LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Autorităţile române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti.
(3) Dispoziţiile prezentei legi reglementează condiţiile în care se soluţionează cererile de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect:
a) comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate;
b) obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale;
c) transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2: Domeniul aplicării
(1) Cererile de asistenţă judiciară internaţională în materie civilă şi comercială formulate în domeniile reglementare de art. 1 alin. (3) se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale dreptului intern în materie.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, convenţiilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, completând situaţiile nereglementate de acestea.
(3) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială poate fi acordată în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii; existenţa reciprocităţii de fapt se dovedeşte potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil."
3.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Actele judiciare sunt cele care se emit în cadrul unui proces civil sau comercial şi a căror comunicare are loc potrivit legii, din dispoziţia instanţei, precum: citaţii, cereri de chemare în judecată, hotărâri, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte asemenea comunicări.
(3) Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecătoreşti şi pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial."
4.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5: Rolul Ministerului Justiţiei
(1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală prin intermediul căreia autorităţile române solicitante efectuează comunicarea de acte în străinătate. După caz, autorităţile române solicitante sunt instanţele judecătoreşti, respectiv notarii publici, executorii judecătoreşti, precum şi alte autorităţi care au, potrivit legii, atribuţii în comunicarea actelor.
(2) După primirea cererii de asistenţă judiciară având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare şi a documentelor anexate acesteia de la autoritatea română solicitantă, Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională şi, după caz, le transmite, în funcţie de existenţa şi prevederile unei convenţii internaţionale:
a) autorităţii centrale din statul solicitat; sau
b) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau
c) prin poştă, direct destinatarului actului."
5.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51: Controlul de regularitate internaţională
(1) Controlul de regularitate internaţională constă în verificarea conformităţii cererii de asistenţă judiciară internaţională şi a actelor anexate acesteia cu dispoziţiile convenţiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaraţiile formulate de România în baza dispoziţiilor unor convenţii multilaterale.
(2) Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională prevăzut la alin. (1), pentru a verifica dacă:
a) între România şi statul solicitat există norme convenţionale ori reciprocitate în domeniul asistenţei judiciare internaţionale şi dacă acestea sunt invocate ca temei legal al cererii;
b) la cererea de asistenţă judiciară internaţională, completată pe formularul corespunzător, sunt anexate actele ce urmează a fi comunicate în străinătate; actele judiciare ce urmează a fi comunicate destinatarului din străinătate, în funcţie de emitent, trebuie să fie semnate sau, după caz, să aibă semnătura şi parafa instanţei;
c) actele anexate cererii sunt însoţite de traduceri, conform prevederilor art. 7.
(3) În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor de regularitate internaţională prevăzute la alin. (2), Ministerul Justiţiei restituie, motivat, cererea şi actele anexate acesteia."
6.La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) denumirea autorităţii solicitante;
.................................................
f) indicarea termenului fixat de autoritatea solicitantă."
7.La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) denumirea autorităţii solicitante;"
8.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7: Traducerea cererii şi a documentelor-anexă
Dacă prin convenţii internaţionale nu se prevede altfel, cererea şi documentele-anexă vor fi traduse în limba statului solicitat, astfel:
a) cererea de asistenţă judiciară internaţională - prin grija Ministerului Justiţiei;
b) documentele anexate cererii - prin grija autorităţii solicitante române şi pe cheltuiala părţilor interesate, în afară de cazurile în care părţilor li s-a aprobat ajutorul public judiciar de către instanţa română sub forma suportării cheltuielilor de traducere;
c) formularul de dovadă a comunicării va avea titlul şi menţiunile tipărite în limbile franceză, engleză şi germană, prin grija Ministerului Justiţiei."
9.După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
"Art. 71: Deblocarea cererii de asistenţă judiciară
(1) Autoritatea solicitantă română urmăreşte stadiul de soluţionare al cererii de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în străinătate.
(2) În situaţia în care autoritatea solicitantă nu primeşte rezultatul cererii de asistenţă judiciară internaţională înaintea termenului indicat în cerere, aceasta poate solicita Ministerului Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, să întreprindă demersuri pe lângă autoritatea solicitată străină în vederea deblocării soluţionării cererii de asistenţă judiciară internaţională.
(3) Ministerul Justiţiei va întreprinde demersurile necesare în vederea deblocării cererii de asistenţă judiciară numai la solicitarea expresă a autorităţii române solicitante."
10.La articolul 8 alineatul (1), litera b) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) la comunicarea prin intermediul autorităţii centrale competente a statului solicitat ori al misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat - cu formularul prevăzut la art. 6 alin. (3) sau cu formularul propriu al autorităţii solicitate, după caz.
(2) În cazul în care destinatarul nu locuieşte la adresa indicată de reclamant, după primirea din străinătate a documentelor ce atestă această situaţie, autoritatea judiciară română va proceda conform normelor relevante din Codul de procedură civilă, dacă prin convenţii sau tratate internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel."
11.La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală desemnată să primească cererile de asistenţă judiciară formulate de autorităţi străine având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, cu sediul în România.
(2) Ministerul Justiţiei va trimite cererea de asistenţă judiciară şi documentele anexate acesteia judecătoriei în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa ori sediul destinatarul."
12.La articolul 10, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 10: Rolul instanţei judecătoreşti
(1) Judecătoria română solicitată va lua de îndată măsurile necesare în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor conform normelor din Codul de procedură civilă, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel."
13.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Cererea de comunicare de acte poate fi refuzată de către instanţele judecătoreşti numai în cazul în care se apreciază că executarea acesteia ar aduce atingere suveranităţii sau siguranţei naţionale."
14.La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Comisia rogatorie poate fi solicitată pentru a permite părţilor să obţină probe care sunt destinate unei proceduri în curs sau viitoare."
15.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15: Obiectul
Prin comisie rogatorie se poate solicita administrarea unor probe precum: audierea de martori, interogatoriul unei părţi, obţinerea de documente sau informaţii, efectuarea de expertize, realizarea unor anchete sociale, necesare pentru soluţionarea unui caz determinat."
16.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17: Rolul Ministerului Justiţiei
(1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală competentă să transmită în străinătate cererile de comisie rogatorie formulate de instanţele judecătoreşti române.
(2) După primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională şi transmite cererea de comisie rogatorie, după caz, în funcţie de existenţa şi prevederile unei convenţii internaţionale:
a) autorităţii centrale competente din statul solicitat; sau
b) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Dispoziţiile art. 51 referitoare la controlul de regularitate judiciară internaţională, precum şi cele ale art. 71 privind măsurile de deblocare a cererii de asistenţă judiciară internaţională se aplică, în mod corespunzător, şi cererilor de comisie rogatorie formulate de instanţele judecătoreşti române.
(4) La cererea instanţelor judecătoreşti române, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate pot să efectueze comisii rogatorii pentru persoane care au cetăţenia română; aceste persoane pot fi asistate, la cerere, de un apărător."
17.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19: Traducerea cererii şi a răspunsului
(1) Cererea de comisie rogatorie este redactată în limba română de către instanţa judecătorească solicitantă.
(2) Traducerea oficială a cererii de comisie rogatorie şi a actelor judiciare anexate acesteia în limba autorităţii statului solicitat se asigură de către Ministerul Justiţiei.
(3) Traducerea răspunsului la cererea de comisie rogatorie se efectuează, prin grija Ministerului Justiţiei, de către un traducător autorizat."
18.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21: Valoarea comisiei rogatorii
(1) Odată îndeplinită, comisia rogatorie este primită de Ministerul Justiţiei, care o va transmite instanţei judecătoreşti solicitante.
(2) Comisia rogatorie devine probă ia dosarul cauzei pentru care a fost solicitată, având aceeaşi valoare ca şi când actul judiciar respectiv ar fi fost îndeplinit de către instanţa judecătorească română competentă."
19.Capitolul V "Accesul la justiţie al străinului" se abrogă.
20.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
(1) În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială («notificarea sau comunicarea actelor») şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/20001 al Consiliului, procedura de comunicare a actelor judiciare şi extrajudiciare se efectuează după cum urmează:
1Publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 324/79 din 10 decembrie 2007.
a) instanţele române comunică actele judiciare şi extrajudiciare direct către autorităţile primitoare sau, după caz, destinatarilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare sau, după caz, a unei adrese de informare Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă;
b) notarii, executorii judecătoreşti şi alte autorităţi, în competenţa cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripţie îşi au sediul profesional, dispoziţiile lit. a) fiind aplicabile în mod corespunzător;
c) autoritatea română primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecătoria informează Ministerul Justiţiei sau transmite o copie a formularelor întocmite, pentru evidenţă.
(2) Costurile privind comunicările actelor prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui funcţionar judiciar sau al unei alte persoane competente, desemnată ca autoritate primitoare în anumite state membre ale Uniunii Europene, se suportă de partea interesată, prin grija instanţei, în afară de cazurile în care părţii interesate i s-a aprobat de către instanţă ajutorul public judiciar.
(3) Cheltuielile de transmitere prin poşta normală sau rapidă, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanţă."
21.La articolul 35, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Cererea de obţinere de probe şi actele judiciare anexate acesteia sunt traduse în limba statului solicitat sau în limba pe care statul a declarat că o acceptă, de către instanţa rogantă.
(3) Cheltuielile de transmitere prin poştă, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanţă."
22.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală română desemnată în temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007 şi al art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială.
(2) Ministerul Justiţiei efectuează comunicările în legătură cu informaţiile care sunt necesare în temeiul art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007, precum şi al art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001.
(3) În temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001, Ministerul Justiţiei îndeplineşte atribuţiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate în baza art. 17 din acelaşi regulament."
23.În cuprinsul legii sintagma "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Justiţiei".
Art. II
Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 229 din data de 3 aprilie 2015