HOTĂRÂRE nr. 738 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Compania Naţională "POŞTA ROMÂNĂ" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucureşti
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

BVC 2012

+/-

Realizat

Propuneri

6=5-4

0

1

2

3

4

5

6

I

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.315.171

1.314.000

-1.171

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.285.782

1.285.782

0

  

a)

din producţia vândută, din care:

3

1.241.896

1.248.488

6.592

    

venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

3 bis

435.794

403.000

-32.794

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22.915

21.530

-1.385

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

0

   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

0

   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

0

  

d)

producţia de imobilizări

8

0

0

0

  

e)

alte venituri din exploatare

9

20.971

15.764

-5.207

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

29.389

28.218

-1.171

  

a)

din imobilizări financiare

11

333

0

-333

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

0

  

c)

din dobânzi

13

8.707

9.100

393

  

d)

alte venituri financiare

14

20.349

19.118

-1.231

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.498.103

1.312.000

-186.103

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.475.483

1.295.745

-179.738

  

a)

cheltuieli materiale

18

48.423

53.649

5.226

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

10.001

10.800

799

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

19.067

18.082

-985

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

890.006

873.676

-16.330

   

d1

ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd.94+Rd.95)

22

636.746

625.045

-11.701

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

181.633

178.931

-2.702

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

134.661

131.522

-3.139

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

3.179

3.125

-54

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

33.110

32.502

-608

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10.683

11.782

1.099

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

71.627

69.700

-1.927

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

7.412

5.500

-1.912

    

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

0

    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

0

    

d3.2) tichete de masă

32

64.215

64.200

-15

    

d3.3) tichete de vacanţa

33

0

0

0

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţiile aferente)

34

1.830

23.850

22.020

  

f)

ch. cu indemnizaţii 75% cf. art. 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuţiile aferente)

34 bis

1.814

1.700

-114

  

g)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti (inclusiv contribuţiile aferente)

35

105

313

208

  

h)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

86.751

66.000

-20.751

  

i)

ch. cu prestaţiile externe

37

196.242

176.118

-20.124

  

j)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

221.244

71.557

-149.687

   

j1) contract de mandat (inclusiv contribuţiile aferente)

39

103

114

11

   

j2) ch de protocol, din care:

40

170

158

-12

    

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

0

   

j3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

50

48

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

0

0

    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

0

   

j4) ch. cu sponsorizarea

45

195

100

-95

   

j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

0

0

   

j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

88

92

4

   

j7) ch. cu impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate

47 bis

59.009

52.296

-6.713

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

22.620

16.255

-6.365

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

3.375

5.533

2.158

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

19.245

10.722

-8.523

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

-182.932

2.000

184.932

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

0

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-182.932

2.000

184.932

 

1

 

Rezerve legale

55

0

0

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

0

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

2.000

2.000

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

0

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

-182.932

0

182.932

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

0

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

0

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0

0

0

  

a)

Cheltuieli materiale

66

0

0

0

  

b)

Cheltuieli salariate

67

0

0

0

  

c)

Cheltuieli privind prestări servicii

68

0

0

0

  

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0

0

0

  

e)

Alte cheltuieli

70

0

0

0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

103.583

140.216

36.633

 

1

 

Surse proprii

72

103.583

130.427

26.844

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

0

 

3

 

Credite bancare şi leasinguri financiare

74

0

9.789

9.789

  

a)

- interne

75

0

9.789

9.789

  

b)

- externe

76

0

0

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

0

0

 

5

 

Alte surse

78

0

0

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

39.600

130.427

90.827

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

39.600

108.626

69.026

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasingurilor financiare

81

0

21.801

21.801

  

a)

interne

82

0

21.801

21.801

  

b)

externe

83

0

0

0

X

  

REZERVE, din care:

84

812.702

812.702

0

 

1

 

Rezerve legale

85

11.674

11.674

0

 

2

 

Rezerva statutare

86

0

0

0

 

3

 

Alte rezerve

87

801.028

801.028

0

XI

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

*

*

*

 

1

 

Venituri totale

89

1.315.171

1.314.000

-1.171

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.498.103

1.312.000

-186.103

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

33.202

32.402

-800

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

32.124

31.506

-618

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

708.373

694.745

-13.628

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

636.739

625.037

-11.702

  

b)

ale cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)

95

7

8

1

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

71.627

69.700

-1.927

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.651,8

1.653,2

1,4

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd 92)/12*1000

98

1.837,6

1.837,6

0,0

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92)

99

40.940

41.706

766

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP)

100

42.169

41.706

-462

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice persoană)

101

*

*

*

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000 - (rd.16/ rd.1) x 1000

102

1.139,1

998,5

-140,6

 

11

 

Plăţi restante

103

*

*

*

  

a)

preţuri curente

104

49.913

50.000

87

  

b)

preţuri comparabile

105

51.410

50.000

-1.410

 

12

 

Creanţe restante

106

*

*

*

  

a)

preţuri curente

107

42.325

39.000

-3.325

  

b)

preţuri comparabile

108

43.595

39.000

-4.595

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 1 august 2012