HOTĂRÂRE nr. 1037 din 18 noiembrie 2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 107.066, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
(2)După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea reabilitării şi redării în circuitul de interes public cu destinaţia extindere Muzeu de Istorie "Axiopolis" Cernavodă, cu secţiunile: Canalul Dunăre - Marea Neagră, Podul Carol I, Centrala Nucleară, Lagărul de muncă de la Cernavodă, Ecluză şi nodul hidrotehnic, sală de conferinţe şi expoziţii temporare, într-un termen de 3 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cernavodă nr. 111/2014.
Art. 3
În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 4
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)

Administratorul bunului/CUI

107.066

8.19.01

Imobil 2788

Judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 17

CF 101976

Nr. cad. 101976

Construcţii şi teren*

122.224,93 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

107.066

8.19.01

2788 Cernavodă

Judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 17

CF 101976

Nr. cad. 101976

122.224,93

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită - 117 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 242 mp

- Valoare contabilă - 25.378,9 lei

2. Amenajări la terenuri:

- reţea electrică aeriană - 30 ml

- valoarea contabilă - 36,86 lei

- împrejmuire scândură - 15 ml

- valoarea contabilă - 25,61 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 72,47 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,0512 ha

- valoarea contabilă - 96.773,56 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al oraşului Cernavodă

CUI - 4304568

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 875 din data de 2 decembrie 2014