HOTĂRÂRE nr. 931 din 27 noiembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Stan Popa

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Societatea Comercială ACTIVE CONEXE - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Teheran nr. 17, et. 4, ap. 17
Cod unic de înregistrare 31029694
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6.383,27

 

1

 

Venituri din exploatare

2

395,46

 

2

 

Venituri financiare

3

5.987,81

 

3

 

Venituri extraordinare

4

-

II

  

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.5 = Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

5.429,59

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

5.429,59

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

12.197,09

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

1.249,90

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

686,30

   

C1

ch. cu salariile

10

291,44

   

C2

bonusuri

11

0

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

235,72

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

149,14

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

8.703,70

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

-

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

953,68

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

953,68

 

1

 

Rezerve legale

22

47,68

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

906,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

 

8

 

Minimim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

770,10

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

770,10

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

135,90

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

35

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

0,00

  

e)

alte cheltuieli

38

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

11.523,99

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

-

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

128,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

12,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

10,00

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

291,44

  

a)

cheltuieli cu salariile

46

291,44

  

b)

bonusuri

47

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază da contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.428,67

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.428,67

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pa total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

39,55

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

 
 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

 
 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

 
 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.225,60

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 3 decembrie 2013