ORDIN nr. 4838 din 27 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011
În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin:
Art. I
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b)este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;"
2.La articolul 7 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"n) adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original."
3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
4.Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte Integrantă din prezentul ordin.
5.Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

ANEXA Nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la metodologie)
- model -
FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti
Candidat:
Numele şi prenumele ..............................
Funcţia ...........................
Instituţia/Unitatea de învăţământ ........................
Vechimea în învăţământ .............................
- Titlul ştiinţific de doctor/gradul didactic

Evaluator

Numele şi prenumele

Semnătura

Data

1

   

2.

   

Criteriul

Punctajul maxim

Punctajul acordat

Punctajul final

1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional

40 p

  

a) îndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) din metodologie1)

35 p

  

- doctorat în management educaţional

35 p

  

- masterat în management educaţional

30 p

  

- acumularea a 60 de credite transferabile2)

25 p

  

b) participarea la stagii de formare/perfecţionare în specialitate sau în managementul educaţional, altele decât cele anterioare

- se acordă 2 puncte pentru fiecare stagiu de formare cu o durată de cel puţin 5 zile (40 de ore)

- participarea la stagii de predare-monitorizare internaţionale Erasmus - se acordă 2 puncte/stagiu

- participare la conferinţe internaţionale - se acordă 1 p/conferinţă

10 p

  

2. Experienţa managerială3)

35 p

  

a) responsabil comisie metodică

8 p

  

b) şef de catedră

8 p

  

c) membru în comisia de asigurare a calităţii/membru al biroului departamentului

8 p

  

d) responsabil de cerc pedagogic

8 p

  

e) metodist al inspectoratului şcolar

10 p

  

f) membru în consiliul consultativ al inspectoratului şcolar/senatului universitar

10 p

  

g) membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/ conexe/inspectoratului şcolar/membru în consiliul facultăţii

10 p

  

h) consilier educativ

10 p

  

i) director adjunct unitate de învăţământ/conexă

12 p

  

j) director unitate de învăţământ/conexă

14 p

  

k) inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate

14 p

  

l) director casa corpului didactic

16 p

  

m) inspector şcolar general adjunct

16 p

  

n) inspector şcolar general

18 p

  

o) prorector

16 p

  

p) rector

18 p

  

q) prodecan

14 p

  

r) decan

16 p

  

s) director departament

8 p

  

t) funcţie de îndrumare şi control/specialitate în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

18 p

  

ţ) funcţie de conducere în MECTS

20 p

  

3. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială

15 p

  

a) membru în comisia naţională de specialitate/CNATDCU/ CNFIS/ARACIS3)

7 p

  

b) mentor4)

7 p

  

c) formator4)

7 p

  

d) participarea la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii (câte 2 puncte pentru fiecare participare)

10 p

  

e) preşedinte de comisie acordare a gradului didactic I

2 p

  

f) coordonator lucrare grad didactic I

1 p

  

g) activitatea desfăşurată în calitate de formator în domeniul specialităţii/managementului educaţional (câte 3 puncte pentru fiecare curs cu o durată de minimum două zile -16 ore)

9 p

  

h) lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (câte 4 puncte pentru fiecare lucrare)

12 p

  

4. Participarea la proiecte3)

10 p

  

a) manager proiect din fonduri structurale şi de coeziune

10 p

  

b) asistent manager de proiect din fonduri structurale şi de coeziune

8 p

  

c) coordonare de proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/ MECTS, altele decât cele din fonduri structurale şi de coeziune

6 p

  

d) participare la proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS

4 p

  

e) participare la proiecte din fonduri structurale şi de coeziune

4 p

  

Punctaj final C1 + C2 + C3 + C4

   
Dacă suma punctelor acordate subcriteriilor este mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului, punctajul final este punctajul maxim acordat criteriului.
____
1)Se punctează forma cea mai înaltă de studii absolvită.
2)Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza:
a)ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile;
b)ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile;
c)ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educaţional; managementul organizaţiei şcolare, managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, managementul calităţii, managementul de proiect, legislaţie şi deontologie în învăţământ, comunicare şi relaţii publice, tehnologia informaţiei şi a comunicării, managementul curriculumului, dezvoltarea profesională şi managementul carierei,'politici educaţionale, marketing, decizie şi previziune în educaţie, consiliere în carieră, managementul clasei, managementul centrelor de excelenţă, proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale, şcoala şi comunitatea, psihopedagogia adulţilor, educaţie interculturală, inspecţia şcolară, pedagogia activităţilor extracurriculare. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute.
Nu se cumulează creditele obţinute după absolvirea aceluiaşi modul în cadrul mai multor programe acreditate de formare.
3)Se acorda punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste exercitarea de către candidat a funcţiei respective.
4)Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste calitatea de mentor, respectiv de formator a candidatului.
ANEXA Nr. 2:
(- Anexa nr. 6 la metodologie)
TABEL NOMINAL al candidaţilor declaraţi "promovat" în urma desfăşurării selecţiei organizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti, în perioada ..................., pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Specializarea

Gradul didactic/Titlul ştiinţific de doctor

Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular

Locul de muncă la data înscrierii

Punctajul obţinut

1.

      

2.

      

...

      
       
Inspector şcolar general,
.....................
ANEXA Nr. 3:
(- Anexa nr. 7 la metodologie)
- model -
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară
REGISTRUL NAŢIONAL al experţilor în management educaţional
Judeţul ........................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Specializarea

Gradul didactic/Titlul ştiinţific de doctor

Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular

Locul de muncă la data înscrierii

Data înscrierii

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea

1.

       

2.

       

...

       
        
Municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Specializarea

Gradul didactic/Titlul ştiinţific de doctor

Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular

Locul de muncă la data înscrierii

Data înscrierii

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea

1.

       

2.

       

...

       
        
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 6 august 2012