ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.
Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este constituit din bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, precum şi din bunuri proprietatea regiei, utilizate conform obiectului de activitate al acesteia.
Se impune luarea în considerare a imperativului desfăşurării unei activităţi economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activităţi şi destinaţii care nu contribuie la formarea profitului regiei.
Cadrul legal în materie prevede faptul că fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului, având stabilită destinaţia pentru diferite categorii de beneficiari, sens în care, în practică, s-a constatat necesitatea schimbării categoriilor de imobile potrivit destinaţiei stabilite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a creat cadrul legal pentru vânzarea imobilelor proprietate privată a statului şi a stabilit lista imobilelor propuse în vederea vânzării, multe dintre acestea nefiind solicitate spre a fi cumpărate.
În aceste condiţii, regia administrează un fond locativ care generează cheltuieli semnificative.
În acest sens, pentru imobilele care nu au fost solicitate la vânzare trebuie creat cadrul legal pentru schimbarea destinaţiei acestora, inclusiv prin luarea în considerare a schimbării regimului juridic, menit să asigure o exploatare eficientă a acestora.
În vederea reducerii numărului de ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern, pentru schimbarea destinaţiei unor imobile, care sunt prevăzute în cuprinsul unor acte normative la nivel de lege, ţinând cont de exigenţele legale în materia adoptării ordonanţelor de urgenţă, se propune ca schimbarea destinaţiei acestor imobile să se facă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României a fost desfiinţată funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi a fost înfiinţată funcţia de ministru al dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi, condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Întrucât funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a fost desfiinţată, se impune stabilirea unor măsuri pentru exercitarea atribuţiilor acestui comitet naţional, sens în care se propune preluarea coordonării şi atribuţiilor Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi, care se desfiinţează, de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, condus de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, comitet înfiinţat, de asemenea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014.
Având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în imposibilitatea administrării imobilelor de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", respectiv în neîndeplinirea prevederilor legale referitoare la managementul situaţiilor de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Destinaţia bunurilor imobile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a bunurilor mobile şi imobile prevăzute la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările ulterioare, aparţinând domeniului public al statului şi care constituie fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea categoriilor de beneficiari prevăzute de art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 2
1.La articolul 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Modificarea sau completarea anexei nr. 3 se face prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia imobilelor pentru care s-a demarat procedura de vânzare prin licitaţie publică, în condiţiile art. 7 din prezenta ordonanţă de urgenţă."
Art. 3
1.La articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Modificarea sau completarea anexei nr. 2 se face prin hotărâre a Guvernului."
Art. 4
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi înfiinţat prin art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, se desfiinţează. Coordonarea şi atribuţiile Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi se preiau de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, înfiinţat în baza aceluiaşi act normativ.
(2)În vederea exercitării atribuţiilor preluate potrivit alin. (1) se utilizează mecanismele operaţionale şi suportul logistic ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 924 din data de 18 decembrie 2014