ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, a cărei aplicare răspunde cerinţelor de descentralizare şi autonomie a activităţilor din domeniu şi, totodată, având în vedere:
termenul insuficient prevăzut de art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în vederea îndeplinirii formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor;
necesitatea asigurării logisticii pentru buna desfăşurare a primelor alegeri ale camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală în secţiile de votare din spaţiile care vor fi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, care sunt abilitate să asigure în aceeaşi perioadă şi suportul necesar organizării alegerilor parlamentare;
evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a campaniei electorale privind alegerea membrilor camerelor agricole judeţene, desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, structuri cu caracter apolitic, cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe data de 9 decembrie 2012, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 888/2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012;
ţinând seama de faptul că aplicarea în continuare a prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 poate conduce la blocarea procesului electoral întrucât nici până la această dată majoritatea camerelor agricole judeţene, structuri funcţionale care împreună cu Camera Agricolă Naţională trebuie să organizeze primele alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, nu au fost înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
având în vedere actuala situaţie financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod imperios, restrângerea cheltuielilor nejustificate, continuarea demersurilor făcute în condiţiile termenului în discuţie ar conduce la cheltuirea unor fonduri bugetare importante fără a garanta îndeplinirea scopului pentru care acest act normativ a fost adoptat;
considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, cu privire la organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală se prorogă cu 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 12 octombrie 2012