HOTĂRÂRE nr. 340 din 29 martie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012
Având în vedere dispoziţiile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1)din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 33, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) În situaţia în care Inspecţia Judiciară a fost sesizată în condiţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se întocmeşte de către inspectorul judiciar sau, după caz, de către echipa de inspectori judiciari, în termen de 20 de zile de la data finalizării cercetării disciplinare, o rezoluţie prin care se dispune una dintre următoarele soluţii:
a) admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare şi sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;
b) respingerea sesizării, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare.
.......................................
(3) Rezoluţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt supuse avizării de către directorul de direcţie şi confirmării de către inspectorul-şef în termenul prevăzut de art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare."
2.La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării; acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile, la solicitarea motivată a inspectorului judiciar sau a echipei de inspectori judiciari, în funcţie de complexitatea sesizării, de volumul de lucru al inspectorului/echipei de inspectori desemnaţi sau de existenţa altor motive întemeiate. Dispoziţiile art. 11 alin. (1)-(3) şi (6), art. 12, art. 13 şi ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mircea Aron

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016