HOTĂRÂRE nr. 413 din 3 iunie 2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 cu suma de 25.837 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.
Art. 2
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată
(mii lei)

 

Total judeţul Alba

 

2.732

1

ALBA

COMUNA CIURULEASA

2.732

 

Total judeţul Bacău

 

2.323

2

BACĂU

JUDEŢUL BACĂU

2.323

 

Total judeţul Bihor

 

908

3

BIHOR

ORAŞUL VAŞCĂU

908

 

Total judeţul Bistriţa-Năsăud

 

328

4

BISTRIŢA-NĂSĂUD

COMUNA CETATE

328

 

Total judeţul Botoşani

 

543

5

BOTOŞANI

COMUNA RĂCHIŢI

543

 

Total judeţul Braşov

 

1.247

6

BRAŞOV

ORAŞUL RÂŞNOV

1.247

 

Total judeţul Buzău

 

973

7

BUZĂU

COMUNA COLŢI

973

 

Total Judeţul Caraş-Severin

 

84

8

CARAŞ-SEVERIN

COMUNA POJEJENA

84

 

Total judeţul Cluj

 

3.213

9

CLUJ

COMUNA BORŞA

3.213

 

Total judeţul Teleorman

 

13.486

10

TELEORMAN

CONSILIUL JUDEŢEAN

13.486

 

TOTAL

 

25.837

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 9 iunie 2015