METODOLOGIE din 19 iulie 2016 privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalităţii în care se determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale care au în portofoliu clienţi finali, pe care aceştia au obligaţia să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare an, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali în condiţii de continuitate şi siguranţă.
Art. 2
Prezenta metodologie se aplică titularilor licenţelor de furnizare de gaze naturale care au în portofoliu clienţi finali.
CAPITOLUL II: Determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale
Art. 3
(1)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional, stabileşte obligaţiile de constituire a stocului minim de gaze naturale ce revin fiecărui titular de licenţă de furnizare de gaze naturale, precum şi procentul aferent fiecărei categorii de clienţi finali, pentru care aceştia trebuie să constituie stoc minim, rezultat din aplicarea metodologiei, monitorizează şi verifică îndeplinirea obligaţiei de constituire a stocului minim de gaze naturale de către aceştia.
(2)Stocul de gaze naturale se exprimă în MWh, se stabileşte pentru fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale în baza cantităţilor de gaze naturale efectiv furnizate fiecărei categorii de clienţi finali din portofoliul propriu în anul anterior celui pentru care se stabileşte stocul de gaze naturale şi este ajustat, după caz, cu toate modificările de portofoliu de clienţi finali survenite în perioada pentru care s-a recalculat stocul minim.
Art. 4
La determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale la nivel naţional care urmează a fi constituit în anul "n" şi a defalcării acestuia pe fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale şi pe fiecare categorie de clienţi finali se iau în considerare următoarele elemente:
a)consumul de gaze naturale înregistrat la nivel naţional în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1", defalcat pe următoarele categorii de clienţi finali: clienţi casnici, producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, şi clienţi noncasnici;
b)consumul de gaze naturale înregistrat la nivel naţional în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1", defalcat pe categoriile de clienţi finali prevăzute la lit. a);
c)cantităţile de gaze naturale efectiv livrate de către titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale către clienţii finali din portofoliul propriu în anul "n-1", defalcate pe categoriile de clienţi finali prevăzute la lit. a);
d)procentul corespunzător ponderii consumului fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la lit. a) din portofoliul fiecărui titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale în consumul naţional total al categoriei respective de clienţi finali în anul "n1".
Art. 5
(1)Nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent unui an "n" se stabileşte astfel încât să fie echivalent cu cel puţin 25% din consumul total de gaze naturale al clienţilor finali înregistrat în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1".
(2)Stocul minim de gaze naturale la nivel naţional determinat conform prevederilor alin. (1) va fi defalcat pe categoriile de clienţi finali menţionate la art. 4 lit. a) în funcţie de ponderea creşterii consumului de gaze naturale al fiecărei categorii de clienţi finali în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1" faţă de consumul aceleiaşi categorii înregistrat în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1" în creşterea consumului total de gaze naturale al clienţilor finali înregistrată în aceeaşi perioadă.
(3)Stocul minim de gaze naturale la nivel naţional aferent fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a) se determină după formula:
SC/PET/NC = ST * [(QextC/PET/NC - QinjC/PET/NC)/(QText - QTinj)]
unde:
SC/PET/NC - stocul de gaze naturale corespunzător fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);
ST - stocul minim de gaze naturale la nivel naţional;
QextC/PET/NC - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1", corespunzătoare fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);
QinjC/PET/NC - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1", corespunzătoare fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);
QText - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1";
QTinj - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1".
(4)Stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui pentru fiecare dintre categoriile de clienţi finali din portofoliul propriu se determină prin aplicarea procentului corespunzător fiecărei categorii de clienţi finali din portofoliul respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. d), la stocul minim de gaze naturale la nivel naţional aferent categoriei respective de clienţi finali, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3).
(5)Procentul menţionat la art. 3 alin. (1) aferent fiecărei categorii de clienţi finali se determină prin raportarea stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent categoriei respective de clienţi finali, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3), la consumul naţional total al categoriei respective de clienţi finali în anul "n-1". Aceste procente rămân nemodificate pe tot parcursul ciclului de injecţie, nefiind influenţate de modificările de portofoliu de clienţi finali survenite ulterior.
Art. 6
(1)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei publică pe pagina de internet proprie, până la data de 20 februarie a fiecărui an "n", nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent anului respectiv, defalcarea acestuia pe fiecare categorie de clienţi finali, precum şi lista iniţială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului "n" pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia.
(2)În termen de 10 zile de la data publicării listei iniţiale, fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale care, în perioada 1 ianuarie a anului "n-1" - 20 februarie a anului "n", a înregistrat încetarea unor contracte în derulare sau a încheiat contracte noi de furnizare cu clienţi finali are obligaţia să comunice aceste modificări Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin transmiterea, în format electronic - fişier tip Excel şi pe suport letric, a unei situaţii centralizatoare, semnată de către reprezentantul legal al titularului de licenţă de furnizare a gazelor naturale respectiv, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie, în vederea ajustării în consecinţă a nivelului stocului minim pe care acesta are obligaţia de a-l constitui.
(3)În termen de 25 de zile de la termenul prevăzut la alin. (1), prin decizie a preşedintelui, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte nivelul stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului "n" pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia.
(4)Decizia prevăzută la alin. (3) se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 7
(1)În vederea ajustării nivelurilor stocurilor minime de gaze naturale aferente titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale corespunzător modificării portofoliilor de clienţi finali ca urmare a exercitării de către clienţii finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale sau ca urmare a încetării contractelor de furnizare de gaze naturale, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în data de 25 septembrie a fiecărui an, situaţii centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienţi finali intervenite în perioada cuprinsă între data publicării listei iniţiale privind stocul minim de gaze naturale aferent fiecărui titular de licenţă de furnizare de gaze naturale, prevăzută la art. 6 alin. (1), şi data de 20 septembrie, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la metodologie, în format electronic - fişier tip Excel şi pe suport letric, semnate şi însuşite de către reprezentantul legal al titularilor de licenţă de furnizare a gazelor naturale respectivi.
(2)Pentru completarea corectă a situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1) şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (2):
a)titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale care înregistrează ieşiri de clienţi finali din portofoliu, ca urmare a exercitării de către clienţii finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligaţia de a comunica noului furnizor datele referitoare la consumurile respectivilor clienţi finali în anul "n-1", precum şi datele referitoare la perioadele de consum din anul "n-1" ale acestora;
b)titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale care înregistrează intrări de clienţi finali în portofoliu, ca urmare a exercitării de către aceştia a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligaţia de a comunica vechiului furnizor lista cu respectivii clienţii finali ieşiţi din portofoliul acestuia.
(3)În cazul în care, în urma analizei situaţiilor centralizatoare transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale în vederea recalculării obligaţiilor de constituire a stocului minim, sunt necesare clarificări sau justificări suplimentare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale având obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare. În situaţia în care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale nu răspund în termen solicitărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cantităţile pentru care s-au solicitat informaţii şi documente suplimentare nu vor fi luate în considerare în vederea recalculării obligaţiilor de constituire a stocului minim.
(4)Obligaţiile de constituire a stocului minim aferente titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat, în conformitate cu prevederile alin. (1), modificări ale portofoliului de clienţi finali se recalculează pe baza informaţiilor din situaţiile centralizatoare înaintate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale, validate în urma analizei şi verificării acestora, după cum urmează:
a)se recalculează consumurile aferente categoriilor de clienţi finali din portofoliul titularului licenţei de furnizare a gazelor naturale respectiv din anul "n-1", cu luarea în considerare a creşterilor/scăderilor consumurilor determinate de modificările intervenite în portofoliul de clienţi finali ai acestuia în perioada pentru care au fost transmise situaţiile centralizatoare, şi se determină noile procente aferente ponderilor consumurilor astfel recalculate în consumurile naţionale totale ale categoriilor de clienţi finali respective din anul "n-1". Consumurile recalculate vor sta la baza unei eventuale ajustări ulterioare a nivelului stocului minim de gaze naturale aferent respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale;
b)se recalculează obligaţia de constituire a stocului minim aferentă respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale prin aplicarea procentelor recalculate la stocurile minime de gaze naturale la nivel naţional aferente categoriilor respective de clienţi finali, determinate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3).
(5)În termen de 15 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (1), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte, prin decizie a preşedintelui, noile obligaţii de constituire a stocului minim ce revin titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat modificări ale portofoliului de clienţi finali şi afişează decizia pe pagina de internet a instituţiei.
-****-
ANEXĂ: Situaţia centralizatoare a modificărilor portofoliului de clienţi finali ai titularului de licenţă de furnizare a gazelor naturale nr. ...... Societatea Comercială ............. pentru recalcularea obligaţiei de constituire a stocului minim de gaze naturale pentru anul .......

CLIENŢI FINALI PRODUCĂTORI DE ENERGIE TERMICĂ, NUMAI PENTRU CANTITATEA DE GAZE NATURALE DESTINATĂ PRODUCERII DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU CONSUMUL POPULAŢIEI, IEŞIŢI DIN PORTOFOLIU

Denumire client final

Motivaţie*

Data încetării contractului vechi de furnizare

Denumire furnizor nou

Cantitatea consumată de clientul final în anul "n-1"

(MWh)

Perioada de consum a clientului final în anul "n-1"**

Client 1 .....

-

-

1

a

-

Client 2 .....

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3 .....

-

-

2

c

-

Client 4 .....

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

................

................

................

................

................

................

Total furnizori

a+b+c+d+...

 
* Se va completa cu motivaţia ieşirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivaţie aferentă circumstanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din metodologie.
** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CLIENŢI FINALI NONCASNICI IEŞIŢI DIN PORTOFOLIU

Denumire client final/Categorie de clienţi finali*

Motivaţie**

Data încetării contractului vechi de furnizare

Denumire furnizor nou

Cantitatea consumată de clientul final în anul "n-1"

(MWh)

Perioada de consum a clientului final în anul "n-1"***

Client 1 .....

-

-

1

a

-

Client 2 .....

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3 .....

-

-

2

c

-

Client 4 .....

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

................

................

................

................

................

................

Total furnizori

a+b+c+d+...

 
* Pentru categoriile de clienţi finali B1, B2 şi B3 datele referitoare la consumurile aferente anului "n-1" vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul "n-1" comună clienţilor finali din categoria respectivă şi pe fiecare furnizor nou. Datele menţionate mai sus vor fi însoţite de lista completă, în format electronic - fişier tip Excel, a clienţilor finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au ieşit din portofoliul vechiului furnizor şi au intrat în portofoliul noului furnizor.
** Se va completa cu motivaţia ieşirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivaţie aferentă circumstanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din metodologie.
*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CLIENŢI FINALI PRODUCĂTORI DE ENERGIE TERMICĂ, NUMAI PENTRU CANTITATEA DE GAZE NATURALE DESTINATĂ PRODUCERII DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU CONSUMUL POPULAŢIEI, INTRAŢI ÎN PORTOFOLIU

Denumire client final

Motivaţie*

Data începerii contractului nou de furnizare

Denumire furnizor vechi

Cantitatea consumată de clienţii finali la vechiul furnizor în anul "n-1"

(MWh)

Perioada de consum a clienţilor finali la vechiul furnizor în anul "n-1"**

Client 1 .....

-

-

1

a

-

Client 2 .....

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3 .....

-

-

2

c

-

Client 4 .....

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

................

................

................

................

................

................

Total furnizori

a+b+c+d+...

 
* Se va completa cu motivaţia intrării clientului final în portofoliul furnizorului.
** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CLIENŢI FINALI NONCASNICI INTRAŢI ÎN PORTOFOLIU

Denumire client final/Categorie de clienţi finali*

Motivaţie**

Data începerii contractului nou de furnizare

Denumire furnizor vechi

Cantitatea consumată de clienţii finali la vechiul furnizor în anul "n-1"

(MWh)

Perioada de consum a clienţilor finali la vechiul furnizor în anul "n-1"***

Client 1 .....

-

-

1

a

-

Client 2 .....

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3 .....

-

-

2

c

-

Client 4 .....

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

................

................

................

................

................

................

Total furnizori

a+b+c+d+...

 
* Pentru categoriile de clienţi finali B1, B2 şi B3 datele referitoare la consumurile aferente anului "n-1" vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul "n-1" comună clienţilor finali din categoria respectivă şi pe fiecare furnizor vechi. Datele menţionate mai sus vor fi însoţite de lista completă, în format electronic - fişier tip Excel, a clienţilor finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au intrat în portofoliul noului furnizor şi au ieşit din portofoliul vechiului furnizor.
** Se va completa cu motivaţia intrării clientului final în portofoliul furnizorului.
*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

Data: ................

Reprezentant legal al titularului de licenţă de furnizare

Societatea Comercială .....................

(semnătura şi ştampila)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 21 iulie 2016