DECIZIE nr. 126 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite următoarea decizie:
Articol unic
Se aprobă Calendarul principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXĂ: CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016

Nr. crt.

Obiectivul

Activitatea

Termenul

Structurile responsabile

ASIGURAREA UNUI CADRU NORMATIV COERENT ŞI UNITAR DE ACŢIUNE, LA NIVEL NAŢIONAL, ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE

1.

Efectuarea de evaluări pe coordonatele legislativ-instituţional, organizatoric-funcţional şi aplicativ, în scopul eliminării disfuncţiilor semnalate şi implementării măsurilor legislative şi operaţionale ce decurg (pe linia protecţiei infrastructurilor critice) din calitatea României de membru al UE şi al NATO, responsabilitate ce derivă inclusiv din perspectiva participării la asigurarea climatului de stabilitate şi securitate regională

- Finalizarea proiectului de act normativ pentru modificarea/completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

Septembrie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

- Revizuirea cadrului normativ în domeniu, în acord cu evoluţiile înregistrate la nivel european;

- Armonizarea legislaţiei în sectoarele deţinătoare de infrastructuri critice naţionale.

Anual, în funcţie de evoluţiile înregistrate la nivel european, în domeniu

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

2.

Promovarea proiectului de hotărâre de Guvern privind desemnarea infrastructurilor critice europene

- Consultarea autorităţilor publice responsabile din sectoarele energetic şi transporturi;

- Centralizarea de către Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice a listelor cu potenţiale infrastructuri critice europene rezultate în urma procesului de identificare şi desemnare;

- Elaborarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului de hotărâre de Guvern;

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Iulie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile din sectoarele energetic şi transporturi.

3.

Coordonarea revizuirii periodice a procesului de identificare şi desemnare a infrastructurilor critice naţionale din responsabilitatea fiecărei autorităţi publice responsabile şi actualizarea listelor cu infrastructurile critice naţionale

- Parcurgerea etapelor obligatorii ale procesului de identificare a infrastructurilor critice naţionale de către potenţialele infrastructuri critice naţionale aflate în responsabilitate;

- Formularea propunerilor şi transmiterea listelor cu propuneri la Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Elaborarea proiectului de modificare/completare a Hotărârii Guvernului privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale;

- Promovarea proiectului de hotărâre de Guvern spre aprobare.

Septembrie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

CREŞTEREA NIVELULUI DE PROTECŢIE A INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE/EUROPENE

1.

Elaborarea Planurilor de securitate ale operatorilor pentru infrastructurile critice naţionale nou-desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

- Desemnarea compartimentelor şi a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale nou-desemnate de către autorităţile publice responsabile şi proprietari/operatori/administratori şi transmiterea la Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice a datelor de contact a Se acestora

Primul trimestru al anului 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

- Organizarea şi desfăşurarea unor şedinţe de îndrumare cu ofiţerii de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale din sectoarele vizate în vederea elaborării Planului de securitate al operatorului

Primul trimestru al anului 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

- Realizarea demersurilor în vederea transmiterii spre avizare către conducătorul autorităţii publice responsabile a Planului de securitate al operatorului/a documentelor ce urmează a fi echivalate cu Planul de securitate al operatorului. Informarea Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice cu privire la finalizarea etapei

9 luni de la data desemnării noilor infrastructuri critice naţionale

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile

2.

Organizarea procesului de evaluare şi revizuire a Planului de securitate al operatorului

- Realizarea planurilor de control la nivelul fiecărei autorităţi publice responsabile şi înaintarea lor spre aprobarea conducătorului autorităţii publice responsabile;

- Evaluarea şi, dacă este necesar, revizuirea Planului de securitate al operatorului de către proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale.

15 decembrie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

3.

Gestionarea problematicii specifice protecţiei infrastructurilor critice naţionale

- Continuarea demersurilor în vederea realizării mecanismului de comunicare şi avertizare timpurie;

- Instituirea canalelor de comunicare permanentă între Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi reprezentanţii desemnaţi de autorităţile publice responsabile şi, respectiv, proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale/europene.

În funcţie de resursele financiare alocate

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

- Realizarea unor exerciţii de testare a viabilităţii Planului de securitate al operatorului

- Participarea în comun la activităţi de pregătire şi verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice

Permanent

4.

Consolidarea cooperării interinstituţionale şi constituirea unor grupuri de lucru la nivel de experţi pentru identificarea soluţiilor optime de realizare a protecţiei elementelor de infrastructură şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie

- Constituirea grupurilor de lucru la nivel de experţi pe sectoare şi subsectoare de infrastructuri critice în vederea realizării schimbului de bune practici între reprezentanţii autorităţilor publice responsabile şi operatorii de infrastructuri critice naţionale/europene la nivel sectorial şi intersectorial

Permanent

- Autorităţile publice responsabile;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.

5.

Implementarea Planului cu principalele măsuri şi acţiuni pentru activităţile cuprinse în secţiunea 4.3 - "infrastructură critică" din cadrul direcţiilor de acţiune stabilite prin Strategia industriei naţionale de securitate

- Formularea de către autorităţile publice responsabile a propunerilor de implementare a măsurilor stabilite şi prezentarea acestora în cadrul şedinţelor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice;

- Introducerea în cadrul aplicaţiei a măsurilor şi acţiunilor implementate în cadrul Planului şi raportarea privind stadiul realizării acestora

Conform termenelor stabilite în secţiunea 4.3 din planul privind Strategia industriei naţionale de securitate

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

1.

Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiştilor în domeniile specifice de activitate

- Continuarea activităţilor de pregătire a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate

Permanent

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile;

- Proprietarii/Operatorii/Administratorii

- Identificarea de către fiecare autoritate publică responsabilă a nevoilor de pregătire a personalului ce încadrează compartimentele desemnate pentru protecţia infrastructurilor critice şi realizarea demersurilor în vederea pregătirii acestora

Septembrie 2016

- Autorităţile publice responsabile

2.

Dezvoltarea comunicării şi cooperării cu societatea civilă, mediul academic, comunitatea ştiinţifică, sectorul privat şi alte organisme neguvernamentale pentru creşterea schimbului de informaţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi promovarea culturii de securitate

- Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc. pentru diseminarea informaţiilor şi valorificarea experienţei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, inclusiv pentru facilitarea absorbţiei de fonduri europene

Conform programului activităţilor

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC AL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

1.

Elaborarea proiectului Calendarului principalelor activităţi ale grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2017

- Identificarea priorităţilor;

- Preluarea, în conţinutul documentului, a activităţilor ce nu au fost finalizate în anul curent;

- Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pentru adoptarea documentului.

Decembrie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional.

2.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor lunare ale Grupului de lucru interinstituţional şi realizarea informărilor de stadiu

- Stabilirea agendei;

- Organizarea şedinţei;

- Elaborarea documentaţiei.

Prima decadă a fiecărei luni

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

3.

Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor

- Stadiul realizării sarcinilor stabilite în şedinţele Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

Lunar

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice şi transmiterea la Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice a datelor legate de stadiul îndeplinirii activităţilor

Trimestrial

4.

Informarea prim-ministrului cu privire la evoluţiile înregistrate în domeniul protecţiei infrastructurilor critice

- Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autorităţile publice responsabile, a raportului anual către prim-ministrul Guvernului cu privire la stadiul derulării activităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene şi transmiterea acestuia către prim-ministru

Anual

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Grupul de lucru interinstituţional;

- Autorităţile publice responsabile.

- Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate la nivelul fiecărei infrastructuri critice naţionale

Decembrie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

IMPLEMENTAREA DE COORDONATE ALE POLITICII DE COLABORARE ŞI COOPERARE

1.

Intensificarea schimbului de date şi informaţii specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice

- Participarea la activităţi organizate sub egida CE şi NATO sau la invitaţia statelor membre şi organismelor internaţionale în domeniul protecţiei infrastructurilor critice

Conform calendarului de desfăşurare

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

- Autorităţile publice responsabile.

2.

Îmbunătăţirea colaborării şi cooperării pentru un spaţiu european de libertăţi, securitate şi justiţie

- Informarea Comisiei Europene cu privire la numărul de infrastructuri critice europene desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare infrastructură critică europeană desemnată

Anual, după desemnarea infrastructurilor critice europene

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 265 din data de 7 aprilie 2016