HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 august 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 3.700 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe".
(2)Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 3.700 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Art. 3
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură pe anul 2014.
Art. 5
Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: CHELTUIELI pentru înlăturarea efectelor unor calamitaţi naturale produse în bazinele hidrografice din judeţul Harghita

Denumirea obiectivului/judeţul

Râul/Amplasamentul

Lucrările propuse

Valoarea totală

- mii lei -

Lucrări de amenajare a pârâului Feernic şi afluenţi aval localitate Lupeni, judeţul Harghita

Pârâul Feernic şi afluenţi pe raza comunelor Lupeni şi Simoneşti, judeţul Harghita

I. Lucrări de refacere

1. Regularizări de albie în zona localităţilor:

- Lupeni

- Bisericani

- Bulgăreni

- Morăreni

- Simoneşti

Total lungime 5.560 ml

2. Lucrări de apărare maluri şi talveg în zona localităţilor:

- Bisericani

- Morăreni

Total lungime 710 ml

Prag de fund 3 bucăţi

Traverse de colmatare 5 bucăţi

II. Lucrări noi de apărare pentru refacere stabilitate albie în zona localităţilor:

- Lupeni

- Bisericani

- Bulgăreni

- Morăreni

- Simoneşti

- Păltiniş

Total lungime 2.500 ml

Reactualizare SF acumulare Lupeni

1.300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.200,0

 

 

 

 

 

 

 

200,0

TOTAL:

3.700

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 21 august 2014