DECIZIE nr. 1706 din 13 noiembrie 2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 21 octombrie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Intrarea Dridu nr. 9, bl. 27, sc. A, et. 1, ap. 3, cam. 1-2, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/8547/29.09.1999, cod unic de înregistrare 12203688/05.10.1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 599/14.12.2009,
a constatat următoarele:
Prin Decizia asociatului unic nr. 49 din 24 martie 2014, transmisă şi înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/27.603 din 24 martie 2014, s-a decis: "suspendarea activităţii Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani."
În urma verificării prin sondaj a documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., echipa de control a constatat, în principal, următoarele:
1.Brokerul a notificat societăţile de asigurare/reasigurare cu privire la încetarea contractelor de intermediere.
2.Societatea nu deţine în gestiune documente cu regim special primite de la asigurători.
3.Societatea nu mai deţine contracte de asigurare în derulare, fapt pentru care nu are asiguraţi de notificat cu privire la hotărârea de suspendare a activităţii pe o perioadă de 3 ani şi îndrumarea acestora către societăţile de asigurare.
4.Societatea nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
5.La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foşti salariaţi sau clienţi. Societatea a avut înregistrat un litigiu (în calitate de intimat, pârât), soluţionat la data de 5 iunie 2014 cu respingerea recursului ca nefondat.
6.Conform evidenţelor contabile ale Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi a răspunsurilor primite de la societăţile de asigurare cu care a colaborat, brokerul nu înregistrează debite (prime nedecontate), documente cu regim special nereturnate sau litigii pe rolul instanţelor de judecată.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii de broker de asigurare desfăşurată de Societatea FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Intrarea Dridu nr. 9, bl. 27, sc. A, et. 1, ap. 3, cam. 1-2, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/8547/29.09.1999, cod unic de înregistrare 12203688/05.10.1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 599/14.12.2009.
Art. 2
Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1 societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 846 din data de 20 noiembrie 2014