ORDIN nr. 4074 din 29 mai 2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015
În temeiul:
- art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c) şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- procesului-verbal din data de 29 mai 2015;
- prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015, privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, în vederea achiziţionării unui calculator personal nou, cuprinzând 17.129 de beneficiari, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuţi în anexă, este de 150 lei.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Direcţia generală juridic, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, Direcţia patrimoniu şi informatizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

_____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 605 din data de 11 august 2015