În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pentru funcţiile publice specifice de conducere de inspector şef antifraudă, concursul poate fi concurs de recrutare sau de promovare.
(2) Pot participa la concursul de promovare prevăzut la alin. (1) funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare."
2.La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În cadrul comisiei de concurs funcţionează:
a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare şi îndrumare a comisiilor de examinare şi evaluare, alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei şi un reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ajutaţi de un secretar raportor;
b) comisiile de examinare şi evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care 2 desemnaţi din cadrul Agenţiei şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi câte un secretar tehnic.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri: 2 din cadrul Agenţiei şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi un secretar tehnic. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei."
3.La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), emiterea actului administrativ de numire în cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizelor vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
4.După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 şi 352, cu următorul cuprins:
"Art. 351
(1) Concursul de promovare în funcţiile publice specifice de conducere de inspector şef antifraudă se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
(2) Bibliografia aprobată de către preşedintele Agenţiei, precum şi propunerile privind desemnarea membrilor în comisiile de examinare şi evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.
(3) Comisia de concurs, precum şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014. cu modificările ulterioare şi ale prezentului regulament.
(4) Prevederile art. 12 şi art. 14-34 se aplică în mod corespunzător.
(5) Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:
a) cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ;
g) documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei desfăşurării concursului.
(6) Propunerea de numire a candidatului declarat admis la concurs se înaintează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (2), preşedintelui Agenţiei.
Art. 352
Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi persoanele desemnate să asigure secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază al fiecăruia, stabilit conform legii."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 5 iunie 2015