ORDIN nr. 1060 din 23 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 933/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL MODIFICAT pe anul 2013 pentru Autoritatea Navală Română
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

88.911,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

57.493,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

57.493,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

30.10

  

VENITURI DIN PROPRIETATE

441,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

441,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

840,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

56.212,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

51.852,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

51.852,00

36.10

  

DIVERSE VENITURI

4.360,00

 

50

 

Alte venituri

4.360,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

11.789,00

42.10

  

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

11.789,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

11.789,00

45.10

  

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

19.629,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

12.370,00

 

02

 

Fondul social european (FSE)

7.259,00

   

CHELTUIELI TOTAL

100.857,00

   

CHELTUIELI CURENTE

89.573,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

41.747,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

29.171,00

  

01

Salarii de bază

27.436,00

  

02

Salarii de merit

-

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

451,00

  

06

Alte sporuri

1.027,00

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

140,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

117,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

4.456,00

  

01

Tichete de masă

1.640,00

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

2.816,00

  

30

Alte drepturi salariale în natură

-

 

10.03

 

Contribuţii

8.120,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

6.100,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

160,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.530,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

260,00

  

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

15.944,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

10.124,00

  

01

Furnituri de birou

360,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

130,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

2.090,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

180,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.200,00

  

06

Piese de schimb

2.091,00

  

07

Transport

13,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.700,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.300,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.060,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.785,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

20,00

  

01

Medicamente

20,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

510,00

  

01

Uniforme şi echipament

100,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

30,00

  

30

Alte obiecte de inventar

380,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

685,00

  

01

Deplasări interne

265,00

  

02

Deplasări în străinătate

420,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

130,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

200,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

55,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispoziţiilor legale

635,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.800,00

  

02

Protocol şi reprezentare

65,00

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

500,00

  

04

Chirii

260,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

975,00

56

  

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

31.418,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

21.127,00

  

01

- Finanţare naţională

4.771,00

  

02

- Finanţare externă nerambursabilă

12.370,00

  

03

- Cheltuieli neeligibile

3.986,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

10.291,00

  

01

- Finanţare naţională

1.252,00

  

02

- Finanţare externă nerambursabilă

7.092,00

  

03

- Cheltuieli neeligibile

1.947,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

464,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

464,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

454,00

  

03

Tichete de creşă

10,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.284,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

11.284,00

 

71.01

 

Active fixe

10.984,00

  

01

Construcţii

2.560,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

6.418,00

  

03

Mobilier, aparatul birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

2.006,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

300,00

   

REZULTAT FINANCIAR

 
   

VENITURI TOTALE

88.911,00

   

CHELTUIELI TOTALE

100.857,00

   

a) Excedent

 
   

b) Deficit

11.946,00

   

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

11.946,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:
1) Număr mediu de personal: 718 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 3.351 lei(RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinseşi indemnizaţiile de delegare (suma de 117 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 29 august 2013