HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 2015 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se înfiinţează Consiliul naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România, denumit în continuare Consiliul, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
Art. 2
(1)Scopul Consiliului este acela de a coordona politicile şi acţiunile naţionale de reducere a consumului dăunător de alcool, prin elaborarea unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente, pe termen mediu şi lung, în vederea implementării acestuia de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.
(2)Activitatea Consiliului se desfăşoară în acord cu priorităţile Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cu situaţia pe plan naţional.
(3)Consiliul asigură autorităţilor competente în domeniul specific de reglementare un cadru de consultare în vederea implementării planului de acţiune.
Art. 3
În scopul îndeplinirii prevederilor art. 2, Consiliul are următoarele direcţii strategice de acţiune:
a)identificarea priorităţilor naţionale privind reducerea consumului dăunător de alcool şi a efectelor sale în plan economic, social şi al stării de sănătate;
b)coordonarea politicilor naţionale în domeniul consumului dăunător de alcool;
c)coordonarea elaborării unei strategii naţionale privind reducerea efectelor consumului dăunător de alcool;
d)coordonarea elaborării de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei;
e)crearea premiselor pentru implementarea unui mecanism de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei prevăzute la lit. c) şi a planurilor de acţiune prevăzute la lit. d) la nivel naţional;
f)evaluarea periodică a implementării planurilor anuale de acţiune;
g)promovarea de activităţi coordonate de conştientizare a efectelor consumului dăunător de alcool în plan economic, social şi al stării de sănătate.
Art. 4
(1)Preşedintele Consiliului este un reprezentant cu rang de secretar de stat din Ministerul Sănătăţii, desemnat de către ministrul sănătăţii.
(2)Preşedintele coordonează activitatea Consiliului. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita activitatea, acesta desemnează un înlocuitor din rândul membrilor.
Art. 5
Consiliul are în componenţă următoarele structuri:
a)comitetul interministerial;
b)secretariatul tehnic;
c)comitetul consultativ.
Art. 6
(1)Comitetul interministerial are rol decizional în cadrul Consiliului, fiind coordonat de preşedintele acestuia, şi are în componenţă reprezentanţi desemnaţi, la nivel de secretar de stat sau director, ai următoarelor autorităţi şi instituţii publice centrale cu atribuţii în domeniu, fără a se limita la acestea: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Institutul Naţional de Statistică, Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2)Desemnarea membrilor comitetului interministerial se face prin ordin al conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)Comitetul interministerial are următoarele atribuţii principale:
a)asigură colaborarea şi cooperarea interministerială pentru adoptarea de politici naţionale coordonate de reducere a consumului dăunător de alcool în România;
b)asigură colaborarea şi cooperarea în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale reprezentate în comitet, pentru adoptarea de politici naţionale coordonate de reducere a consumului dăunător de alcool în România;
c)identifică sau facilitează identificarea priorităţilor naţionale privind reducerea consumului dăunător de alcool;
d)identifică sau facilitează identificarea efectelor consumului de alcool în pian economic, social şi al stării de sănătate, în România;
e)propune politici naţionale în domeniul consumului dăunător de alcool;
f)coordonează elaborarea de acte normative pentru implementarea politicilor naţionale în domeniul consumului dăunător de alcool;
g)înaintează proiectele de acte normative elaborate, spre aprobare, instituţiilor cu atribuţii în domeniul de reglementare;
h)coordonează elaborarea unei strategii naţionale privind reducerea efectelor consumului dăunător de alcool;
i)coordonează elaborarea de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei;
j)coordonează procesele de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei prevăzute la art. 3 lit. c) şi a planurilor de acţiune prevăzute la art. 3 lit. d) la nivel naţional;
k)participă la întâlnirile consiliului interministerial şi rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;
l)promovează iniţiativele Consiliului la nivelul ministerelor şi instituţiilor centrale din care fac parte.
(4)Comitetul interministerial elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului, care va fi adoptat la prima sa reuniune şi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 7
(1)Secretariatul tehnic al Consiliului este compus din reprezentanţi la nivel de execuţie ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, având rolul de a elabora documentele necesare pentru activitatea Consiliului şi de a furniza suportul tehnic necesar acestuia.
(2)Secretariatul tehnic este asigurat de personal cu funcţii de execuţie din Institutul Naţional de Sănătate Publică, sprijinit de autorităţile şi instituţiile publice centrale prevăzute la art. 6 alin. (1).
(3)Membrii secretariatului tehnic sunt desemnaţi din cadrul personalului cu funcţii de execuţie al Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin ordin al Ministrului Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 8
(1)Comitetul consultativ este constituit din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile, care militează pentru controlul consumului de alcool sau pentru protecţia sănătăţii publice, precum şi din reprezentanţi ai sectorului de producţie, distribuţie, comercializare şi publicitate a băuturilor alcoolice.
(2)Comitetul consultativ contribuie cu informaţii din domeniul specific de activitate la elaborarea politicilor naţionale şi poate face propuneri în acest sens.
(3)Propunerile elaborate de comitetul consultativ sunt analizate şi, după caz, aprobate de membrii comitetului, cu majoritate simplă de voturi.
(4)Componenţa nominală a comitetului consultativ este avizată de comitetul interministerial şi aprobată de către preşedintele Consiliului, pe baza propunerilor formulate de organizaţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 9
În funcţie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii comitetului interministerial poate supune spre aprobare preşedintelui propunerea de participare cu rol consultativ a unor experţi în domeniu, din cadrul autorităţilor publice centrale reprezentate în consiliul interministerial, precum şi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora.
Art. 10
Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca instituţie responsabilă pentru coordonarea implementării planului de acţiuni pentru reducerea consumului dăunător de alcool în România. În acest sens, Ministerul Sănătăţii colaborează cu celelalte autorităţi publice implicate, de la nivel central şi local, în conformitate cu atribuţiile legale ale acestora şi cu direcţiile strategice naţionale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 17 martie 2015