ORDIN nr. 1478 din 9 decembrie 2014 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia
Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 10.762 din 9 decembrie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.974 din 5 decembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Se prelungeşte până la data de 31 martie 2015 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
1.În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
1.2 supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;
1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
1.4 consultaţiile de planificare familială;
1.5 servicii de prevenţie;
1.6 activităţi de suport."
2.În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, subpunctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.5. Serviciile de prevenţie-consultaţie preventivă şi evaluarea clinică:
a) consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate - o dată la 3 ani, care cuprinde:
- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie;
- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.
Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiare de pachet minimal sau la solicitarea medicului de familie, în luna în care este născută persoana neasigurată - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie;
b) evaluarea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice - anual, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescrierea de investigaţii medicale paraclinice."
3.În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), în tabelul de la litera a), după poziţia 5 de la litera A se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

"6. Servicii de prevenţie

  

a) consultaţia preventivă

1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici

5,5 puncte/consultaţie

b) evaluarea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice

1 consultaţie pe an calendaristic

5,5 puncte/consultaţie"

4.În anexa nr. 7, la litera A punctul 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
1.2 consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic;
1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
1.4 consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială."
5.În anexa nr. 7, la litera A punctul 1, subpunctele 1.3 şi 1.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1.3 Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în prima lună de la naştere.
Consultaţiile pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.4 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:
a) consilierea femeii privind planificarea familială;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
1.4.1 Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se decontează o consultaţie pe an calendaristic, pe persoană neasigurată.
1.4.2 Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu."
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 944 din data de 23 decembrie 2014