HOTĂRÂRE nr. 737 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

A.

  

VENITURI ŞI SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, (I+II) din care:

1

296.006,00

I

  

VENITURI TOTALE

2

269.769,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

253.076,00

  

a)

din producea vândută

4

223.476,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 
  

c)

Din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

 
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
   

c2

transferuri cf. prevederilor egale în vigoare

8

 
  

d)

Producţia de imobilizări

9

 
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

10

29.600,00

    

- venituri din exploatare

11

14.945,00

    

- alte venituri din exploatare

12

14.655,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

13

16.693,00

  

a)

din imobilizări financiare

14

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 
  

c)

din dobânzi

16

2.166,00

  

d)

alte venituri financiare

17

14.527,00

 

3

 

Venituri extraordinare

18

 

II

  

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

26.236,00

   

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

20

 
   

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane credite externe, din care:

21

26.236,00

   

- rambursări de credite externe

22

18.278,00

   

- plăţi de dobânzi şi comisioane

23

7.958,00

B

  

TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)

24

269.294,00

III

  

CHELTUIELI TOTALE

25

243.058,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

26

226.408,00

  

a)

cheltuieli materiale

27

10.400,00

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

28

22.700,00

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

 
  

d

cheltuieli cu personalul, din care:

30

60.717,00

   

d.1

cheltuieli cu salariile

31

43.016,00

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

32

12.171,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

33

9.347,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

34

215,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

35

2.355,00

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

254,00

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

5.530,00

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

857,00

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

39

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

40

 
    

d3.2) tichete de masă

41

1.530,00

    

d3.3) tichete de vacanţă

42

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

44

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

45

36.433,00

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

46

73.984,00

    

- reparaţii executate de terţi

47

32.000,00

    

- prestări de servicii externe

48

25.758,00

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

22.174,00

   

i1) contract de mandat

50

80,30

   

i2) ch. de protocol, din care:

51

90,00

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

52

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

53

35,00

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

54

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

55

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

56

130,00

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

58

3.500,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

59

16.650,00

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

2.055,00

  

b)

alte cheltuieli financiare

61

14.595,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

62

 

IV

  

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

63

26.236,00

   

a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

64

 
   

b) rate, plăţi dobânzi şi comisioane din care:

65

26.236,00

   

- rambursări de credite externe

66

18.278,00

   

- plăţi de dobânzi şi comisioane

67

7.958,00

V

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

26.711,00

VI

  

IMPOZIT PE PROFIT

69

4.060,00

VII

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

70

22.651,00

 

1

 

Rezerve legale

71

1.335,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

72

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabilele din anii precedenţi

73

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

74

4.000,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

75

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75

76

17.316,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

77

1.731,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

78

14.719,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

79

866,00

VIII

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

80

725,00

IX

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

81

725,00

  

a)

cheltuieli materiale

82

7,00

  

b)

cheltuieli salariale

83

240,00

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

84

428,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

85

28,00

  

e)

alte cheltuieli

86

22,00

X

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

87

709.529,00

 

1

 

Surse proprii

88

26.644,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

89

2.500,00

 

3

 

Credite bancare

90

10.750,00

  

a)

- interne

91

 
  

b)

- externe

92

10.750,00

 

4

 

Fonduri europene FEDR

93

669.635,00

 

5

 

Alte surse

94

 

XI

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

95

709.529,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

96

686.545,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

97

22.984,00

  

a)

interne BRD

98

6.880,00

  

b)

externe total, din care:

99

16.104,00

   

- BEI

100

4.636,00

   

- BERD

101

11.468,00

XII

  

REZERVE, din care:

102

1.335,00

XIII

1

 

Rezerva legale

103

1.335,00

2

 

Rezerve statutare

104

 

3

 

Alte rezerve

105

 

XIV

  

DATE DE FUNDAMENTARE

106

 
 

1

 

Venituri totale

107

269.769,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

243.058,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

109

948

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

110

950

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c) din care:

111

48.546,00

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

112

42.883,00

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

113

133,00

  

c)

Alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

114

5.530,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

115

3.761,67

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură

116

4.258,42

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

117

 
 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

118

 
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

119

22,15

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

120

900,99

 

13

 

Plăţi restante

121

 
  

a)

preţuri curente

122

 
  

b)

preţuri comparabile

123

 
 

14

 

Creanţe restante

124

15.600,00

  

a)

preţuri curente

125

15.600,00

  

b)

preţuri comparabile

126

15.600,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 1 august 2012