HOTĂRÂRE nr. 233 din 30 martie 2016 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Pentru anul 2016, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, este de 100 milioane lei, din diferenţa neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2015."
2.După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Un beneficiar al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional poate achiziţiona un autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la art. 5.
(2) În cazul garanţiilor solicitate pentru achiziţionarea unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi de către beneficiarul prevăzut la alin. (1), valoarea facilităţii acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional este acceptată pentru justificarea achitării avansului de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 7 aprilie 2016