ORDIN nr. 94 din 20 ianuarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul prevederilor art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă următoarele formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea

Model

1.

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice

Anexă - model 2016 ITL - 001

2.

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Anexă - model 2016 ITL - 002

3.

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Anexă - model 2016 ITL - 003

4.

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexă - model 2016 ITL - 004

Art. 2
(1)Tipărirea formularelor prevăzute la art. 1 se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
(2)Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3)Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
Art. 3
Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili, şi le transmit organului fiscal central potrivit prevederilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.
Art. 6
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 872/1.025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 7 iulie 2014.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: ANEXĂ1 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice
1Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.

Cod SIRUTA ............................

Nr. rol .......................................

Anexă la model 2016 ITL - 001

Subsemnatul, prenume ............. nume ............., cu rezidenţa fiscală în ţara .........., de naţionalitate ............, născut la data de ........, identificat prin CNP/NIF .........., paşaport/act de identitate nr. ........., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ............., adresa în statul de rezidenţă fiscală: oraşul ............, strada ............... nr. .........., cod poştal ........., declar că începând cu data de ...../..../............. prin Actul nr. ...../............ din ......./......., emis de ............ la data de ..........., am dobândit/înstrăinat o clădire situată în România: comuna/oraşul/municipiul .........., satul/sectorul ..........., str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ........ .
Pentru clădirea sus-menţionată sunt/am fost: proprietar unic; coproprietar cu cota-parte de ......... . Ceilalţi coproprietari sunt: ...................... .
Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă); comercială; industrială; agricolă; altele.
Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire; vânzare-cumpărare; expropriere; moştenire; donaţie; partaj (ieşire din indiviziune); altele.
Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ...........; valoarea de construire ............; valoarea de asigurare ...........; valoarea de expropriere .............; valoarea de fuziune ...............; valoarea de divizare ...........; altă valoare ............ .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ...................

Prenumele şi numele ................

Semnătura olografă ...............

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi semnătura

 

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de:

 
ANEXA nr. 2: ANEXĂ1 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
1Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.

Cod SIRUTA ............................

Nr. rol .......................................

Anexă la model 2016 ITL - 002

Subsemnatul, prenume ........... nume ..........., cu domiciliul/rezidenţa în ţara ..........., identificat prin CNP/NIF ..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform Actului de împuternicire nr. ........ din data de ........... declar că persoana juridică cu denumirea ..........., sediul în statul de rezidenţă fiscală ..........., oraşul ..........., strada ........... nr. ......., cod poştal ..........., codul de identificare fiscală în România ..........., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ..........., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală ..........., începând cu data de ....../..../........... prin Actul nr. ......./.......... din ...../........., emis de ........... la data de ..........., a dobândit/înstrăinat o clădire situată comuna/oraşul/municipiul ..........., satul/sectorul ..........., str. ........... nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ....... .
Pentru clădirea sus-menţionată persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic; coproprietar cu cota-parte de ........ . Ceilalţi coproprietari sunt: ........................................ .
Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă); comercială; industrială; agricolă; altele.
Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire; vânzare-cumpărare; expropriere; moştenire; donaţie; partaj (ieşire din indiviziune); altele.
Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ...........; valoarea de construire ...........; valoarea de asigurare ...........; valoarea de expropriere ...........; valoarea de fuziune ...........; valoarea de divizare ...........; altă valoare ...........
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ...................

Prenumele şi numele ................

Semnătura olografă ...............

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi semnătura

 

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de:

 
ANEXA nr. 3: ANEXĂ1 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
1Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.

Cod SIRUTA ............................

Nr. rol .......................................

Anexă la model 2016 ITL - 003

Subsemnatul, prenume ........... nume ..........., cu rezidenţa fiscală în ţara ..........., de naţionalitate ..........., născut la data de ..........., identificat prin CNP/NIF ..........., paşaport/act de identitate nr. ......., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ..........., adresa în statul de rezidenţă fiscală: oraşul ..........., strada ........... nr. ......., cod poştal ..........., declar că începând cu data de ....../..../........... prin Actul nr. ....../......... din ...../..........., emis de ........... la data de ..........., am dobândit/înstrăinat un teren situat în România: comuna/oraşul/municipiul ..........., satul/sectorul ..........., str. ........... nr. ....... .
Pentru terenul sus-menţionat sunt/am fost: proprietar unic; coproprietar cu cota-parte de .......... . Ceilalţi coproprietari sunt: ............................ .
Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: vânzare-cumpărare; expropriere; moştenire; donaţie; partaj (ieşire din indiviziune); altele.
Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ...........; valoarea de asigurare ...........; valoarea de expropriere ...........; valoarea de fuziune ...........; valoarea de divizare ...........; altă valoare ...........
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ...................

Prenumele şi numele ................

Semnătura olografă ...............

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi semnătura

 

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de:

 
ANEXA nr. 4: ANEXĂ1 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
1Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.

Cod SIRUTA ............................

Nr. rol .......................................

Anexă la model 2016 ITL - 004

Subsemnatul, prenume ........... nume ..........., cu domiciliul/rezidenţa în ţara ..........., identificat prin CNP/NIF ..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform Actului de împuternicire nr. ....... din data de ..........., declar că persoana juridică cu denumirea ..........., sediul în statul de rezidenţă fiscală ..........., oraşul ..........., strada ........... nr. ......., cod poştal ..........., codul de identificare fiscală în România ..........., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ..........., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală ..........., începând cu data de ......./..../........... prin Actul nr. ...../........ din ....../.........., emis de ........... la data de ..........., a dobândit/înstrăinat un teren situat în România: comuna/oraşul/municipiul ..........., satul/sectorul ..........., str. ........... nr. ....... .
Pentru terenul sus-menţionat persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic; coproprietar cu cota-parte de ........ . Ceilalţi coproprietari sunt: ................................. .
Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: construire; vânzare-cumpărare; expropriere; moştenire; donaţie; partaj (ieşire din indiviziune); altele.
Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ...........; valoarea de construire ...........; valoarea de asigurare ...........; valoarea de expropriere ...........; valoarea de fuziune ...........; valoarea de divizare ...........; altă valoare ...........
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ...................

Prenumele şi numele ................

Semnătura olografă ...............

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi semnătura

 

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de:

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 122 din data de 17 februarie 2016