ORDIN nr. 213 din 15 februarie 2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.
Art. I
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.După punctul 86 se introduce un nou punct, punctul 861, cu următorul cuprins:
"861. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS."
2.După punctul 117 se introduce un nou punct, punctul 1171, cu următorul cuprins:
"1171. - Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii."
3.După punctul 1291 se introduce un nou punct, punctul 1292, cu următorul cuprins:
"1292. - În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1028 «Ajustări ale capitalului social»."
4.În Planul de conturi prevăzut la punctul 143 se introduc zece noi conturi, respectiv conturile 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (A), 2806 "Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (P), 2907 "Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (A), 2816 "Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (P), 2916 "Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 2411 "Active biologice evaluate la valoarea justă" (A), 2412 "Active biologice evaluate la cost" (A), 4651 "Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate" (P) şi 4652 "Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate" (A).
Art. II
Entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă informaţiile reflectate în conturile menţionate la art. I pct. 4 pe rândurile corespunzătoare acestor elemente, raportate în cadrul situaţiilor financiare anuale, respectiv al raportărilor contabile anuale. În acest scop, activele necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale se prezintă în cadrul altor imobilizări necorporale, iar activele corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale se prezintă pe rândurile corespunzătoare naturii acestor imobilizări corporale.
Art. III
Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 20 februarie 2013