DECIZIE nr. 469 din 16 august 2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ASIBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 10 iulie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială ASIBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 152A, judeţul Dolj, număr de ordine în registrul comerţului J16/701/1998, codul unic de înregistrare 10835106, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată de domnul Panait Delian Sorin - administrator, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
a constatat următoarele:
- începând cu data de 12 septembrie 2011, brokerul de asigurare nu a mai deţinut poliţă de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare;
- la data controlului, brokerul de asigurare nu mai are personal propriu şi nu are înscrişi în Registrul intermediarilor asistenţi în brokeraj;
- la data controlului, toate contractele de intermediere (brokeraj) încheiate cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare au fost reziliate, cu excepţia celor încheiate cu Societatea Comercială "Allianz Ţiriac Asigurări" - S.A.;
- la data controlului, brokerul de asigurare nu are debite către asigurători, a predat toate documentele cu regim special şi nu mai are contracte de asigurare în derulare;
- la data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instanţelor de judecată ale brokerului de asigurare cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, cu foştii clienţi (asiguraţi), salariaţi şi cu foştii colaboratori;
- societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, având în vedere şi Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 2 din 21 mai 2012 a Societăţii Comerciale ASIBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 15.625 din 22 mai 2012, prin care s-a decis "Renunţarea la activitatea de broker de asigurare şi solicitarea în mod expres, către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a retragerii autorizaţiei de funcţionare", în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activităţii de broker de asigurare, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii Comerciale ASIBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 152A, judeţul Dolj, număr de ordine în registrul comerţului J16/701/1998, codul unic de înregistrare 10835106, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată de domnul Panait Delian Sorin - administrator, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 27 august 2012