HOTĂRÂRE nr. 562 din 3 august 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 404/2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
2.La articolul 3, literele a), d), j) şi k) vor avea următorul cuprins:
"a) asistenţă pentru dezvoltare - constă în totalitatea măsurilor întreprinse şi finanţate de România pentru dezvoltare internaţională;
..................................
d) contractanţi - donatori, organizaţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţii mediului academic sau alte entităţi care pot beneficia de fonduri din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe pentru implementarea proiectelor/programelor de asistenţă pentru dezvoltare;
..................................
j) programe de asistenţă pentru dezvoltare - setul de activităţi şi proiecte de asistenţă pentru dezvoltare interconectate urmărind consolidarea unui sector specific de interes al statului beneficiar;
k) sprijin bugetar direct - transferul de resurse financiare de la o agenţie de finanţare externă către trezoreria naţională a unei ţări beneficiare, în urma îndeplinirii de către această ţară a condiţiilor convenite pentru efectuarea plăţii. Resursele financiare astfel dobândite fac parte din resursele globale ale ţării beneficiare şi, prin urmare, sunt utilizate în conformitate cu sistemul de gestionare a finanţelor publice din această ţară;"
3.La articolul 3, literele l) şi m) se abrogă.
4.La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Instituţiile publice cu atribuţii conform art. 2 din Legea nr. 404/2006 pot propune Ministerului Afacerilor Externe proiecte/programe şi alte forme de asistenţă pentru dezvoltare în vederea cooperării strategice cu state beneficiare"
5.La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Fondurile aferente finanţării acţiunilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul «Alte servicii publice generale», subcapitolul «Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare», titlul «Alte transferuri", articolul «Transferuri interne», alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor beneficiare», şi, respectiv articolul «Transferuri curente în străinătate către organizaţii internaţionale», alineatul «Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate»"
6.Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Guvernul României acordă asistenţă pentru dezvoltare, în conformitate cu Strategia naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, şi utilizează următoarele modalităţi de distribuţie a asistenţei pentru dezvoltare:
a) asistenţă bilaterală - include activităţile de cooperare pentru dezvoltare derulate direct între România şi statul beneficiar ori indirect, prin intermediul unor contractanţi;
b) asistenţă trilaterală - include asistenţa pentru dezvoltare acordată de România statului beneficiar prin cofinanţare cu unul sau mai mulţi donatori;
c) asistenţă multilaterală - include contribuţii neafectate la organizaţii internaţionale, precum şi către fondurile special administrate de acestea."
7.Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Finanţarea de proiecte/programe de cooperare pentru dezvoltare în statele beneficiare prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare."
8.La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Sprijinul bugetar direct, la nivel general şi/sau sectorial, se poate acorda statului beneficiar care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:
a) are o politică şi o strategie naţională sau sectorială, în cazul sprijinului bugetar sectorial, definite în mod clar;
b) are un cadru macroeconomic orientat către stabilitate;
c) are un program credibil şi relevant de îmbunătăţire a gestionării finanţelor publice, acesta trebuind să fie în vigoare sau în curs de implementare."
9.Articolul 13 va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Cofinanţarea de proiecte şi programe de asistenţă pentru dezvoltare poate fi realizată în baza unor documente contractuale încheiate cu donatorii cofinanţatori şi, după caz, cu statul beneficiar."
10.Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Contribuţiile neafectate pot fi finanţate în baza unui memorandum de înţelegere încheiat între Ministerul Afacerilor Externe şi organizaţia internaţională în cauză sau conform procedurilor legale aplicabile organizaţiei internaţionale respective, acord, schimb de scrisori."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 10 august 2016