HOTĂRÂRE nr. 130 din 2 martie 2016 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei,

comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Sorana Baciu,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: NUMĂRUL MEDIU MAXIM DE PERSONAL PE ANUL 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti

1.018

2.

Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti

150

3.

Societatea "Avioane Craiova" - S.A.

150

4.

Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

10

5.

Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.

10

6.

Societatea "IOR" - S.A. Bucureşti

30

TOTAL:

1.368

NOTĂ:
Numărul mediu lunar de persoane care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările ulterioare, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic, în limita prevăzută în prezenta anexă.
Activităţile sunt cele stabilite la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002.
Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.
Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariale în condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare. Sumele alocate, constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016