ORDIN nr. M.89 din 18 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale
Având în vedere Avizul Ministerului Sănătăţii nr. 6.196 din 1 august 2014,
pentru aplicarea prevederilor cap. III "Conducerea spitalelor" al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (3), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) să fie absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior;
c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere pentru funcţiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru funcţiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului Naţional de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică ori să deţină titlul ştiinţific de doctor;
d) la data încheierii contractului să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare postuniversitară în management sau management sanitar, având o durată de minimum 3 luni;"
2.La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul în care persoana numită potrivit alin. (2) nu este absolvent al cursurilor prevăzute la alin. (3) lit. d), condiţia se consideră îndeplinită cumulativ dacă este absolvent al unui master sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii. Dovada absolvirii trebuie să existe în dosarul de concurs/examen la data analizării acestuia."
3.La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.
4.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) La data numirii în funcţie, comandantul unităţilor sanitare cu paturi încheie un contract de management cu Ministerul Apărării Naţionale, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate de o comisie, pe baza indicatorilor de performanţă ai activităţii stabiliţi şi aprobaţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi a criteriilor specifice stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. Indicatorii de performanţă ai activităţii şi criteriile specifice se înscriu în contractul de management."
5.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Contractul de management poate înceta înainte de termen şi ca urmare a evaluării efectuate ori de câte ori este nevoie de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale."
6.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei medicale sau a structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi, după caz."
7.La articolul 25, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Consiliul de administraţie este format din:
a) un reprezentant desemnat de Direcţia medicală;
b) un reprezentant desemnat de Direcţia domenii şi infrastructuri;
c) un reprezentant desemnat de Direcţia financiar-contabilă;
d) un reprezentant desemnat de Statul Major General dintr-o unitate militară dislocată în garnizoana în care este dispusă unitatea sanitară cu paturi. Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în coordonarea altor structuri, reprezentantul este desemnat de conducătorul instituţiei coordonatoare;
e) un reprezentant al universităţii sau al facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
g) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
(3) Membrii consiliului de administraţie al unităţii sanitare cu paturi şi membrii supleanţi, desemnaţi de structurile precizate la alin. (2), se numesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."
8.În tot cuprinsul ordinului sintagma "ambulatoriu de specialitate" se înlocuieşte cu sintagma "ambulatoriu de specialitate/integrat".
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 22 august 2014