ORDIN nr. 4977 din 19 august 2016 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare Adresa Asociaţiei "Lumea Piticilor J & N" din municipiul Bucureşti nr. 264 din 16 septembrie 2015, înregistrată la ARACIP cu nr. 3.373 din 17 septembrie 2015,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 31 mai 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11 aprilie - 13 mai 2016,
având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra", cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra", cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.
Art. 2
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.706/2014*) pentru nivelul de învăţământ "primar 1" (alternativă educaţională Montessori), preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013*) pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" (alternativă educaţională Montessori).
______
*) Ordinele ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013 şi 4.706/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular prevăzută la alin. (1) va funcţiona cu nivelurile de învăţământ "preşcolar" (alternativă educaţională Montessori), autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013, şi "primar 1" (alternativă educaţională Montessori), autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.706/2014, cu modificările ulterioare.
Art. 3
(1)Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.
(2)În cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1 va purta denumirea de Şcoala Primară "Monterra" şi îşi va desfăşura activitatea la următoarele sedii din municipiul Bucureşti:
- strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel "preşcolar";
- Strada Răspântiilor nr. 15, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel "preşcolar";
- Strada Răspântiilor nr. 7, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel "primar".
Art. 6
Asociaţia "Lumea Piticilor J & N" din municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 9 septembrie 2016