ORDIN nr. 351 din 16 februarie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.374 din 2 februarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul de mediu nr. SB 04 din 24 noiembrie 2014, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.551 din 16 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.564 din 2 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 95.166 din 28 octombrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.864/I.M. din 6 octombrie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*)Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 bis, care se pot achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 436 din data de 10 iunie 2016