HOTĂRÂRE nr. 63 din 4 noiembrie 2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 şi (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/604 din 1 noiembrie 2013 şi al Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/460 din 1 noiembrie 2013, plenul Senatului a constatat respectarea principiului subsidiarităţii şi a adoptat următoarele amendamente referitoare la principiul proporţionalităţii şi fond:
Art. 1
(1)Senatul a apreciat că, pentru aplicarea corespunzătoare a principiului subsidiarităţii, măsurile propuse de proiectul de Regulament ar putea fi benefice, de exemplu din perspectiva stimulării cooperării între statele membre, pe de o parte, şi între acestea şi Comisia Europeană, pe de altă parte, precum şi din perspectiva unui cadru unic şi unitar pentru autorizarea furnizorilor europeni de comunicaţii electronice. Totuşi, s-a considerat că, în fapt, atingerea obiectivelor urmărite prin proiectul de Regulament s-ar putea realiza, în mod satisfăcător, prin acţiuni individuale ale statelor membre, şi nu printr-o acţiune la nivel european. Această modalitate de reglementare poate genera transferul discreţionar al puterii de decizie a instituţiilor naţionale, parte a suveranităţii naţionale, către un alt stat membru, aspect ce, în opinia autorităţii naţionale de reglementare (ANCOM), nu poate fi acceptat, fiind necesară protejarea capacităţii statelor membre de a lua decizii şi de a acţiona. Mai mult, a fost menţionat că gestionarea spectrului este în primul rând o competenţă naţională şi că extinderea sferei de competenţă a Comisiei în acest domeniu ar putea crea o schimbare substanţială în balanţa de putere cu statele membre şi autorităţile de reglementare naţionale.
(2)În ceea ce priveşte proporţionalitatea propunerii legislative cu obiectivul avut în vedere, s-a considerat că aceasta nu este întru totul respectată datorită faptului că măsurile propuse creează obstacole birocratice, poate duce la creşterea costurilor administrative ale autorităţilor naţionale de reglementare, ale Comisiei Europene şi chiar ale furnizorilor de comunicaţii electronice, poate genera costuri semnificative de implementare în sarcina furnizorilor. Din aceeaşi perspectivă, s-a precizat că, în conformitate cu aspectele detaliate mai sus, propunerea nu reflectă corespunzător dezvoltările diferite din statele membre ale Uniunii Europene şi nu stimulează investiţiile, putând conduce totodată la distorsionarea concurenţei şi la alte consecinţe negative neprevăzute.
Art. 2
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în şedinţa din 4 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 6 noiembrie 2013