ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.
Ţinând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, se impune crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate României după data de 1 ianuarie 2014 prin intermediul acestor fonduri.
Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate, se impun înfiinţarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pregătirea construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare din cadrul FEADR.
Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea întăririi şi pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.
În perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.
Totodată, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 şi ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului au fost alocate sume de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanţarea naţională, cât şi temporar contribuţia FEADR, pentru asigurarea tranziţiei la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană, estimându-se o sumă de 200.000.000 euro.
În concluzie, având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă are consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, cât şi în plan social, respectiv conduce chiar la pierderea fondurilor comunitare existente, circa 200 milioane euro, aferente perioadei de tranziţie, precum şi la neaccesarea în condiţii optime a sprijinului financiar pus la dispoziţia României pentru noua perioadă de programare, pentru care au fost alocate României fonduri în valoare de 8,1 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vieţii economice şi sociale.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1)Se înfiinţează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează.
(2)Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR.
(3)Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 2
(1)Agenţia preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014 şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, potrivit situaţiei financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de raportare, recuperare debite şi monitorizare ex-post ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru Programul SAPARD, precum şi atribuţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.
(3)La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele interne la care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit este parte şi din actele internaţionale privind activitatea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la care este parte statul român.
Art. 3
(1)Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii, care angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
(2)În activitatea sa, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, numiţi prin decizia acestuia, pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii: director general adjunct active fizice şi plăţi directe, director general adjunct infrastructură, leader şi investiţii nonagricole şi director general adjunct plăţi şi administrativ, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei şi în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct implementare tehnică din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preia pe postul de director general adjunct active fizice şi plăţi directe, cu acordul ocupantului postului respectiv.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preia pe postul de director general adjunct infrastructură, leader şi investiţii nonagricole, cu acordul ocupantului postului respectiv.
(5)Postul de director general adjunct plăţi şi administrativ vacant va fi ocupat prin examen sau concurs, în condiţiile legii.
Art. 4
(1)Agenţia are în structură 8 centre regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, care au arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti.
(2)Centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale sunt conduse de către un director general adjunct şi de către un director numiţi prin decizia directorului general al Agenţiei pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii.
(3)Directorii generali adjuncţi ai centrelor regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorului general al Agenţiei.
(4)Directorii centrelor regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorilor generali adjuncţi ai centrelor regionale respective.
(5)La nivelul fiecărui judeţ, cu excepţia judeţului Ilfov, se înfiinţează şi funcţionează un oficiu judeţean pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional pentru finanţarea investiţiilor rurale. Fiecare oficiu judeţean este condus de un director numit prin decizia directorului general al Agenţiei pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii.
(6)Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti preia atribuţiile şi întreg personalul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit Ilfov.
(7)Directorii oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorului general adjunct al centrului regional pentru finanţarea investiţiilor rurale de care aparţine oficiul judeţean.
(8)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), directorii generali adjuncţi şi directorii centrelor regionale, precum şi directorii oficiilor judeţene ai Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preiau în structura Agenţiei în cadrul aceloraşi funcţii, fără examen sau concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în condiţiile legii.
(9)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), persoanele care ocupă posturile de directori adjuncţi ai oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se preiau pe posturile de şefi Serviciu active fizice şi plăţi directe din cadrul oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale, cu acordul ocupanţilor posturilor respective, în condiţiile legii.
Art. 5
(1)Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, precum şi implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 (PNDR 2014-2020). Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi atribuţiile de raportare, recuperare debite, precum şi cea de monitorizare ex-post ale Agenţiei pentru Programul SAPARD.
(2)În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt:
a)primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate din FEADR;
b)verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate din FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite prin programe;
c)selectarea proiectelor finanţate din FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;
d)stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate din FEADR;
e)efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate din FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora;
f)întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea şi controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin FEADR;
g)raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului.
(3)Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt:
a)verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate din FEADR;
b)verificarea pe teren a proiectelor finanţate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;
c)autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
d)efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
e)înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
f)efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.
Art. 6
În exercitarea rolului activ de participare la elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2021-2027, atribuţiile Agenţiei sunt:
a)participarea în grupurile de lucru privind întocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferente perioadei 2021-2027;
b)participarea în grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea proiectelor finanţate din fonduri europene în perioada 2021-2027.
Art. 7
În funcţie de diversitatea şi complexitatea măsurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, Agenţia va putea delega atribuţii unor terţe instituţii competente în baza unor acorduri interinstituţionale, în concordanţă cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008.
Art. 8
(1)Agenţia are acces nemijlocit, în condiţiile legii, la baza de date comună pentru derularea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
(2)Agenţia are dreptul de a stabili o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate, servicii şi cu standarde de cost pentru lucrări ce vor fi utilizate în cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020. Preţurile de referinţă şi standardele de cost publicate pe site-ul instituţiei sunt bazate pe o analiză a preţurilor din piaţă, au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate.
Art. 9
(1)Agenţia răspunde pentru eficienţa, eficacitatea şi corectitudinea implementării funcţiilor delegate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, potrivit Acordului de delegare dintre părţi.
(2)Pentru verificarea implementării funcţiilor delegate, Agenţia asigură accesul prin sistemul informatic la orice informaţie solicitată de Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală privind primirea documentelor, verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor.
(3)Agenţia acordă sprijinul necesar Autorităţii de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală în vederea exercitării funcţiilor de control asupra modului de realizare a funcţiilor delegate.
Art. 10
(1)Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii ale Agenţiei, atribuţiile directorului general al acesteia, posturile sensibile, instrucţiunile şi procedurile de lucru ale Agenţiei, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale şi oficiile judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)Personalul de la nivel central, regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este cel care are atribuţii şi participă la realizarea următoarelor funcţii: management şi asistenţă tehnică, implementare, gestionare, administrare, monitorizare, plată, control, reprezentare şi promovare a programelor.
Art. 11
(1)La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia preia, în condiţiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi întreg personalul fostei Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu excepţia personalului Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi care îşi va desfăşura activitatea în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu păstrarea structurii organizatorice, a numărului de posturi aferente, cu menţinerea funcţiilor specifice de natură contractuală, precum şi cu menţinerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)În vederea întăririi structurii organizatorice, Agenţia preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un număr de 116 posturi, împreună cu personalul, dotările, prevederile bugetare pe anul 2014 şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării de la structurile judeţene de dezvoltare rurală din cadrul Autorităţii de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală. Patrimoniul preluat se stabileşte pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare structură judeţeană de dezvoltare rurală se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4)Posturile preluate potrivit alin. (2) se transformă în posturi de natură contractuală.
(5)Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenţiei şi se încadrează pe posturile prevăzute la alin. (4).
(6)Personalul prevăzut la alin. (1) şi (5) se preia fără examen sau concurs, iar salarizarea personalului preluat se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul Agenţiei.
(7)Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de protecţie socială conform legii.
(8)Personalul preluat potrivit alin. (2) şi (5) îşi va desfăşura activitatea în locaţiile oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale.
Art. 12
(1)Metodologia de reorganizare a Agenţiei, funcţiile de conducere care se menţin în structura acesteia, precum şi funcţiile de conducere care se desfiinţează, ca urmare a reorganizării, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)În situaţia în care, ca urmare a reorganizării, se regăsesc funcţii de conducere similare ca atribuţii cu cele existente în structura Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, personalul care ocupă aceste funcţii se preia în cadrul aceloraşi funcţii de conducere din structura Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale fără examen sau concurs, pe baza acordului acestora.
(3)Dacă, drept urmare a reorganizării, postul de conducere nu se mai regăseşte în structura Agenţiei, ocupantul postului respectiv va fi preluat pe un post de execuţie corespunzător studiilor şi condiţiilor de vechime ale persoanei care ocupa postul de conducere pe baza acordului acestuia.
(4)Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Agenţiei, în limita posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin decizie a directorului general al Agenţiei, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare.
(5)Posturile de conducere nou-înfiinţate se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(6)Persoanele care refuză reîncadrarea pe funcţie de execuţie ca urmare a desfiinţării funcţiei de conducere ocupate, potrivit alin. (3), precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (9) care refuză trecerea pe funcţii de conducere inferioare se consideră că şi-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă prin acordul părţilor.
Art. 13
(1)La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă ca pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie să nu presteze activităţi de consultanţă şi să nu cumuleze funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese.
(2)În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei.
(3)Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă.
(4)În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat.
(5)Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a)este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;
b)participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I;
c)interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.
Art. 14
(1)În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă.
(3)Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
Art. 15
(1)Agenţia utilizează pentru aparatul propriu, centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale şi oficiile judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale un număr de 200 de autoturisme pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autoturism.
(2)Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea utilizează o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă.
(3)Cheltuielile privind consumul de carburanţi se suportă din bugetul aprobat anual cu această destinaţie.
(4)Prin decizie a directorului general al Agenţiei, autovehiculele prevăzute la alin. (1) se repartizează şi/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, în funcţie de necesităţi.
Art. 16
(1)Salarizarea personalului Agenţiei, inclusiv salarizarea directorului general şi a directorilor generali adjuncţi, se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2015, personalul Agenţiei va beneficia de drepturile salariale avute la 31 decembrie 2014, la care se adaugă drepturile aferente claselor prevăzute de art. 45 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Art. 17
(1)Personalul Agenţiei pentru care au fost definite sarcini clare şi specifice implementării FEADR beneficiază de drepturile salariale prevăzute în PNDR 2007-2013, precum şi în PNDR 2014-2020, în condiţiile în care sumele aferente acordării acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.
(2)Cuantumul drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) şi criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Agenţiei se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 18
(1)Agenţia îşi va desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instrucţiunilor de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2)În vederea îndeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cât şi după aprobarea plăţilor acestora, Agenţia are dreptul să solicite şi să obţină gratuit informaţii de la ministere, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte instituţii publice, în condiţiile legii.
Art. 19
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale actelor normative subsecvente nu modifică criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea monitorizării acestuia, precum şi cele pentru implementarea tehnică şi financiară a FEADR prin PNDR 2007-2013.
Art. 20
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.
Art. 21
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 22
Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR, Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP."
2.La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR.
(3) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:
a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agenţiile de plăţi şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicării lor în mod armonizat şi unitar;
b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA şi FEADR;
c) actualizarea declaraţiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului şi estimarea declaraţiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor;
d) păstrarea şi punerea la dispoziţia autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control;
e) primirea informaţiilor solicitate de la agenţiile de plăţi pentru dezvoltare rurală;
f) participarea activă în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de către organismele europene şi naţionale privind agenţiile de plăţi."
3.La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală."
4.La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.093, din care 616 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
5.La anexa nr. 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Numărul maxim de posturi = 616, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului"
6.La anexa nr. 2, punctele I şi II şi numărul curent 1 al punctului II se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea structurii

"I.

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.921 de posturi.

...

........................

II.

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 3.801 de posturi.

1.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale."

7.La anexa nr. 4, numărul curent 5 şi textul notei corespunzătoare celui de-al treilea asterisc se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea unităţii

TOTAL

din care:

autoturisme pentru activităţi speciale

autospeciale

...

..................

..........

..........

..........

"5.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale***)

200

200

-

***) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 472 din data de 26 iunie 2014