HOTĂRÂRE nr. 1164 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 6 punctul VII, subpunctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"12. coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale."
2.După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:
"Art. 141
Ministrul Justiţiei exercită atribuţiile prevăzute de lege în calitate de titular al acţiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, potrivit unei proceduri interne stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei."
3.La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 300 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."
4.La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) DIPFIE administrează şi gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ţine evidenţa financiar-contabilă, gestionează conturile contabile şi întocmeşte balanţa de verificare lunară pe care o înaintează Direcţiei financiar-contabile pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei."
5.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
(1) Ministerul Justiţiei coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind statistica judiciară, la nivelul Ministerului Justiţiei se înfiinţează Biroul de statistică judiciară.
(3) Ministerul, prin direcţiile de specialitate, ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a Biroului de statistică judiciară, inclusiv prin recrutarea şi selecţia personalului, formarea profesională a specialiştilor, dotarea cu resurse materiale, precum şi pentru pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru coordonarea activităţii de statistică."
6.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)
Numărul maxim de posturi: 300 (exclusiv demnitari, cabinet ministru, DIPFIE).
NOTĂ:
Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Justiţiei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 846 din data de 14 decembrie 2012