NORMA nr. 12 din 5 august 2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1), art. 19 şi ale art. 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 21 iulie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă stabileşte prevederi referitoare la provenienţa capitalului social subscris şi vărsat de către fondatorii/acţionarii societăţii de pensii, de către acţionarii societăţii de administrare a investiţiilor şi ai societăţii de asigurare care sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei care reglementează domeniul lor de activitate, precum şi la modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
Art. 2
(1)Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Lege, la art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)De asemenea, prin situaţii financiare se înţelege bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative şi raportul de gestiune.
CAPITOLUL II: Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative
Art. 3
Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 20 din Lege.
Art. 4
(1)Societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurare-reasigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie să aibă alocat din capitalul său social, exclusiv pentru desfăşurarea activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative, un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României.
(2)Societatea de administrare a investiţiilor care intenţionează să administreze şi fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Societatea de asigurare-reasigurare care intenţionează să administreze şi fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege şi de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În vederea autorizării ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investiţiilor sau, după caz, societatea de asigurare-reasigurare trebuie să aibă autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., completarea obiectului de activitate, conform legislaţiei specifice.
(5)După obţinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de administrare a investiţiilor sau, după caz, de asigurare-reasigurare şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative.
Art. 5
În analiza provenienţei capitalului social al societăţii de pensii/administratorului vor fi avute în vedere următoarele:
a)provenienţa fondurilor care vor fi utilizate ca participaţie la capitalul social al administratorului;
b)natura activităţii desfăşurate de fondatori/acţionari;
c)informaţii referitoare la activitatea fondatorilor/acţionarilor, la tranzacţiile desfăşurate de aceştia ori la influenţa de orice natură la care sunt supuşi şi care conduc la concluzia că existe posibilitatea ca viitorul administrator să nu îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 2.
Art. 6
Sumele destinate participaţiei la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii şi să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entităţi fără personalitate juridică.
Art. 7
Sumele destinate participaţiei la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:
a)de la persoane juridice ori alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice;
b)din jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi administratorilor;
c)din activităţi care încalcă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
d)de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate conform lit. a), b) şi c).
Art. 8
Pentru fiecare dintre participanţii la capitalul social, persoane fizice şi juridice, administratorul transmite A.S.F., după caz:
a)extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale şi în formă bănească a aportului la capitalul social;
b)declaraţia pentru participanţii la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată şi semnată de fiecare dintre participanţii la capitalul social al societăţii de pensii;
c)chestionarul pentru participanţii la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare dintre aceştia.
CAPITOLUL III: Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative
Art. 9
Capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legilor speciale în vigoare.
Art. 10
Orice modificare a capitalului social al administratorului se va face în prealabil, cu aprobarea A.S.F.
Art. 11
(1)Administratorul de fonduri de pensii facultative trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcţionare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim, prevăzut la art. 4.
(2)Reîntregirea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.
(3)În situaţia în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica A.S.F. fără întârziere şi va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (2).
Art. 12
Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% din valoarea capitalului social minim impus de Lege pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate în administrare.
Art. 13
Sumele destinate participaţiei la majorarea de capital social a administratorului de fonduri de pensii facultative trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Lege şi în prezenta normă.
CAPITOLUL IV: Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social
SECŢIUNEA 1: Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social
Art. 14
(1)Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social şi pentru autorizarea modificării actului constitutiv se depune şi se înregistrează la A.S.F. de către administratorul de fonduri de pensii facultative.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
a)proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile, document care va conţine inclusiv detalierea alocării capitalului social pe obiecte de activitate;
b)hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;
c)mandatele de reprezentare în Adunarea generală extraordinară pentru acţionarii persoane juridice;
d)extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanţii la capitalul social, persoane fizice şi juridice, după caz;
e)declaraţia pentru participanţii la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată şi semnată de fiecare dintre aceştia, după caz;
f)chestionarul pentru participanţii la capitalul social, prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare dintre aceştia, după caz;
g)nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social şi calculul raportului dintre activul net şi capitalul social, înainte şi după modificare.
Art. 15
(1)A.S.F. hotărăşte cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 14 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2)Decizia de aprobare a modificării capitalului social şi de autorizare a modificării actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către A.S.F.
Art. 16
(1)Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
(2)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
Art. 17
Toate documentele depuse la A.S.F. vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.
SECŢIUNEA 2: Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social
Art. 18
Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 14 alin. (1).
Art. 19
Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului de fonduri de pensii facultative în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art. 20
Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.
Art. 21
O nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
CAPITOLUL V: Răspunderea juridică
Art. 22
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)nerespectarea obligaţiilor administratorului de fonduri de pensii facultative referitoare la reîntregirea capitalului social;
b)nerespectarea prevederilor cap. II cu privire la capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative;
c)nerespectarea prevederilor art. 24.
(2)Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 38 lit. c) şi g), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. a) şi k) şi alin. (2)-(4) şi (6)-(11) şi ale art. 122 din Lege.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 23
Administratorul de fonduri de pensii facultative înaintează documentaţia privind modificarea capitalului social la registrul comerţului în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 15 alin. (2).
Art. 24
În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înscriere de menţiuni de la registrul comerţului, administratorul depune, în copie, la A.S.F.:
a)certificatul de înscriere de menţiuni;
b)certificatul constatator;
c)actul constitutiv în formă actualizată, aşa cum a fost înregistrat la registrul comerţului.
Art. 25
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 26
(1)Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:
a)Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006 pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008;
c)orice alte dispoziţii contrare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE privind provenienţa capitalului social
Această declaraţie va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societăţii de pensii (persoane fizice şi persoane juridice)/acţionarii administratorului, cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii facultative.
Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.
Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, ........................ (numele şi prenumele),

în calitate de fondator/acţionar la ........................ (denumirea societăţii de pensii/administrator de fond de pensii private),

declar pe propria răspundere că suma de .............. folosită ca aport la capitalul social al societăţii de pensii/administratorului provine din:

Suma

Sursa

Procent din total sumă folosită ca aport (%)

   
   
   

TOTAL:

 

100%

Data ..............

Semnătura ........................

ANEXA nr. 2: CHESTIONAR pentru participanţii la capitalul social
Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societăţii de pensii (persoane fizice şi persoane juridice)/acţionarii administratorului, cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii facultative.
Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

1. Denumirea şi adresa sediului social al societăţii pentru care se comunică informaţiile: ........................

2. Identitatea participantului la capitalul social al societăţii:

2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social

................................................

2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul. Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România.

................................................

3. În situaţia în care participantul la capitalul social este un acţionar din categoria instituţiilor de credit, instituţiilor financiare sau a societăţilor de asigurări, se va/se vor indica autoritatea/autorităţile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată: .........................

4. Pentru participanţii la capitalul social menţionaţi la pct. 3 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii şi nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual şi la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportări transmise autorităţii însărcinate cu supravegherea entităţilor respective pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinaţi indicatorii menţionaţi:

................................................

5. Faceţi parte dintr-un grup de persoane care acţionează împreună? În caz afirmativ, precizaţi componenţa grupului şi natura relaţiilor existente între membrii acestuia: ................................................

6. Care sunt obiectivele pe care le urmăriţi în legătură cu activitatea societăţii în următorii 3 ani?

................................................

7. Persoanele din grupurile menţionate la pct. 5 au făcut ori fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă în timp a intervenit o reabilitare.

................................................

8. Aţi fost sancţionat, vi s-a refuzat o autorizaţie ori sunteţi sancţionat cu interdicţie temporară sau definitivă de a desfăşura activităţi de către autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate? Dacă da, daţi detalii.

................................................

9. Vă aflaţi sau v-aţi aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? în caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.

................................................

10. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al societăţii:

................................................

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că, în ceea ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al societăţii, sunt respectate prevederile legale în vigoare. Totodată, mă angajez să comunic de îndată Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Numele şi prenumele: ............................

Semnătura: ...................

Data: ..................

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 633 din data de 20 august 2015