În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român la anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(2)Norma tehnică feroviară prevăzută la alin (1) stabileşte cerinţele esenţiale, cerinţele tehnice, categoriile şi nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubrizare, condiţiile de recepţie şi criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor, din componenţa trenurilor de călători.
Art. 2
Prevederile normei tehnice feroviare prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică de către toţi operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestaţii/comenzilor, pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, precum şi de către operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.015/2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 şi 855 bis din 18 octombrie 2006.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 19 iunie 2015