ORDIN nr. 762 din 30 august 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă tarifele pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora, prevăzute în anexă.
(2)Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 şi 512 bis din 20 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ: TARIFELE pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora
Art. 1
(1)Tarifele practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră şi inspecţiei de siguranţă rutieră sunt după cum urmează:
a)Tarife pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră

Tarife practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră şi evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pe drumurile publice care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate

Nr. crt.

Drumuri publice

Unitatea de măsură

Tarif/unitate de măsură pentru investitor

Tarif/unitate de măsură pentru onorariul auditorului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

1

Drumuri publice în afara localităţilor

km

10000 lei

2000 lei

5000

1000

2

Intersecţii pe drumuri publice în afara localităţilor

buc.

10000 lei

3000 lei

5000

1500

3

Drumuri publice în interiorul localităţilor

km

15000 lei

3000 lei

7500

1500

4

Intersecţii pe drumuri publice în interiorul localităţilor

buc.

15000 lei

3000 lei

7500

1500

5

Pasaje şi noduri rutiere

buc.

30000 lei

6000 lei

15000

3000

Tarifele prevăzute la poziţiile 2, 4 şi 5 din tabelul de mai sus se aplică acelor proiecte de infrastructură care privesc doar reamenajare, reconstrucţia, modernizarea sau construcţia intersecţiilor, în situaţia în care drumurile publice care concură la formarea intersecţiei nu fac obiectul proiectului de infrastructură respectiv.
b)Tarife pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră

Tarife practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră pe drumurile publice care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Drumuri publice

UM

Tarif/unitate de măsură

1

Drumuri publice care fac legătura între localităţi

km

900 lei

2

Drumuri publice în interiorul localităţilor

km

1.350 lei

(2)Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră, tariful se împarte după cum urmează:

Stadiul 1 - studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

20%

Stadiul 2 - proiect tehnic şi detalii de execuţie

40%

Stadiul 3 - anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public

20%

Stadiul 4 - imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic

20%

Art. 2
Tarifele pentru onorariile auditorilor de siguranţă rutieră pentru prestaţia de audit de siguranţă rutieră sunt defalcate proporţional pe cele 4 stadii, conform art. 1 alin. (2).
Art. 3
Pentru drumurile publice, tariful pentru un metru este de 0,001 din tariful/km aferent efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau auditului de siguranţă rutieră.
Art. 4
Tariful pentru onorariul auditorului de siguranţă rutieră include T.V.A.
Art. 5
Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră şi inspecţiei de siguranţă rutieră se fac venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru:
a)plata tarifelor privind onorariile auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate;
b)plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor;
c)finanţarea activităţii compartimentelor funcţionale de specialitate care gestionează activitatea de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi efectuează inspecţia de siguranţă rutieră/inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară;
d)finanţarea activităţii de clasificare a tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră;
e)finanţarea activităţii de clasificare a reţelei rutiere din punctul de vedere al riscului de accidente;
f)finanţarea activităţii de determinare a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi al costului social mediu al unui accident grav;
g)finanţarea organizării de informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;
h)finanţarea participării pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere;
i)finanţarea realizării documentaţiilor şi publicaţiilor de specialitate pentru auditorii de siguranţă rutieră;
j)finanţarea activităţii Secretariatului Consiliului interministerial pentru siguranţă rutieră;
k)finanţarea activităţii de elaborare de norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie de siguranţă rutieră, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, în colaborare cu institute de cercetare şi/sau institute de învăţământ superior.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 8 septembrie 2016