HOTĂRÂRE nr. 23 din 29 februarie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2015) 613 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 februarie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/108 din 16 februarie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
II.Se notează:
a)instituirea şi menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a aviaţiei civile în Uniunea Europeană, concomitent cu asigurarea unui nivel ridicat al protecţiei mediului;
b)contribuţia la politica mai amplă a Uniunii Europene în domeniul aviaţiei şi la îmbunătăţirea performanţei globale a sectorului aviaţiei civile;
c)facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, asigurarea condiţiilor de concurenţă echitabile pentru toţi cei care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa internă a aviaţiei şi îmbunătăţirea competitivităţii industriei aviatice comunitare;
d)promovarea rentabilităţii şi a eficacităţii în procesele de reglementare şi de certificare, precum şi utilizarea optimă a resurselor, la nivel naţional şi comunitar;
e)sprijinirea statelor membre în îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile Convenţiei de la Chicago, asigurând o interpretare comună şi o punere uniformă în aplicare a acestora;
f)promovarea la nivel mondial a punctelor de vedere ale Uniunii Europene, referitoare la standardele şi normele din domeniul aviaţiei civile, prin instituirea unei cooperări corespunzătoare cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale;
g)promovarea cercetării şi inovării, inclusiv în procesele de reglementare şi certificare;
h)promovarea interoperabilităţii tehnice şi operaţionale.
III.Se consideră necesare şi importante:
a)elaborarea, adoptarea şi aplicarea uniformă a tuturor actelor necesare;
b)garantarea faptului că declaraţiile şi certificatele eliberate în conformitate cu prezentul regulament, cu actele sale delegate şi de punere în aplicare sunt valabile în întreaga Uniune Europeană, fără cerinţe suplimentare;
c)înfiinţarea unei Agenţii a Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (notată mai jos EASA), care să aibă statut independent;
d)punerea uniformă în aplicare a tuturor actelor necesare de către autorităţile naţionale competente şi de către Agenţie, în cadrul domeniilor lor de competenţă;
e)colectarea, analiza şi schimbul de informaţii pentru alimentarea unui proces decizional fondat pe dovezi;
f)iniţierea unor iniţiative de conştientizare şi de promovare, inclusiv de pregătire, comunicare şi difuzare a informaţiilor relevante în materie de siguranţă.
IV.Se recomandă:
a)necesitatea eliminării din textul propunerii de regulament a dispoziţiilor ce permit emiterea de către Comisie a unor acte delegate ce pot modifica cerinţele esenţiale, prevăzute în anexe, după cum urmează: navigabilitate şi protecţia mediului (anexa III), personalul aeronautic navigant (anexa IV), operaţiunile aeriene (anexa V şi, după caz, anexele VII şi VIII), aerodromuri (anexa VII şi, după caz, anexa VIII), furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană (anexa VIII şi, după caz, anexa VII), controlorii de trafic aerian (anexa VIII) sau aeronavele fără pilot la bord (anexa IX);
b)întocmirea unei analize de impact, cu consultarea celorlalte entităţi naţionale competente, privind extinderea competenţelor EASA în domeniul securităţii cibernetice (art. 76 şi anexa VIII);
c)întocmirea unei analize de impact, cu consultarea celorlalte entităţi naţionale din domeniu, privind dispoziţiile noului regulament EASA asupra pachetului legislativ SES II+;
d)includerea unor prevederi care să permită statelor membre adaptarea Planului european pentru siguranţa aviaţiei (EPAS) la condiţiile naţionale proprii, cum ar fi posibilitatea adoptării unor măsuri echivalente în locul acţiunilor prevăzute în cadrul EPAS, în situaţia în care acele acţiuni nu pot fi aplicate în sistemul aviaţiei civile naţionale sau aplicarea acestora ar determina alocarea unor resurse nejustificate din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu pentru siguranţă;
e)modificarea paragrafului al patrulea al art. 51 alin. (3), după cum urmează: "în toate celelalte cazuri, autoritatea naţională competentă a statului membru în care îşi are reşedinţa persoana fizică care solicită certificatul sau care face declaraţia sau, în cazul persoanelor juridice, în care persoana îşi are sediul principal este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor respective.";
f)definirea termenului "primary establishment" din cadrul paragrafului menţionat anterior (pct. IV f), cu observaţia că în Regulamentul nr. 108/2008, de exemplu, este utilizată noţiunea de "principal place of business", care este şi definită;
g)modificarea art. 52 alin. (4), astfel: "Costurile asistenţei oferite de inspectorii aeronautic; europeni desemnaţi de autorităţile naţionale competente sunt acoperite prin taxe aprobate de Consiliul de administraţie EASA.";
h)necesitatea cererii unui punct de vedere din partea serviciilor juridice ale Consiliului, prin care să se ateste sau nu dacă un stat membru, prin transferul de competenţe şi responsabilităţi către EASA, este degrevat şi de responsabilităţile ce îi revin în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago (art. 53);
i)consultarea autorităţii naţionale competente dintr-un stat membru în vederea aprobării unei eventuale solicitări din partea unei organizaţii ce îşi are sediul principal în statul respectiv (art. 54);
j)acceptarea dispoziţiilor din cadrul art. 55, în funcţie de punctul de vedere juridic solicitat pentru art. 53 şi în condiţiile în care articolul este completat cu dispoziţii privind finanţarea activităţilor EASA, într-un astfel de caz.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 14 martie 2016