HOTĂRÂRE nr. 134 din 26 februarie 2014 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat şi al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2014, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.
Art. 2
(1)Ajutorul de stat în sumă totală de 173.977 mii lei pentru anul 2014, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie, se acordă potrivit aprobării Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, astfel:
a)pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, se acordă ajutor de stat în sumă de 122.451 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b)pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, pentru anul 2014 se acordă ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepţionale în sumă de 51.526 mii lei, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.
(2)Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în baza decontului justificativ după modelul aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 850/2013 pentru acordarea ajutorului de stat reprezentând cheltuieli excepţionale acordate de la bugetul de stat în baza Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.
Art. 3
(1)Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie monitorizează nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe ţări.
(2)Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul interimar al economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul interimar al muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Adriana Doina Pană

ANEXĂ: Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente pentru anul 2014

Produsul

(unitatea)

Cantitatea

(Gcal)

Subvenţia unitară

(lei/UM)

Subvenţia totală

(mii lei)

Huilă energetică

1.515.950

80.77

122.451

TOTAL:

1.515.950

80.77

122.451

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 6 martie 2014