ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 3 septembrie 2013 pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale
În conformitate cu articolul 19 paragraful a) din Acordul dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, denumit în continuare "Acord", autorităţile competente ale părţilor contractante au convenit după cum urmează:
PARTEA I: Prevederi generale
Art. 1
Termenii utilizaţi în prezentul aranjament administrativ vor avea acelaşi înţeles ca cel din Acord.
Art. 2
1.Organismele de legătură menţionate în articolul 1 paragraful k) şi articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:
a)pentru România:
- Casa Naţională de Pensii Publice pentru pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi urmaş, precum şi pentru ajutoarele de deces;
- Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru alocaţiile pentru copii;
b)pentru Israel: Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim.
Adresele şi celelalte date de contact ale organismelor de legătură sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.
2.Organismele de legătură desemnate în paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele şi alte comunicări necesare pentru implementarea Acordului şi a prezentului aranjament administrativ.
3.Organismele de legătură îşi pot comunica reciproc informaţii şi prin poşta electronică.
PARTEA II: Prevederi referitoare la legislaţia aplicabilă
Art. 3
1.În cazul în care legislaţia unei părţi contractante este aplicabilă în conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, instituţia competentă a acelei părţi contractante va elibera un certificat care atestă că persoana angajată sau lucrătorul independent rămâne supus acelei legislaţii. Acest certificat va constitui dovada că persoana angajată sau lucrătorul independent este exceptat de la contribuţiile de securitate socială ale celeilalte părţi contractante.
2.Certificatul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:
a)în România: de către Casa Naţională de Pensii Publice;
b)în Israel: de către Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim.
3.Instituţiile indicate în paragraful 2 al prezentului articol îşi vor furniza reciproc o copie a certificatului.
PARTEA III: Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestaţii
CAPITOLUL 1: Pensii pentru bătrâneţe, de urmaş şi de invaliditate
Art. 4
1.În cazul prestaţiilor prevăzute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin "pensiile pentru limita de vârstă" se înţelege: pensiile pentru limită de vârstă, pensiile anticipate şi pensiile anticipate parţiale.
2.Instituţia competentă a unei părţi contractante care primeşte o cerere pentru prestaţii plătibile în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante va menţiona pe aceasta data primirii cererii şi va trimite de îndată cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură al fiecărei părţi contractante.
3.Împreună cu formularul de cerere, instituţia competentă va transmite orice documentaţie, inclusiv orice documentaţie medicală disponibilă, care poate fi necesară instituţiei competente a celeilalte părţi contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestaţie.
4.Datele personale privind o persoană, conţinute în formularul de cerere, vor fi certificate în mod corespunzător de către instituţia competentă. Transmiterea formularului certificat în ceea ce priveşte datele personale va scuti instituţia competentă de transmiterea documentelor originale către cealaltă parte contractantă.
5.Fiecare instituţie competentă va transmite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza propriei legislaţii.
6.Fiecare instituţie competentă va determina ulterior dacă o persoană poate beneficia de o prestaţie şi va notifica cealaltă instituţie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.
7.Fiecare instituţie competentă va stabili drepturile solicitantului în baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord şi va notifica persoana vizată cu privire la decizie, indicând modalităţile legale şi termenele-limită pentru apeluri, şi va transmite o copie a deciziei şi formularul convenit în acest scop instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.
8.În momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie să informeze instituţia competentă în legătură cu locul de domiciliu, banca şi numărul de cont unde trebuie plătite prestaţiile.
9.Plata se face fără nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt în sarcina beneficiarului.
10.În situaţia în care beneficiarul primeşte pensie de la instituţia competentă a uneia dintre părţile contractante şi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, acesta trebuie să transmită instituţiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atestă că persoana este în viaţă. Certificatul va fi transmis beneficiarului de către instituţia competentă, pentru a fi completat şi semnat în faţa unei autorităţi pe teritoriul celeilalte părţi contractante, care va certifica faptul că documentul a fost semnat personal de către beneficiar. Certificatul va fi returnat instituţiei competente în perioada solicitată.
11.În situaţia în care certificatul menţionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendată până la primirea acestuia.
CAPITOLUL 2: Ajutorul pentru deces
Art. 5
1.Pentru a primi un ajutor de deces în baza legislaţiei unei părţi contractante, beneficiarul al cărui domiciliu este pe teritoriul celeilalte părţi contractante poate depune cererea la instituţia competentă sau la instituţia de la locul de domiciliu cu condiţia ca cererea să fie trimisă instituţiei competente responsabile pentru plata prestaţiilor.
2.Documentele necesare conform legislaţiei aplicate de către instituţia competentă trebuie anexate cererii.
3.Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, şi/sau documente certificate de către instituţia de la locul de domiciliu.
PARTEA IV: Asistenţă şi informaţii
Art. 6
1.Instituţia competentă a unei părţi contractante va furniza, la cerere, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante informaţiile medicale şi documentele care sunt disponibile în ceea ce priveşte solicitantul sau beneficiarul, cu condiţia ca solicitantul să semneze o declaraţie de renunţare la confidenţialitatea medicală în cazul în care este necesar.
2.În cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante să fie supus unui control medical suplimentar, un astfel de control va fi organizat de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante în conformitate cu regulile instituţiei care organizează controlul medical şi pe cheltuiala instituţiei care îl solicită.
3.Instituţia competentă a unei părţi contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, după primirea unei declaraţii detaliate a costurilor suportate.
Art. 7
Dacă Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, în cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante solicită asistenţă administrativă referitor la drepturile şi obligaţiile în baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante, o astfel de asistenţă va fi acordată fie prin intermediul organismelor de legătură, fie direct de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante pe al cărui teritoriu solicitantul sau beneficiarul îşi are domiciliul sau şederea. O astfel de asistenţă va fi gratuită.
PARTEA V: Dispoziţii diverse
Art. 8
Dacă Acordul nu prevede altfel, prestaţiile în bani care sunt datorate beneficiarilor care îşi au domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi plătite direct acestor beneficiari.
Art. 9
1.Organismele de legătură şi instituţiile competente ale părţilor contractante pot utiliza limba engleză pentru aplicarea Acordului.
2.Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi în ambele limbi oficiale ale părţilor contractante.
3.În scopul aplicării Acordului şi a prezentului aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri şi documente nu vor fi respinse pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celeilalte părţi contractante.
Art. 10
Organismele de legătură vor face anual schimb de date statistice privind plăţile care au fost efectuate în baza Acordului.
Art. 11
Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, în scris, prin acordul reciproc al autorităţilor competente. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.
Art. 12
Prezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la data ultimei notificări, trimisă pe cale diplomatică, care confirmă că procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite. Acesta va rămâne în vigoare pe durata Acordului.
-****-
Semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, în două exemplare originale, în limbile română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru autoritatea competentă din România

Mariana Câmpeanu,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Pentru autoritatea competentă din Statul Israel

Zeev Elkin,

ministrul adjunct al afacerilor externe

ANEXA 1:
ROMÂNIA
Casa Naţională de Pensii Publice
Str. Latină nr. 8, sectorul 2
Bucureşti
România
Telefon: 0040213118047
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5
Bucureşti
Cod poştal: 050659
România
Telefon: 0040213136047
E-mail: anps@prestatiisociale.ro
Web: www.prestatiisociale.ro
STATUL ISRAEL
Institutul Naţional de Asigurări
Biroul central
Bd. Weizman nr. 13
Ierusalim 91909
Israel
Telefon: 972-2-6709753
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 702 din data de 15 noiembrie 2013