PROTOCOL din 19 septembrie 2012 având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM
Prezentul protocol s-a încheiat între părţile:
Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, et. 6, ap. 17, sectorul 3, CIF RO25900377, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 73/11.08.2009, cont IBAN RO80 RNCB 0090 1113 2293 0002, BCR Sucursala Lipscani, reprezentată legal prin Marinescu Ana-Maria, în calitate de director general, pe de o parte, şi
ARCA - Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, cu sediul în municipiul Bucureşti, intrarea Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, cod fiscal 7965700, reprezentată legal prin George Chiriţă, în calitate de director executiv;
SRTV - Societatea Română de Televiziune, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sectorul 1, cod fiscal 8468440, reprezentată legal prin Alexandru Lăzescu, în calitate de preşedinte-director general;
Societatea Comercială PRO TV - S.A. (Pro TV), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 109, sectorul 2, cod fiscal R7837921, J40/9244/1995, reprezentată legal prin Elena Petre, în calitate de director de administrare afaceri;
Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, sectorul 1, cod fiscal RO1599030, J40/3765/1991, reprezentată legal prin Adrian Nanulescu, în calitate de director general;
Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea 20, et. 2, sectorul 2, cod fiscal R4747298, J40/20632/1992, reprezentată legal prin Mihaela Dumitru, în calitate de administrator, pe de altă parte.
În temeiul art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 255/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 4 octombrie 2011, s-a constituit Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora, formată din câte un reprezentant al DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, al PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice şi al VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte, şi câte un reprezentant al Societăţii Comerciale ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), al Societăţii Comerciale PRO TV - S.A. (Pro TV), al Societăţii Comerciale SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) şi al Societăţii Române de Televiziune (SRTV), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.
Având în vedere imposibilitatea stabilirii unei singure metodologii aplicabile celor 4 organisme de gestiune colectivă, precum şi a unei singure metodologii vizând domeniul operelor scrise, părţile au convenit reglementarea distinctă a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM.
Ţinând cont de cadrul legal actual, de condiţiile economice existente, precum şi de metodologiile anterioare încheiate în domeniu,
susţinând necesitatea reglementării în bune condiţii a activităţii de gestiune colectivă şi de apărare a intereselor titularilor de drepturi care trebuie să fie remuneraţi pentru utilizarea operelor lor radiodifuzate,
în considerarea faptului că dreptul supus negocierii face parte din categoria drepturilor gestionate colectiv facultativ,
părţile au căzut de acord cu privire la încheierea prezentului protocol şi au convenit Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.
-****-

SRTV - Societatea Română de Televiziune

Alexandru Lăzescu,

preşedinte-director general

PERGAM

Ana-Maria Marinescu,

director general

ARCA - Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale

George Chiriţă,

director executiv

 

Societatea Comercială PRO TV - S.A. (Pro TV)

Elena Petre,

director de administrare afaceri

 

Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1)

Adrian Nanulescu,

director general

 

Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV)

Mihaela Dumitru,

administrator

 
ANEXĂ: METODOLOGIE privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM
1.Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor scrise din repertoriul organismului de gestiune colectivă, aduse anterior la cunoştinţa publicului şi aflate în termenele de protecţie legală, se poate realiza fie în baza unei licenţe neexclusive, eliberată de organismul de gestiune colectivă pentru repertoriul gestionat, fie în baza unor contracte directe încheiate cu titularii de drepturi sau cu mandatarii autorizaţi ai acestora.
2.Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, organismul de televiziune titular al unei licenţe audiovizuale valabile eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi care utilizează opere scrise din repertoriul organismului de gestiune colectivă.
3.Cererile de acordare a autorizaţiilor de licenţă neexclusivă se fac de organismul de televiziune înainte de utilizarea repertoriului protejat şi privesc întregul repertoriu al organismului de gestiune colectivă. Contractul de licenţă neexclusivă se încheie pe o perioadă de un an şi poate fi prelungit prin acte adiţionale. La cererea expresă a utilizatorilor, autorizaţia de licenţă neexclusivă poate fi acordată pe o perioadă mai mică de un an.
4.Repertoriul de opere scrise aflat în gestiunea organismului de gestiune colectivă poate fi consultat de către utilizatori, la sediul organismului de gestiune colectivă, înainte de utilizarea efectivă, iar organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a răspunde solicitării utilizatorului în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii cererii. Odată cu semnarea licenţei neexclusive, organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţia utilizatorului, în format electronic (disc optic, e-mail etc.), repertoriul gestionat, urmând ca repertoriul astfel comunicat să fie actualizat trimestrial, inclusiv prin mijloace electronice.
5.În cazul utilizării operelor scrise din repertoriul organismului de gestiune colectivă în formate de emisiuni proprii ale organismului de televiziune, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii are obligaţia de a obţine acordul expres al titularului de drepturi fie prin intermediul organismului de gestiune colectivă, fie în mod individual, cu titlu oneros sau gratuit, cu excepţia utilizărilor permise potrivit art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Remuneraţia datorată de organismele de televiziune pentru titularii de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează procentual din totalitatea veniturilor obţinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare, ponderat cu utilizarea efectivă, conform tabelului următor, precum şi celorlalte prevederi din prezenta metodologie:
Tabel

Categorie titulari de drepturi

Anul 2012 şi următorii/Remuneraţie/Trimestru

Autorii de opere scrise reprezentaţi de organismul de gestiune colectivă

3%

7.Remuneraţia prevăzută de prezenta metodologiei nu este datorată de organismele de televiziune care au încheiat contracte directe cu titularii de drepturi sau cu mandatarii autorizaţi ai acestora.
8.Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute în tabelul de la pct. 6 o constituie totalitatea veniturilor brute trimestriale rezultate din activitatea de radiodifuzare, corespunzătoare utilizării de către organismele de televiziune a repertoriului protejat al organismului de gestiune colectivă, sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, alocaţiile şi subvenţiile bugetare, dacă este cazul, şi orice alte taxe existente sau ce ar putea fi introduse ulterior.
9.Pentru calculul remuneraţiei datorate se procedează astfel: la suma rezultată conform pct. 8 se calculează valoarea în venituri a unui minut de emisie. Această valoare se multiplică cu numărul minutelor de radiodifuzare a operelor din repertoriul organismului de gestiune colectivă. La valoarea astfel obţinută se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul de mai sus, valoarea rezultată reprezentând remuneraţia cuvenită autorilor de opere scrise existente în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă.
10.Remuneraţia prevăzută de prezenta metodologie se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată.
11.Pentru întârzieri la plata remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi în cuantumul dobânzii legale, conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
12.În situaţia în care un organism de televiziune nu difuzează opere din repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, acesta nu datorează remuneraţie.
13.Organismele de televiziune fără venituri corespunzătoare sau cele ale căror venituri nu asigură o remuneraţie echitabilă pot conveni cu organismul de gestiune colectivă plata unor remuneraţii forfetare pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise din repertoriul organismului de gestiune colectivă sau, după caz, cu aplicarea prevederilor art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de cheltuielile ocazionate de utilizare.
14.Prezenta metodologie intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.
15.O nouă cerere de iniţiere a unor noi tarife şi a unei noi metodologii va putea fi făcută numai după 3 ani de la data publicării prezentei metodologii, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.
16.Prezenta metodologie a fost încheiată astăzi, ......... 2012, în 7 (şapte) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru a fi comunicat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 1 octombrie 2012