HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca" la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La poziţia nr. 105, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Şcoala primară - clasele I-IV sat Păuca şi teren aferent"; coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Comuna Păuca, judeţul Sibiu, construcţie situată la nr. administrativ 346A sat Păuca, CF Păuca nr. 100252, nr. cad. 100252; suprafaţa teren (din acte) = 762 mp, clădire nouă construită din cărămidă şi beton, cu şarpantă din lemn şi acoperiş de ţiglă, compusă din parter: 4 săli de clasă, 3 holuri, 1 sală cancelarie, 1 magazie, 1 cameră centrală termică; suprafaţa construită = 255 mp"; coloana "Anul dobândirii sau al dării în folosinţă" va avea următorul cuprins; "2002"; coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "336.755 lei", iar coloana "Denumire act de proprietate sau orice alt act doveditor" va avea următorul cuprins: "Extras CF nr. 100252 Păuca (CF vechi nr. 173 intravilan Păuca), nr. top. 404/2, 405/2, 406/2, 407/2; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuca nr. 92/22.09.2014".
2.La poziţia nr. 113, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Şcoala primară - clasele I-IV - sat Presaca şi teren aferent"; coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Construcţie situată la nr. administrativ 112A- sat Presaca, comuna Păuca, judeţul Sibiu, CF Păuca nr. 100.320, nr. cad. 100.320 (CF vechi nr. 1320 - Presaca) - intravilan Presaca - nr. cad. 233, nr. top. 235/2; clădire nouă din cărămidă şi beton cu şarpantă din lemn şi acoperiş de tablă, compusă din 2 săli de clasă, 1 sală grădiniţă, 1 sală de sport, 1 hol, 1 sală cancelarie, 1 sală centrală termică, 1 grup sanitar; suprafaţa teren (din acte) = 1.103 mp, suprafaţa construită = 421 mp"; coloana "Anul dobândirii sau al dării în folosinţă" va avea următorul cuprins: "2007"; coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.051.821 lei", iar coloana "Denumire act de proprietate" va avea următorul cuprins: "Extras CF Păuca nr. 100.320, Hotărârea Consiliului Local Păuca nr. 89/22.09.2014".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 52 din data de 22 ianuarie 2015