METODOLOGIE din 19 noiembrie 2014 de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România
Art. 1
Prezenta metodologie are ca scop stabilirea obligaţiei producătorilor de gaze naturale sau operatorilor economici afiliaţi acestora, după caz, de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018, şi stabilirea obligaţiei furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 martie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018.
Art. 2
În sensul prezentei metodologii, gazele naturale din producţia proprie destinate consumului intern reprezintă gazele naturale din producţia internă curentă, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, a cantităţilor de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană şi a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă proprie exportate în state din afara spaţiului comunitar şi/sau comercializate în alte state din spaţiul comunitar de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, la care se adaugă gazele naturale din producţia internă extrase din depozitele de înmagazinare subterană, după caz.
Art. 3
(1)Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014, ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unul procent din cantitatea anuală de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern, după cum urmează: minimum 35% în anul 2015, minimum 30% în anul 2016, minimum 25% în anul 2017 şi minimum 20% în anul 2018.
(2)Obligaţia prevăzută la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către producător, fie prin intermediul unui operator economic afiliat acestuia.
(3)În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1) urmează a fi îndeplinită prin intermediul unui operator economic afiliat, producătorul are obligaţia de a notifica acest lucru Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
Art. 4
(1)În sensul prezentei metodologii, cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială de către fiecare furnizor în parte în cursul unui an reprezintă cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială, din care se deduc cantităţile de gaze naturale destinate acoperirii consumului pieţei reglementate.
(2)În situaţia furnizorilor de gaze naturale care au şi calitatea de operator economic afiliat unui producător de gaze naturale, din cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială se deduc suplimentar cantităţile vândute de către aceştia în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România, în cursul aceluiaşi an, în scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1).
(3)Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014 ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie, în perioada 1 martie-31 decembrie 2015, tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea a minimum 30% din cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială în cursul anului 2015.
(4)În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2018, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale-titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unui procent din cantitatea totală de gaze naturale comercializată anual pe piaţa concurenţială, după cum urmează: minimum 25% în anul 2016, minimum 20% în anul 2017 şi minimum 15% în anul 2018.
(5)Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorul licenţiat are posibilitatea de a împuternici orice alt furnizor licenţiat de gaze naturale, în baza unui contract de mandat cu reprezentare. În acest sens, vor fi avute în vedere următoarele:
a)contractul de mandat se va încheia cu luarea în considerare a caracterului special al mandatului conferit, în conformitate cu prevederile art. 2.013 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
b)furnizorul mandatar are obligaţia de a anexa la ordinul iniţiator al unei tranzacţii în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale contractul de mandat special în baza căruia acesta este împuternicit să acţioneze în numele şi pe seama furnizorului mandant, în scopul verificării valabilităţii şi a limitelor mandatului conferit de către potenţialii respondenţi.
(6)În situaţia încheierii contractului de mandat în condiţiile alin. (5), părţile contractante au următoarele drepturi specifice:
a)furnizorul licenţiat are dreptul de a încheia, în calitate de mandant, unul sau mai multe contracte de mandat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), pentru toată cantitatea sau, după caz, pentru o parte din volumele de gaze naturale obligatoriu a fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale din România;
b)furnizorul mandatar are dreptul de a acţiona în numele şi pe seama unuia sau a mai multor furnizori mandanţi. În situaţia în care furnizorul mandatar încheie, în baza mandatului/ mandatelor conferit/conferite, mai multe contracte de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, totalul rezultat din însumarea cantităţilor de gaze naturale stipulate prin asemenea contracte de mandat şi cele pe care furnizorul în cauză le contractează în nume propriu trebuie să fie egal cu cantităţile de gaze naturale contractate de către acel furnizor.
(7)Sunt exceptate de la aplicabilitatea alin. (6) lit. b) situaţiile care pot genera un potenţial conflict de interese, precum şi acelea care derivă dintr-o limitare sau, după caz, restricţie stipulată prin contractul de mandat.
Art. 5
(1)Producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, cu o producţie lunară de gaze naturale destinată consumului intern mai mare de 100.000 MWh, îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) prin încheierea, pe pieţele centralizate de gaze naturale, a minimum 10 tranzacţii într-un an.
(2)Producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, nu pot condiţiona tranzacţionarea cantităţilor de gaze naturale din producţia proprie destinată consumului intern care fac obiectul obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) de contractarea unor cantităţi de gaze naturale din surse externe.
Art. 6
(1)Până în data de 1 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic-fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Până la data prevăzută la alin. (1), furnizorii licenţiaţi de gaze naturale, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic - fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 7
Începând cu anul 2016, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere şi furnizorii de gaze naturale au obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii, după caz:
a)cantitatea totală de gaze naturale reinjectată în zăcăminte, exceptată de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în anul anterior;
b)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale în mod direct de către producătorul de gaze naturale - titular de acorduri petroliere, în anul anterior;
c)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale prin intermediul operatorilor economici afiliaţi, în anul anterior;
d)situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;
e)copii ale contractelor de mandat încheiate în condiţiile art. 4 alin. (5).
Art. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014

Nr. contract/ Data semnării

Denumire client*

Data încetării contractului

Destinaţie gaze naturale**

Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)

Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

Iulie 2015

August 2015

Septembrie 2015

Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

                

Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

            

Nr. contract/ Data semnării

Denumire client*

Data încetării contractului

Destinaţie gaze naturale**

Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)

Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

Iulie 2015

August 2015

Septembrie 2015

Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

                

Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

            
__
* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
** Se va specifica "piaţă reglementată" sau "piaţă concurenţială", după caz.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014
1.Vânzări

Nr. contract/ Data semnării

Denumire client*

Data încetării contractului

Cantitatea de gaze naturale destinată vânzării pe piaţa concurenţială în anul 2015 (MWh)

Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

Iulie 2015

August 2015

Septembrie 2015

Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

               
               
               
               
2.Achiziţii

Nr. contract/ Data semnării

Denumire furnizor

Data încetării contractului

Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)

Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

Iulie 2015

August 2015

Septembrie 2015

Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

               

Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

  

Nr. contract/ Data semnării

Denumire furnizor

Data încetării contractului

Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)

Ianuarie 2015

Februarie 2015

Martie 2015

Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

Iulie 2015

August 2015

Septembrie 2015

Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

               
   

Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

              
__
* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.
ANEXA nr. 3: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior
1.Vânzări

Nr. contract/Data semnării

Denumire client*

Data începerii livrărilor

Data încetării contractului

Modalitatea de încheiere a contractului**

Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)***

Flexibilitate-abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

       
       
       
       
       
       
2.Achiziţii

Nr. contract/Data semnării

Denumire furnizor

Data începerii livrărilor

Data încetării contractului

Modalitatea de încheiere a contractului**

Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)***

Flexibilitate-abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

       
       
       
       
       
       
__
* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.
** Se va specifica "prin tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale din România" sau "prin negociere directă", după caz.
*** Pentru fiecare dintre contractele bilaterale a căror dată de începere a livrărilor se încadrează în interiorul anului, se vor raporta, suplimentar faţă de cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată, şi cantităţile efectiv livrate în fiecare lună a anului respectiv, de la data începerii livrărilor şi până la sfârşitul anului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 25 noiembrie 2014