HOTĂRÂRE nr. 498 din 6 iulie 2016 pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Datele de identificare, respectiv valoarea de inventar ale bunului imobil, proprietate publică a statului, situat în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, aflat în administrarea Curţii de Conturi, înregistrat la poziţia MF 35280 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Curtea de Conturi îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Preşedintele Curţii de Conturi,

Doina Dascălu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Curţii de Conturi - CUI 4265922, care se actualizează

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului

Adresa

Valoarea actualizată

- lei -

35280

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Teleorman

Regim de înălţime P+2E

Suprafaţă construită = 430 mp

Suprafaţă desfăşurată = 1.290 mp

Teren = suprafaţă = 1.471 mp

C.F. 23989

Str. Ion Creangă nr. 53, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

1.997.808,38

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 25 iulie 2016