HOTĂRÂRE nr. 30 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 10
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 40-19/197 adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 19 martie 2015,
1.Camera Deputaţilor ia act de faptul că Fondul european pentru investiţii strategice (denumit în continuare FEIS sau Fondul) reprezintă elementul central al noului Plan de investiţii pentru Europa, lansat de Comisia Europeană în luna noiembrie 2014; această propunere de regulament creează cadrul juridic necesar şi stabileşte alocările bugetare pentru constituirea şi funcţionarea Fondului.
2.Camera Deputaţilor acceptă necesitatea şi importanţa acestei acţiuni din partea Comisiei Europene cu scopul de a stimula investiţiile în economia europeană, motorul principal al creşterii economice şi al asigurării/menţinerii locurilor de muncă.
3.Camera Deputaţilor admite utilitatea principiului adiţionalităţii, care va face ca alocările financiare care provin din Fond să aibă acelaşi impact pozitiv asupra economiei reale, prin suplimentarea resurselor financiare asigurate sub formă de granturi, aferente proiectelor de investiţii.
4.Camera Deputaţilor consideră însă că trebuie acordată o atenţie deosebită punerii în practică a principiului adiţionalităţii, pentru a atrage într-adevăr investiţii private noi şi nu doar pentru a consolida câştigurile investitorilor privaţi.
5.Camera Deputaţilor acceptă argumentul că utilizarea în mai mare măsură a instrumentelor financiare inovatoare ar trebui să stimuleze sectorul privat să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii. Totuşi, Camera Deputaţilor aminteşte şi atrage atenţia că unele cauze ale crizei financiare din perioada 2008-2009 s-au datorat utilizării excesive a gamei instrumentelor financiare complexe de genul celor pe care le prevede şi noul Plan de investiţii.
6.Camera Deputaţilor consideră că finanţarea prin intermediul Fondului a IMM-urilor şi a întreprinderilor cu capitalizare medie din UE este necesară şi se înscrie în viziunea Comisiei Europene privind finanţarea pe termen lung a economiei europene, prezentată în luna martie 2014.
7.Camera Deputaţilor observă că finanţarea Fondului se bazează pe presupunerea că nu vor fi aduse modificări cadrului financiar multianual al UE; în acest sens se recomandă o abordare responsabilă în ce priveşte bugetul UE, astfel încât riscurile asupra bugetului să nu fie asumate fără o analiză economică transparentă.
8.Camera Deputaţilor consideră că statele membre nu ar trebui să acopere pierderile diverse ale Fondului.
9.Camera Deputaţilor constată necesitatea asigurării transparenţei publice a deciziilor de investiţii şi a funcţionării Fondului, aşa cum au solicitat deja membri ai Parlamentului European şi unele grupuri de reflecţie independente din UE.
10.Camera Deputaţilor agreează amendamentul propus de Consiliul UE la 10 martie 2015: "Independenţa Comitetului pentru investiţii (al Fondului) este un factor-cheie pentru garantarea încrederii şi a participării sectorului privat la Planul de investiţii".
11.Camera Deputaţilor observă că această propunere de regulament prezintă doar aspectele juridice şi economice generale privind Fondul, fără abordarea explicită a posibilităţilor de acces la finanţare pentru entităţile interesate (state membre, entităţi ale sectorului public sau entităţi private).
12.Camera Deputaţilor constată că, până la acest moment, nu s-a clarificat suficient modul în care statele membre sunt invitate de Comisia Europeană să contribuie cu fonduri publice la finanţarea acestui Fond şi, în consecinţă, solicită ca structurile abilitate ale Guvernului să urmărească în continuare acest aspect şi să informeze prompt şi detaliat comisiile de specialitate ale Parlamentului în această privinţă, deosebit de importantă pentru funcţionarea întregului mecanism al Planului de investiţii.
13.Camera Deputaţilor consideră că trebuie clarificat rolul complex al băncilor naţionale de promovare şi/sau al altor instituţii financiare publice în două privinţe principale: contribuţia acestora la finanţarea Fondului şi rolul acestora în derularea proiectelor de investiţii.
14.Camera Deputaţilor consideră că, pentru România şi pentru alte state membre, unele elemente agreate de către Consiliul UE la 10 martie 2015 sunt binevenite, ca de exemplu:
- "Pentru state/e membre în cazul cărora pieţele financiare sunt mai puţin dezvoltate ar trebui să se asigure o asistenţă tehnică adecvată pentru a garanta că obiectivele generale ale prezentului regulament pot fi atinse."
- "Fondul european pentru investiţii strategice ar trebui să finanţeze proiecte în întreaga Uniune."
- "Când stabileşte politica de investiţii şi politica privind riscurile pentru Fondul european de investiţii strategice, Comitetul de coordonare ia în considerare nevoia de a evita expunerea excesivă pe un sector sau pe o zonă geografică."
15.Camera Deputaţilor consideră că obiectivul României în cadrul noului Plan de investiţii pentru Europa constă în asigurarea unei distribuţii echilibrate şi echitabile din punct de vedere geografic a acestor investiţii la nivelul întregii UE, pentru a contribui astfel la reducerea decalajelor semnificative de dezvoltare economică între statele membre şi între regiunile Uniunii.
16.Camera Deputaţilor exprimă opinia că este esenţial să se formuleze şi să se aplice criterii transparente de selecţie a proiectelor propuse pentru finanţare, astfel încât să se răspundă obiectivului de interes pentru România.
17.Camera Deputaţilor apreciază că domeniile prioritare identificate în cadrul Planului de investiţii pentru Europa sunt de interes particular şi pentru România: infrastructura de transport (aerian, naval şi terestru, de persoane şi de mărfuri), infrastructura sectorului energetic, infrastructura digitală, serviciile publice de educaţie şi sănătate.
18.Camera Deputaţilor consideră că este necesar ca structurile abilitate ale Guvernului României să cunoască dacă activităţile de propunere şi implementare ale proiectelor de investiţii necesită cheltuieli bugetare, respectiv, plata unor comisioane sau taxe diverse pe care structurile de guvernanţă ale Fondului şi/sau Banca Europeană de Investiţii le vor reclama în această privinţă; în cazul unui impact bugetar public, structurile Guvernului trebuie să informeze prompt şi detaliat comisiile de specialitate ale Parlamentului.
19.Camera Deputaţilor consideră că Guvernul trebuie să informeze comisiile de specialitate ale Parlamentului cu privire la evoluţiile în procesul legislativ şi de implementare a propunerilor din Planul de investiţii pentru Europa.
20.Camera Deputaţilor apreciază utilitatea "Platformei europene de consiliere în materie de investiţii" şi a "Bazei de date transparente de proiecte europene", care se constituie astfel în "ghişeu unic" în acest domeniu la nivelul UE; astfel, este de apreciat rolul de sprijin al Platformei pentru identificarea, elaborarea, dezvoltarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pentru furnizarea serviciilor de consiliere privind modul de utilizare a instrumentelor financiare inovatoare şi a mecanismelor parteneriatelor de tipul public-privat; însă, tot în această privinţă, trebuie semnalată şi necesitatea unei asistenţe tehnice complexe, care să ţină cont de specificul şi de evoluţia ulterioară a economiei fiecărui stat membru.
21.Camera Deputaţilor consideră că structurile abilitate din cadrul Guvernului trebuie să ofere tot sprijinul entităţilor interesate (publice sau din mediul privat) pentru a cunoaşte şi a lucra eficace şi eficient cu toate facilităţile Platformei europene de consiliere în materie de investiţii; în această privinţă, o foarte bună cunoaştere şi utilizare a acestei platforme poate constitui un avantaj important în pregătirea documentaţiei proiectelor de investiţii propuse; de asemenea, tot în această privinţă, structurile abilitate ale Guvernului trebuie să fie întotdeauna capabile să informeze detaliat comisiile de specialitate ale Parlamentului.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 229 din data de 3 aprilie 2015