HOTĂRÂRE nr. 1113 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
(1)Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca instituţie responsabilă cu coordonarea implementării Strategiei.
(2)Pentru implementarea Strategiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu atribuţiile legale ale acestora şi cu prevederile prezentei Strategii.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 033 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2: Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016

Măsuri

Acţiuni

Indicatori

Indicatori de referinţă*

Ţintă intermediară (2016)*

Ţintă finală (2020)*

Surse de finanţare

Instituţii responsabile/Instituţii partenere**

1. OBIECTIV GENERAL Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local

1.1.1. Asigurarea unui serviciu public de asistenţă socială funcţional în fiecare unitate administrativ-teritorială

1.1.1.1. Ocuparea posturilor vacante din serviciile destinate protecţiei copilului

Ponderea posturilor ocupate din total posturi normate

93,1% comune; 83,5% oraşe; 84,8% municipii; 84,1% DGASPC

100%

100%

Buget de stat

Buget local

MMFPSPV

ANPDCA

MDRAP

APL

1.1.1.2. Asigurarea de personal specializat la nivelul fiecărui SPAS

Ponderea SPAS care au cel puţin un asistent social

NA

60%

80%

Buget local

Fonduri europene

MMFPSPV

ANPDCA

MDRAP

APL

1.1.1.3. Asocierea a două sau mai multe localităţi în mediul rural pentru crearea unui SPAS funcţional, acolo unde resursele nu permit crearea unei structuri autonome

Ponderea comunelor care beneficiază de un SPAS funcţional;

55,30%

75%

100%

Buget local

Fonduri europene

MMFPSPV

ANPDCA

MDRAP

APL

Număr de SPAS-uri care funcţionează în baza unei asocieri

NA

NC

NC

Buget local

Fonduri europene

MDRAP

APL

1.1.1.4. Înfiinţarea de SPAS în localităţile urbane unde nu există

Ponderea localităţilor urbane care beneficiază de un SPAS funcţional

93%

100%

100%

Buget local

Fonduri europene

APL

1.1.2. Creşterea accesului copiilor la servicii de sănătate de tip preventiv şi curativ

1.1.2.1. Diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară, cu accent pe serviciile preventive care să fie furnizate prin pachetul de servicii de bază, bazate pe riscuri specifice şi pe grupe de vârstă

% copii care beneficiază de serviciile curative şi preventive din pachetul de bază

NA

90%

100%

FNUASS

Buget de stat

MS

CNAS

APL

% copii care beneficiază de programele naţionale de sănătate cu caracter preventiv

NA

90%

95%

FNUASS

Buget de stat

MS

CNAS

APL

1.1.2.2. Dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală comunitară (inclusiv prin mediatori sanitari) şi constituirea de servicii comunitare integrate

Număr servicii comunitare integrate constituite;

0

9

20

Buget de stat

Programul Elveţian de Cooperare şi Programul Norvegian; Fonduri Europene

Buget local

MS

ANPDCA

MMFPSPV

APL

Numărul asistentelor medicale comunitare

1000

2000

3000

Buget de stat

Programul Elveţian de Cooperare şi Programul Norvegian; Fonduri Europene

Buget local

MS

APL

1.1.2.3. Dezvoltarea asistenţei medicale în unităţile de învăţământ antepreşcolar, preşcolar, şcolar şi studenţesc.

Număr cabinete medicale şcolare cu personal angajat conform normativelor în vigoare;

% elevi care beneficiază de servicii de asistenţă medicală în unităţi de învăţământ

1000

1600

2000

Buget de stat

Buget local

MEN, APL

MS

1.1.2.4. Definirea şi implicarea activă a medicului de familie şi al specialiştilor medicali din comunitate în depistarea copiilor aflaţi în situaţii de risc şi în orientarea lor către servicii eficace de prevenţie primară şi secundară.

% consultaţii active la copii din totalul consultaţiilor la copii ale medicului de familie

NA

creştere cu 20% faţă de valoarea de referinţă

creştere cu 40% faţă de valoarea de referinţă

FNUASS

MS

CNAS

CMR

APL

1.1.2.5. Identificarea de modalităţi flexibile de asigurare a accesului tuturor copiilor la servicii de medicină dentară preventive şi curative, pe cât posibil gratuite

Ponderea copiilor care au beneficiat de consultaţii medicină dentară în sistemul ASS/an

NA

creştere cu 30%

creştere cu 50%

FNUASS

MS

CNAS

CMD

1.1.2.6. Identificarea de modalităţi flexibile de asigurare a accesului copiilor la serviciile necesare de asistenţă medicală de specialitate ambulatorie

Nr. copii care au beneficiat de asistenţă ambulatorie de specialitate în sistemul ASS/an

NA

NA

NA

FNUASS

MS

CNAS

1.1.2.7. Identificarea de modalităţi flexibile de asigurare a accesului copiilor cu tulburări de sănătate mintală la servicii de tip preventiv, diagnosticare precoce şi de tip curativ

Nr. copii cu TSA care au beneficiat de asistenţă de specialitate în sistemul ASS/an

NA

NA

NA

FNUASS, Buget de stat

MS

CNAS

1.1.2.8. Asigurarea unei acoperiri vaccinale adecvate pentru copii

% copii vaccinaţi DTP la 12 luni

89%

91%

95%

Buget de stat

MS

CNAS

APL

CMI

% copii vaccinaţi ROR la 12 luni

95%

95%

95%

Buget de stat

MS

APL

CMI

% copii vaccinaţi antipolio la 12 luni

89%

91%

95%

Buget de stat

MS

APL

CMI

% copii vaccinaţi antiHepatita B la 12 luni

96%

96%

96%

Buget de stat

MS

APL

CMI

1.1.2.9. Asigurarea prevenirii primare a HIV şi ITS prin intervenţii adaptate specificului beneficiarilor.

% copii care au beneficiat de servicii de prevenţie pe niveluri de învăţământ

NA

30%

60%

Buget de stat

Buget local

MS

MEN

APL

CMI

1.1.2.10. Dezvoltarea cu prioritate a paletei de servicii prenatale, perinatale şi postnatale şi a alternativelor de facilitare a accesului la aceste servicii acordând o atenţie aparte persoanelor şi comunităţilor defavorizate

mortalitate infantilă

9,9

8,9

7,9

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

CMI

% nou născuţi sub 2500 g

8,50%

7,50%

6%

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

CMI

1.1.2.11. Întărirea capacităţii instituţionale pentru identificarea de riscuri şi pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor la toate nivelurile de asistenţă medicală

nr. examene de screening adresate copiilor

3

5

7

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

% copii la risc examinaţi

NA

20% - 60%

60 - 80%

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

1.1.2.12. Implementarea de intervenţii de prevenţie primară, secundară şi terţiară pentru copii/adolescenţi privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriţie sănătoasă, activitate fizică, consum media, comportament sexual.

% copii/adolescenţi care beneficiază de intervenţii de prevenţie primară, secundară, terţiară privind principalii determinanţi ai sănătăţii.

NA

25%

50%

Buget de stat

Buget local

MS

MEN

MMFPSPV

ANPDCA

APL

ANA

MAI

1.1.2.13. Îmbunătăţirea sistemului informaţional în domeniul sănătăţii pentru a asigura identificarea corectă a nevoilor de servicii, a acoperirii cu servicii de sănătate

NC

NA

Sistem informaţional revizuit

NC

Buget de stat

MS

1.1.3. Creşterea accesului copiilor la educaţie

1.1.3.1. Creşterea accesului copiilor cu vârste de la naştere la 6 ani în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar

Număr de unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară

313

450

600

Buget de stat

Buget local

MEN

MMFPSPV

ANPDCA

APL

% copiilor în vârstă de 3-6 ani înscrişi în învăţământul preşcolar

82%

86%

95%

1.1.3.2. Dezvoltarea sistemului de monitorizare a participării copiilor în învăţământul primar şi gimnazial

Rata de participare în învăţământul primar şi gimnazial

90,6%

93,5%

98%

Buget de stat

MEN

1.1.3.3. Multiplicarea la nivel de sistem a unor intervenţii integrate (inclusiv de tip Zone de Educaţie Prioritară) în zonele dezavantajate socio-economic pentru prevenirea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar în învăţământul obligatoriu

Număr intervenţii integrate promovate

234

400

1000

Buget de stat

MEN

MMFPSPV

ANPDCA

1.1.3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în învăţământul obligatoriu prin dezvoltarea reţelei de mediatori, consilieri şi psihologi şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi

Număr mediatori, consilieri şi psihologi şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi

3000

3800

5000

Buget de stat

Fonduri europene

MEN

1.1.3.5. Dezvoltarea unei oferte de învăţământ profesional şi tehnologic atractiv şi implicarea agenţilor economici pentru creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor

Număr elevi înscrişi în învăţământul profesional şi tehnologic

19732

30.000

45.000

Buget de stat

MEN

Număr parteneriate dezvoltate la nivel naţional între unităţi de învăţământ profesional şi tehnologic şi angajatori

350 (estimat)

500

650

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MMFPSPV

MEN

APL

1.1.3.6. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii care au părăsit sistemul de învăţământ şi s-au reîntors şi sunt înscrişi în programe de sprijin

Număr copii care au părăsit sistemul de învăţământ şi s-au reîntors şi care beneficiază de servicii de asistenţă educaţională

NA

12.000 copii

50.000 copii

Buget de stat

MEN

1.1.4. Dezvoltarea de facilităţi destinate activităţilor recreative şi petrecere a timpului liber de către copii

1.1.4.1. Realizarea unei analize detaliate a nevoilor de investiţii pentru creşterea accesului copiilor, în special a celor din medii dezavantajate socio-economic, la facilităţi destinate activităţilor recreative şi de petrecere a timpului liber

Numărul de facilităţi pentru copii destinate activităţilor recreative şi de petrecere a timpului liber din fonduri ale autorităţilor locale/centrale

NA

Analiză detaliată a nevoilor de investiţii realizată

Dublarea numărului de facilităţi

Buget de stat

FSE

MTS

MEN

MMFPSPV

ANPDCA

APL

1.1.5. Analizarea oportunităţii acordării unui pachet minim de servicii sociale pentru copii

1.1.5.1 Realizarea unui studiu la nivel naţional cu privire la conţinutul pachetului minim de servicii sociale pentru copil

NC

NC

Studiu realizat

NC

Buget de stat

ANPDCA

1.1.5.2 Stabilirea standardului de cost pentru pachetul minim de servicii sociale pentru copil

NC

NC

Standard de cost stabilit

NC

Buget de stat

ANPDCA

1.1.5.3 Testare pachetului minim de servicii sociale

NC

NC

NC

Testare realizată

Fonduri europene

Cofinanţare ministere

ANPDCA

MS

MEN

1.1.6. Dezvoltarea de servicii comunitare integrate

1.1.6.1. Realizarea unui studiu cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare integrate.

NC

NC

Studiu realizat

NC

Buget de stat

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

1.1.6.2. Implementarea şi evaluarea rezultatelor unor programe pilot la nivelul a 4 judeţe care au ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea serviciilor comunitare integrate

NC

NC

Proiect pilot realizat

NC

Fonduri europene

Cofinanţare ministere

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

APL

1.1.6.3. Extinderea serviciilor comunitare integrate conform studiului

1) Ponderea localităţilor vulnerabile în care există servicii comunitare integrate

NA

NA

5% din totalul localităţilor vulnerabile

25 % din totalul localităţilor vulnerabile

Fonduri europene

Cofinanţare ministere

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

APL

1.1.7. Creşterea capacităţii instituţionale de definire şi de implementare de politici intersectoriale pentru protecţia drepturilor copilului la nivel central şi local

1.1.7.1. Definirea de politici publice multisectoriale, integrate, coordonate şi adaptate contextului naţional

Număr de iniţiative intersectoriale

NA

2

5

Nu este cazul

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

MAI

MTS

MJ

MDRAP

APL

MFP

1.1.7.2. Formarea/dezvoltarea profesională a decidenţilor/experţilor din grupurile inter/multisectoriale în domeniul analizei, definirii şi implementării de politici intersectoriale

Număr decidenţi/experţi participanţi la cursurile de formare în domeniul analizei, definirii şi implementării politicilor intersectoriale

NA

140

280

Fonduri europene

Cofinanţare bugete ministere

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

MAI

MTS

MDRAP-ANFP

APL

MFP

1.1.7.3. Dezvoltarea de mecanisme şi proceduri pentru intervenţii multisectoriale

NC

NC

NC

Mecanisme şi proceduri dezvoltate

Nu este cazul

MMFPSPV

ANPDCA

MS

MEN

MAI

MTS

MJ

1.1.7.4. Integrarea acţiunilor de protecţie a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile în Strategia de incluziune, precum şi în ansamblul strategiilor de acţiune şi al politicilor MMFPSPV

NA

NC

Strategie de incluziune realizată şi corelată cu prezenta Strategie

NC

Nu este cazul

MMFPSPV

ANPDCA

1.1.7.5. Integrarea acţiunilor de protecţie a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile în strategiile sectoriale

NC

NC

Strategii sectoriale în care sunt integrate acţiuni de protecţie a copiilor

Strategii sectoriale în care sunt integrate acţiuni de protecţie a copiilor

Nu este cazul

MS

MEN

MTS

MAI

MJ

1.1.7.6 Includerea parteneriatului public-privat în politicile publice destinate copiilor

NC

NC

Politici publice destinate copilului care includ parteneriatul public-privat realizate

Politici publice destinate copilului care includ parteneriatul public-privat realizate

Nu este cazul

MS

MEN

MTS

MAI

MJ

OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creşterea calităţii serviciilor furnizate copiilor

1.2.1. Creşterea calităţii serviciilor sociale destinate copiilor

1.2.1.1. Revizuirea standardelor minime de calitate şi de cost privind furnizarea de servicii destinate protecţiei copilului şi elaborarea de standarde pentru serviciile care nu au astfel de standarde

NC

NC

Standarde minime de calitate şi de cost elaborate şi difuzate la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

1.2.1.2. Elaborarea şi implementarea unor proceduri de lucru şi ghiduri de bune practici pentru activitatea desfăşurată cu principalele categorii de copii vulnerabili la nivelul tuturor SPAS şi DGASPC

NC

NC

Metodologii de lucru elaborate şi implementat e la nivelul SPAS şi DGASPC

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

1.2.2. Asigurarea calităţii serviciilor medicale pentru copii la toate nivelurile de asistenţă medicală

1.2.2.1. Elaborarea de proceduri şi ghiduri de bune practici pentru monitorizarea stării de sănătate a copiilor

Nr ghiduri de bune practici/proceduri elaborate

NA

3

6

Buget de stat

MS

1.2.2.2. Elaborarea şi utilizarea în practica medicală de ghiduri de bune practici şi instrumente valide pentru identificarea precoce a unor afecţiuni/condiţii cronice şi pentru tratamentul adecvat al acestora, care să permită dezvoltarea normală a copiilor

% medici de familie care utilizează instrumente de screening pentru afecţiuni/condiţii cronice şi pentru tratamentul adecvat al acestora

0

25%

50%

Bugetul de stat

MS

1.2.2.3. Dezvoltarea continuă a capacităţilor profesionale ale personalului medical la toate nivelurile de asistenţă medicală, cu accent pe asistenţa primară, asistenţa în unităţile de învăţământ şi asistenţa comunitară

Pondere personal format în funcţie de nevoile specifice din total personal pe categorii

NA

40%

75%

Fonduri europene

Cofinanţare bugete ministere

MS

MMFPSPV

APL

1.2.2.4. Asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru acordarea de servicii medicale de calitate la nivelul asistenţei medicale primare, inclusiv în unităţile de învăţământ

Pondere cabinete medici de familie cu condiţii corespunzătoare ASF în total cabinete verificate;

% cabinete şcolare cu condiţii corespunzătoare ASF din total cabinete şcolare

NA

80%; 50%

90%; 70%

Fonduri europene

Cofinanţare

Buget de stat

Buget local

MS

MEN

APL

1.2.2.5. Asigurarea dezvoltării reţelei de medicină şcolară prin creşterea numărului de personal medical specific (medici, asistenţi)

% medici % asistenţi

Ponderea unităţilor şcolare care au personal medical specific

Urban:

Medici 600,5

Asistenţi 2380

Rural:

Medici 2

Asistenţi 9

Medici 20% Asistenţi 40%

Medici 40%

Asistenţi 60%

Fonduri europene

Cofinanţare minister

Buget de stat

Buget local

MS

MEN

APL

1.2.3. Creşterea calităţii serviciilor de educaţie

1.2.3.1. Promovarea unor programe de formare continuă pentru profesori, adaptate nevoilor copiilor în risc de abandon şcolar şi absenteism, precum şi celor din medii dezavantajate socio-economic

Număr programe de formare

NA

2

6

Fonduri europene

Cofinanţare

Buget de stat

Buget local

MEN

1.2.3.2. Continuarea procesului de reformă a curriculumului naţional şi a sistemului de evaluare pentru îmbunătăţirea competenţelor elevilor în domeniul lecturii, matematicii şi ştiinţelor, cu efecte vizibile la evaluările naţionale şi internaţionale (PISA, TIMSS, PIRLS)

Scăderea procentului elevilor care obţin rezultate slabe la matematică, ştiinţe şi lectură, la evaluările naţionale şi internaţionale

38-40%

32-34%

sub 25%

Nu este cazul

MEN

1.2.3.3. Identificarea unor mecanisme de finanţare viabile pentru dezvoltarea programelor de sprijin tip: Şcoală după şcoală, A doua şansă, ZEP, Centre multifuncţionale etc. care au ca beneficiari copii vulnerabili

NC

NC

Mecanisme de finanţare a diferitelor programe de sprijin stabilite

Mecanisme de finanţare a diferitelor programe de sprijin aplicate

Nu este cazul

MEN

ANPDCA

MFP

1.2.4. Stimularea transferului de bune practici în domeniul serviciilor şi politicilor pentru copil

1.2.4.1. Identificarea/Mediatizarea intervenţiilor/experienţelor de bună practică, în special în cazul categoriilor de copii cu oportunităţi reduse şi promovarea lor la nivel naţional.

NC

NC

Intervenţii/experienţe de bună practică recunoscute şi promovate

100

Nu este cazul

MMFPSPV

MEN

MS

1.2.4.2. Elaborarea unui set de standarde privind practicile prietenoase furnizate copilului şi mediatizarea acestora.

NC

NC

Set de standarde elaborat

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MEN

MS

1.2.4.3. Promovarea şi implementarea conceptului de comunităţi prietenoase pentru copii

Număr de comunităţi care implementează modelul de comunitate prietenoasă

NA

25

50

Nu este cazul

ANPDCA

MDRAP

APL

MEN

MS

1.2.5. Creşterea calităţii profesionale a resurselor umane din serviciile sociale, de educaţie şi de sănătate pentru copii

1.2.5.1. Creşterea gradului de înţelegere şi de respectare a drepturilor copilului în rândul profesioniştilor ce lucrează cu şi pentru copii

Număr de profesionişti formaţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei

NA

20000

50000

Fonduri europene

Cofinanţare

Buget de stat

ANPDCA

MS

MEN

Număr de acţiuni de sensibilizare organizate în vederea introducerii cursului opţional referitor la drepturile şi îndatoririle copilului

NA

2

6

Nu este cazul

MEN

1.2.5.2. Implementarea unui sistem de recrutare şi selecţie a personalului care lucrează cu şi pentru copii bazat pe examene de cunoştinţe

Ponderea noilor angajaţi recrutaţi pe baza unui examen care include şi testarea cunoştinţelor specifice domeniului protecţiei copilului

NC

1) Sistem de recrutare şi selecţie a personalului bazat pe examene de cunoştinţe realizat

2) 20%

50%

Nu este cazul

MMFPSPV

ANPDCA

1.2.5.3. Includerea unor tematici relevante pentru drepturile copilului în cursurile de formare iniţială şi continuă ale specialiştilor care lucrează cu şi pentru copii.

NC

NC

Tematici relevante incluse

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MEN

1.2.5.4. Dezvoltarea competenţelor de atragere de fonduri şi management de proiect a autorităţilor locale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Ponderea angajaţilor participanţi la cursuri în domeniul managementului de proiect

NA

20%

50%

Fonduri europene

MDRAP

MMFPSPV

ANPDCA

APL

OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei

1.3.1. Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii şi familiile acestora a drepturilor şi responsabilităţilor lor şi a serviciilor pe care aceştia le pot accesa

1.3.1.1. Elaborarea şi distribuirea de materiale informative, ghiduri, site-uri prietenoase pentru informarea copiilor, pentru transformarea conţinutului lor în deprinderi comportamentale durabile.

NC

NC

Materiale informative, ghiduri ce vizează drepturile şi îndatoririle copilului elaborate şi distribuite

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

NC

NC

Materiale informative, ghiduri ce vizează serviciile pe care copiii le pot accesa elaborate şi distribuite

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

1.3.1.2. Evaluarea impactului şi ajustarea acţiunilor de informare

NC

NC

1) Studiu de impact realizat

2) Plan de implementare revizuit

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

1.3.1.3. Informarea periodică şi cu mijloace adecvate a părinţilor cu privire la drepturile copilului şi la accesul la serviciile existente pentru copii, inclusiv prin campanii de informare/educare/conştientizare

NC

NC

Materiale informative, ghiduri pentru părinţi ce vizează drepturile şi îndatoririle copilului elaborate şi distribuite

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

NC

NC

Materiale informative, ghiduri pentru părinţi ce vizează serviciile pe care copiii le pot accesa elaborate şi distribuite

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

1.3.1.4. Identificarea unui mecanism de promovare şi susţinere a numerelor unice europene destinate copilului care funcţionează în România

NA

NC

Mecanism de promovare şi susţinere identificat

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

Buget de stat

ANPDCA

1.3.1.5 Organizarea de campanii de promovare a adopţiei

Număr de campanii organizate

NC

2

6

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

1.3.2. Dezvoltarea competenţelor parentale în ceea ce priveşte creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor

1.3.2.1. Implicarea/Cooptarea categoriilor de personal care lucrează cu copiii în programe de formare în aria educaţiei parentale

Număr persoane care lucrează cu copiii care au participat şi finalizat cel puţin un program de formare în aria educaţiei parentale.

NA

20000

50000

Buget de stat

MEN

MS

ANPDCA

1.3.2.2. Implicarea părinţilor în planificarea şi derularea unor activităţi extracurriculare în vederea creşterii competenţelor parentale, în parteneriat cu actorii şcolari;

Ponderea elevilor ai căror părinţi sunt implicaţi

NA

15%

45%

Nu este cazul

MEN

1.3.2.3. Crearea şi dezvoltarea serviciilor de consiliere şi educaţie parentală la nivelul medicinei de familie, precum şi în instituţiile de învăţământ şi în serviciile sociale, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale.

Număr beneficiari servicii de consiliere şi educaţie parentală la nivelul medicinei de familie, precum şi n unităţile de învăţământ şi în serviciile sociale Număr programe structurate de educaţie parentală derulate la nivel naţional în instituţiile de învăţământ şi în serviciile sociale

NA

NA

40000 2

90000 4

Buget de stat

Buget local

MS

ANPDCA

MEN

APL

1.3.3. Implicarea comunităţii în asigurarea respectării drepturilor copiilor

1.3.3.1. Elaborarea unei metodologii de lucru pentru structurile comunitare consultative (SCC)

NC

NC

Metodologie de lucru realizată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

1.3.3.2. Pregătirea personalului din structurile comunitare consultative în problematica drepturilor copilului şi adopţiei

Ponderea membrilor SCC participanţi la cursuri cu tematici relevante pentru drepturile copilului şi adopţiei

NA

20%

50%

Fonduri europene

Cofinanţare MMFPSPV

ANPDCA

1.3.3.3. Activarea structurilor comunitare consultative

Număr de SCC funcţionale şi susţinute (prin asistenţă tehnică) în cadrul unui proiect pilot

2036

1) Proiect pilot realizat

2) creşterea cu 20% a SCC

creşterea cu 40% a SCC

Fonduri europene

Cofinanţare MMFPSPV

ANPDCA

OBIECTIV SPECIFIC 1.4. Întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a drepturilor copilului şi a situaţiei sociale a acestuia

1.4.1. Instituirea şi implementarea unui sistem naţional de monitorizare şi evaluare cu privire la situaţia copiilor din România

1.4.1.1. Instituirea şi implementarea unui sistem naţional de indicatori sociali cu privire la copil, cu raportarea regulată, care să includă date privind sărăcia/situaţia socio-economică, excluziunea socială, educaţie, sănătate etc.

NC

NC

Set de indicatori elaborat şi implementat în sistemul de raportare al instituţiilor relevante

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

MEN

MS

MJ

1.4.1.2. Realizarea de schimburi de date pe bază de protocoale de colaborare, între instituţiile relevante pentru respectarea drepturilor copilului şi instituţiile furnizoare de date statistice

Număr de protocoale semnate între instituţii relevante pentru respectarea drepturilor copilului

0

6

6

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

MEN

MS

1.4.1.3. Efectuarea de studii periodice despre respectarea drepturilor copiilor pentru care nu se poate realiza o colectare continuă de date

Număr studii periodice efectuate

NA

1

3

Buget de stat

ANPDCA

1.4.1.4. Realizarea de studii care să ofere puncte de pornire pentru îmbunătăţirea cadrului normativ al adopţiilor, în acord cu contextul social actual.

Număr studii efectuate

NC

1

3

Buget de stat

ANPDCA

1.4.2. Crearea şi implementarea unui mecanism de identificare şi monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili

1.4.2.1. Identificarea la nivel naţional a tuturor copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate

NC

NC

Identificare la nivel naţional realizată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

APL

1.4.2.2. Elaborarea unei hărţi a sărăciei şi excluziunii sociale la nivel comunitar, cu date defalcate pe vârste, nivel de educaţie şi participare şcolară

NC

NC

Hartă a sărăciei şi excluziunii sociale pentru copii realizată

NC

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

MMFPSPV

APL

1.4.2.3. Monitorizarea comunităţilor vulnerabile

Ponderea comunităţilor vulnerabile identificate prin studiul realizat prin acţiunea 1.4.2.2. monitorizate

NC

100%

100%

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

1.4.3. Stimularea culturii organizaţionale în utilizarea evaluării în toate instituţiile publice cu un rol activ în promovarea drepturilor copilului

1.4.3.1. Dezvoltarea periodică a unor studii de diagnoză organizaţională în instituţiile cu un rol activ în promovarea drepturilor copilului în vederea elaborării de recomandări ameliorative în urma analizei şi monitorizarea ulterioară a progresului

NC

NC

NC

1) Studii de diagnoză organizaţională realizate

2) Monitorizare a progresului realizată

Nu este cazul

ANPDCA

MEN

MS

1.4.3.2 Instituirea unui mecanism de monitorizare şi de supervizare prin care să se asigure că alocarea resurselor şi efectuarea cheltuielilor se fac într-un mod cât mai eficient

NC

NC

Metodologie de monitorizare realizată

Mecanism de monitorizare testat

Nu este cazul

ANPDCA

MFP

OBIECTIV GENERAL 2 Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Asigurarea unui minim de resurse pentru copii, în cadrul unui program naţional antisărăcie, cu atenţie specială pe copii

2.1.1. Creşterea accesului copiilor săraci la serviciile de bază

2.1.1.1. Testarea pachetului minim de servicii în câteva dintre zonele vulnerabile cu ponderi dintre cele mai ridicate de copii săraci

NC

NC

NC

Pachet minim testat

Fonduri europene

ANPDCA

APL

2.1.1.2. Includerea în formula de finanţare per capita a unui coeficient de corecţie pentru şcolile care au minim 50% elevi şcolarizaţi ce provin din familii sărace

NC

NC

Metodologie de corecţie financiară realizată

NC

Nu este cazul

MEN

MFP

2.1.1.3. Analizarea posibilităţii acordării unui sprijin financiar sub formă de voucher pentru acoperirea costurilor de participare a elevilor la programe de tip şcoală după şcoală, a doua şansă, ZEP, Centre multifuncţionale etc.

NC

NA

Studiu realizat

NC

Nu este cazul

MEN

ANPDCA

MFP

2.1.1.4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în zonele vulnerabile social

% copii din zonele vulnerabile înscrişi la medicul de familie ponderea copiilor care au beneficiat de un consult pe an

NA

NA

80%

100%

Nu este cazul

MS

2.1.1.5. Dezvoltarea asistenţei medicale primare, în unităţile de învăţământ şi a asistenţei medicale comunitare, cu prioritate în zonele vulnerabile social

% unităţi de învăţământ cu personal medical

NA

NC

50% din comunităţile identificate la acţiunea 1.4.2.2.

Buget local

MS

MEN

2.1.1.6. Dezvoltarea abordărilor active de asigurare a accesului la serviciile medicale din pachetul de bază, în special în zonele vulnerabile social

% copiilor din zonele vulnerabile care au beneficiat de un consult pe an

NA

creştere cu 10%

creştere cu 20%

Nu este cazul

MS

OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural şi copiii din mediul urban

2.2.1. Creşterea accesului la educaţie, sănătate şi servicii sociale a copiilor din mediul rural

2.2.1.2. Dezvoltarea unor programe de sprijin de tipul Scoală după şcoală, ZEP, Centre multifuncţionale etc. pentru scăderea riscului de absenteism şi abandon şcolar al copiilor din mediul rural

Scăderea ratei abandonului şcolar în învăţământul rural la nivelul educaţiei de bază (înv. primar şi gimnazial)

1,9-2,3%

1,5-2,0%

1,5% -1%

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MEN

APL

2.2.1.3. Dezvoltarea unor programe integrate de sprijin pentru creşterea şanselor de continuare a studiilor după finalizarea ciclului secundar inferior într-un nivel superior de educaţie (liceal, profesional, postliceal şi universitar)

Număr beneficiari programe de sprijin, pe forme de studiu şi nivel de educaţie

NA

60000

200000

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MEN

APL

2.2.1.4. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare (inclusiv materiale şi echipamente didactice, laboratoare, acces la internet etc.)

Număr unităţi de învăţământ care au condiţii adecvate de învăţare (indicator calitativ, cf. declaraţiilor reprezentanţilor unităţii de învăţământ)

NA

40%

minim 80%

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MEN

APL

2.2.1.5. Instituirea unui sistem formal prin care copiilor din mediul rural să li se ofere oportunităţi de educaţie antepreşcolară

% copiilor din mediul rural care participă la programe de educaţie antepreşcolară

NA

creştere cu 20%

creştere cu 40%

Buget de stat

Fonduri europene

Buget local

MEN

ANPDCA

APL

2.2.1.6. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de asistenţă primară pentru copiii din mediul rural

% copii din mediul rural înscrişi pe lista MF;

NA

70%;

90%

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

2.2.1.7. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de asistenţă de medicină dentară pentru copiii din mediul rural

% copii din mediul rural beneficiari de asistenţă de medicină dentară;

NA

20%

40%

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

2.2.1.8. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de asistenţă de specialitate pentru copiii din mediul rural

% copii din mediul rural beneficiari de asistenţă medicală de specialitate

NA

30%

50%

FNUASS

Buget de stat

Buget local

MS

CNAS

APL

OBIECTIV SPECIFIC 2.3. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor cu dizabilităţi

2.3.1. Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce şi evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

2.3.1.1. Implementarea de programe complete de screening pentru depistarea precoce a dizabilităţii

% copiii cu dizabilităţi care au acces la serviciile necesare într-un interval rezonabil de timp

NA

60%

100%

Buget de stat

MS

ANPDCA

APL

CMI

2.3.1.2. Stabilirea unui traseu simplificat şi cu costuri cât mai mici pentru familia copilului cu dizabilităţi în obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap, a certificatului de orientare şcolară/profesională şi a planificării serviciilor

NC

NC

Traseu simplificat definit şi implementat

Traseu simplificat implementa t

Nu este cazul

ANPDCA

MS

MEN

2.3.2. Furnizare de servicii integrate sociale, de sănătate şi educaţionale prietenoase şi accesibile pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora

2.3.2.1. Includerea tuturor serviciilor medicale necesare în pachetul de servicii de bază

% servicii necesare copiilor cu dizabilităţi incluse în pachetul de servicii de bază

NA

80%

100%

Buget de stat

MS

2.3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare

Ponderea copiilor cu dizabilităţi cu nevoi de abilitare/reabilitare care beneficiază de servicii

NA

40%

60%

Buget de stat

MS

2.3.2.3. Înfiinţarea de echipe mobile specializate, în zonele în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă

Număr echipe mobile specializate Numărul copiilor care beneficiază de serviciile echipelor mobile specializate

20

30

creştere cu 50%

41

creştere cu 100%

Buget local

APL

2.3.2.4. Promovarea sănătăţii mintale, prevenirea cazurilor de suicid şi a comportamentului agresiv

% copii cu dizabilităţi expuşi la intervenţii de promovare a sănătăţii mintale

NA

10%

20%

Buget de stat

MS

2.3.3. Susţinerea familiilor cu copii cu dizabilităţi în vederea creşterii şi îngrijirii în familie.

2.3.3.1. Dezvoltarea abilităţilor parentale specifice cu suportul profesioniştilor din comunitate

Număr de părinţi ai copiilor cu dizabilităţi care au participat şi finalizat un astfel de program

NA

10000

20000

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

MEN

APL

2.3.3.2. Informarea completă şi într-un limbaj accesibil a părinţilor privind dizabilitatea, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament şi integrare educaţională şi socială disponibile pentru copil

Ponderea părinţilor informaţi

NA

50% dintre părinţii care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

90% dintre părinţii care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

Buget de stat

Fonduri europene

Buget local

ANPDCA

APL

MS

2.3.4. Dezvoltarea de atitudini pozitive în familie şi societate, faţă de copiii cu dizabilităţi.

2.3.4.1. Implementarea de acţiuni de informare, educare şi comunicare

Ponderea populaţiei informate cu privire la nevoile şi drepturile copiilor cu dizabilităţi

NA

30% din populaţia neinformată

50% din populaţia neinformată

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

APL

MS

2.3.4.2. Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate

Număr campanii de informare implementate la nivel naţional

NA

1

3

Nu este cazul

ANPDCA

MMFPSPV

2.3.4.3. Formarea profesioniştilor care lucrează cu copilul cu dizabilităţi

Ponderea profesioniştilor care lucrează cu copilul cu dizabilităţi cuprinşi în programe de formare

NA

30%

70%

Fonduri europene

Cofinanţare ministere

ANPDCA

MMFPSPV

MS

MEN

2.3.5. Creşterea incluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

2.3.5.1 Promovarea educaţiei incluzive prin definirea clară în legislaţie şi planificarea unor măsuri concrete în acest sens, inclusiv prin cooperare interinstituţională

NC

NC

Cadru legislativ revizuit

NC

Nu este cazul

MEN

ANPDCA

2.3.5.2. Identificarea numărului şi profilului copiilor cu dizabilităţi şi/sau cu CES şcolarizaţi în învăţământul de masă (medii de rezidenţă, localitate/judeţ, caracteristici familie, caracteristici copil) cât şi a celor care au vârsta corespunzătoare învăţământului obligatoriu dar nu mai frecventează şcoala

NC

NC

1) Metodologie de identificare realizată

2) Bază de date la nivel naţional realizată privind copiii cu CES

NC

Nu este cazul

MEN

ANPDCA

2.3.5.3. Dezvoltarea la nivel naţional a unor programe de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, cu prioritate pentru cei care lucrează la clasă/grupă,în prezent, cu cel puţin doi/trei copii cu dizabilităţi şi/sau cu CES

Număr programe naţionale de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive

NA

3

7

Buget de stat

Fonduri europene

MEN

2.3.5.4. Promovarea dreptului copiilor cu dizabilităţi şi/sau cu CES integraţi în învăţământul de masă la un program individualizat de pregătire şi la un profesor de sprijin, precum şi la alte servicii de sprijin

% Copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă care beneficiază de profesor de sprijin

NA

30%

90%

Buget de stat

MEN

2.3.5.5. Dezvoltarea unor noi resurse/materiale de învăţare pentru elevii/copiii cu CES, din perspectiva curriculumului adaptat şi facilitarea accesului la aceste resurse pentru toţi cei care fac parte din această categorie

Ponderea elevilor/copiilor care beneficiază de cel puţin o resursă nouă de învăţare din totalul copiilor/elevilor cu CES

NA

20%

40%

Buget de stat

MEN

OBIECTIV SPECIFIC 2.4. Reducerea decalajului de oportunităţi dintre copiii romi şi ne-romi

2.4.1. Combaterea atitudinii negative a societăţii faţă de romi, în general şi faţă de copiii romi în special

2.4.1.1. Continuarea campaniilor media la nivel naţional pentru reducerea stereotipurilor negative faţă de romi, în general şi faţă de copiii romi în special

Număr campanii

NA

1

3

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

2.4.2. Facilitarea accesului copiilor romi la serviciile sociale, educaţionale şi medicale

2.4.2.1. Implicarea activă a personalului specializat în facilitarea accesului copiilor romi la servicii sociale, educaţionale şi medicale la nivelul comunităţilor de romi (mediatori şcolari, mediatori sanitari, experţi romi locali)

Ponderea comunităţilor rome care au personal specializat în intervenţia la nivelul comunităţilor de romi

NA

15%

40%

Buget de stat

Buget local

MS

MEN

ANPDCA

MMFPSPV

ANR

2.4.2.2. Sprijinirea programelor de formare în aria educaţiei inter-culturale, a istoriei/tradiţiilor rome pentru toţi profesorii care predau în şcoli cu minim 25% populaţie şcolară romă

% profesorilor care predau în şcoli cu minim 25% populaţie şcolară romă care a beneficiat de formare în aria educaţiei interculturale şi istoriei/tradiţiilor rome.

NA

25%

70%

Nu este cazul

MEN

2.4.3. Eliminarea segregării în unităţile de învăţământ care au primit recomandări în acest sens din partea autorităţilor competente

2.4.3.1. Promovarea recomandărilor autorităţilor competente în aria combaterii discriminării cu privire la eliminarea segregării în unităţile de învăţământ

% unităţilor şcolare care au iniţiat măsuri corective în urma recomandărilor formulate de autorităţile competente, din total cazuri

NA

80%

100%

Nu este cazul

MEN

OBIECTIV SPECIFIC 2.5. Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire comunitară

2.5.1. Creşterea eficienţei şi eficacităţii actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial

2.5.1.1. Evaluarea oportunităţii specializării reţelei de asistenţă maternală pentru anumite categorii de copii, cum ar fi copilul mic pentru care este interzisă instituţionalizarea, copilul cu dizabilităţi şi copilul cu tulburări de comportament

NC

NA

Studiu de evaluare a oportunităţii realizat

Reţea de asistenţă maternală specializată pe anumite categorii de copii constituită

Buget de stat

ANPDCA

2.5.1.2. Revizuirea, completarea şi modificarea legii privind regimul juridic al adopţiei şi a normelor metodologice ale acesteia.

NC

NC

Legislaţie revizuită, completată şi modificată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

2.5.2. Interzicerea instituţionalizării copilului de vârstă mică

2.5.2.1. Creşterea vârstei minime de instituţionalizare a copilului de la 2 la 3 ani.

Număr de copii cu vârste sub 3 ani instituţionalizaţi

738

0 copii cu vârste sub 3 ani instituţionalizaţi

NC

Nu este cazul

ANPDCA

2.5.3. Închiderea de instituţii de tip vechi şi dezvoltarea de servicii comunitare

2.5.3.1. Închiderea tuturor instituţiilor din sistemul de protecţie a copilului care funcţionează în structura preluată în anul 1997, respectiv anul 2000 şi înfiinţarea de case de tip familial şi apartamente

Număr instituţii de plasament organizate clasic închise

90

70

0

Buget de stat

Fonduri europene

Cofinanţare Buget local

ANPDCA

APL

2.5.3.2. Înfiinţarea a cel puţin un serviciu de îngrijire de zi (exemplu: centru de consiliere, serviciu comunitar integrat) la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale până în anul 2020, în funcţie de nevoile identificate în planurile elaborate de DGASPC şi APL

Ponderea unităţilor administrativ-teritoriale cu cel puţin un serviciu de îngrijire de zi

NA

60%

100%

Fonduri europene

Buget local

ANPDCA

MS

APL

2.5.4. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor, în vederea pregătirii acestora pentru părăsirea sistemului de protecţie specială

2.5.4.1. Formarea personalului implicat în creşterea şi îngrijirea copiilor din instituţiile de tip familial în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

Ponderea personalului din instituţii format în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

NA

50%

100%

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

APL

2.5.4.2. Asigurarea condiţiilor de mediu pentru exercitarea deprinderilor de viaţă independentă, în instituţiile destinate protecţiei copilului

NC

NC

Cadru legislativ revizuit

NC

Nu este cazul

MS

ANPDCA

MEN

OBIECTIV SPECIFIC 2.6. Reducerea fenomenului copiii străzii

2.6.1. Dezvoltarea serviciilor specializate destinate copiilor străzii, în acord cu nevoile existente

2.6.1.1. Evaluarea fenomenului copiilor străzii în vederea stabilirii dimensiunii fenomenului şi a cauzelor principale ale acestui fenomen

NC

NA

Studiu la nivel naţional realizat

NC

Buget de stat

ANPDCA

MMFPSPV

2.6.1.2. Întărirea reţelei de echipe mobile (serviciul social stradal) din cadrul DGASPC

Număr de localităţi cu copii ai străzii deservite de echipe mobile

NA

NA

100%

Nu este cazul

APL

2.6.1.3. Dezvoltarea adăposturilor de zi şi de noapte şi a centrelor de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii

Număr de localităţi cu copii ai străzii în care este disponibil sprijin de urgenţă

NA

NA

100%

Fonduri europene

APL

2.6.2. Reducerea cauzelor ajungerii copiilor în stradă

2.6.2.1. Sprijinirea copiilor expuşi riscului de a rămâne fără locuinţă

NC

NC

Procedură de identificare a copiilor în risc de a rămâne fără locuinţă realizată

NC

Nu este cazul

MMFPSPV

ANPDCA

2.6.2.2. Campanii de descurajare a cerşetoriei

Număr de campanii

NA

1

3

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

2.6.2.3. Elaborarea de proceduri interinstituţionale pentru intervenţia imediată în cazul copiilor străzii

NC

NC

Procedură interinstituţională de intervenţie realizată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MAI

APL

OBIECTIV SPECIFIC 2.7. Încurajarea reintegrării sociale şi familiale a copiilor în conflict cu legea şi prevenirea recidivelor

2.7.1. Dezvoltarea reţelei de servicii implicate în lucrul cu copiii aflaţi în conflict cu legea

2.7.1.1. Specializarea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autori minori

Ponderea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autori minori care a participat la programe de specializare

NC

50%

100%

Buget de stat

MJ

IMN

MAI

2.7.1.2. Crearea de servicii specializate pentru copilul care săvârşeşte fapte penale şi care nu răspunde penal

Număr camere de audiere care să asigure un cadru favorabil unei audieri optime a minorului aflat în conflict cu legea

2

10

40

Buget de stat

Buget local

MJ

MAI

ANPDCA

APL

Număr servicii specializate

12

20

30

Fonduri europene

Buget local

ANPDCA

APL

2.7.1.3. Dezvoltarea componentei de asistenţă psiho-socială pentru copiii din penitenciare, centre educative şi centre de detenţie

Ponderea copiilor din penitenciare, centre educative şi centre de detenţie care beneficiază de servicii de asistenţă psiho-socială

NA

50%

100%

Buget de stat

Fonduri europene

MJ

2.7.2. Eliminarea culturii impunităţii faţă de copilul aflat în conflict cu legea

2.7.2.1. Instituirea unui mecanism accesibil copiilor privaţi de libertate, pentru a putea depune plângeri legate de tortură şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

NC

NC

Mecanism accesibil copiilor privaţi de libertate, pentru a putea depune plângeri creat

NC

Nu este cazul

MJ

ANPDCA

OBIECTIV SPECIFIC 2.8. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la consumul de droguri şi alte substanţe nocive pentru copii, corelat cu diversificarea serviciilor de asistenţă integrată a consumului de substanţe

2.8.1. Conştientizarea de către copii, familie şi comunitate a efectelor grave ale consumului de droguri sau de alte substanţe nocive în rândul copiilor

2.8.1.1. Derularea de acţiuni de informare, educare, sensibilizare şi conştientizare în vederea neînceperii consumului de droguri şi alte substanţe nocive, precum şi în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consumul regulat de către copii, prin intervenţii de prevenire în şcoală, familie şi comunitate

Număr de campanii

NA

2

6

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MAI

prin

ANA

MEN

MS

ANPDCA

APL

2.8.2. Asigurarea funcţionării la nivel comunitar a unor servicii de asistenţă integrate, adecvate şi accesibile, care să corespundă nevoilor copiilor consumatori de droguri sau alte substanţe nocive

2.8.2.1. Dezvoltarea la nivel comunitar a intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a copiilor care consumă droguri şi alte substanţe nocive în servicii specializate de asistenţă integrată, adaptate nevoilor acestora

NC

NC

Intervenţii de identificare, atragere şi motivare a copiilor dezvoltate

NC

Nu este cazul

MAI

prin

ANA

MS

MEN

ANPDCA

APL

2.8.2.2. Derularea de activităţi de promovare şi dezvoltare a serviciilor de tratament specializat (medical şi social) pentru reducerea riscului de consum şi prevenirea recăderilor

% copii consumatori de droguri cu acces la tratament corect şi complet

NA

50%

100%

Buget de stat

Buget local

MAI

prin

ANA

MS

APL

2.8.2.3. Dezvoltarea şi susţinerea programelor de tip "harm reduction" destinate copiilor şi adolescenţilor consumatori de droguri

% copii şi adolescenţi consumatori de droguri care beneficiază de programe de tip "harm reduction

NA

30%

50%

Fonduri europene

MS

MAI

prin

ANA

OBIECTIV SPECIFIC 2.9. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate precum şi persoanelor care îi îngrijesc.

2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

2.9.1.1. Identificarea tuturor copiilor cu ambii părinţi/părintele unic susţinător plecaţi la muncă în străinătate

NC

NC

Evidenţă a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate realizată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

APL

2.9.1.2. Elaborarea unei metodologii specifice de intervenţie pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi care se confruntă cu probleme de integrare socială

NC

NC

Metodologie de lucru cu copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate realizată

NC

Nu este cazul

ANPDCA

2.9.1.3. Dezvoltarea unor programe personalizate de consiliere şi suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

% copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate care au acces la servicii de suport

NA

40%

80%

Buget de stat

Buget local

ANPDCA

MEN

APL

2.9.2. Creşterea rolului şcolii în compensarea deficitului de suport generat de lipsa părinţilor

2.9.2.1. Dezvoltarea unor programe personalizate de sprijin educaţional pentru elevii care înregistrează o scădere a randamentului şcolar

Numărul copiilor care beneficiază de programe personalizate de sprijin educaţional

NA

X

X

Nu este cazul

MEN

OBIECTIV SPECIFIC 2.10. Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor

2.10.1. Asigurarea de servicii de sănătate în rândul copiilor şi adolescenţilor

2.10.1.1. Diversificarea şi extinderea intervenţiilor de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/adolescenţilor

Nr. Campanii naţionale de educaţie pentru sănătate

NA

2

6

Buget de stat

Buget local

Fonduri europene

MS

MEN

APL

2.10.1.2. Asigurarea unei acoperiri adecvate cu servicii de planificare familială pentru adolescenţi

Ponderea naşterilor survenite în cazul unor tinere sub 20 ani

10%

9%

7%

Buget de stat

MS

MEN

APL

2.10.1.3. Stimularea instituţiilor şcolare de a oferi elevilor cursuri de educaţie pentru sănătate sau a altor programe sau proiecte.

Număr de acţiuni de sensibilizare organizate în vederea introducerii cursului opţional referitor la educaţia pentru sănătate

NA

2

6

Nu este cazul

MEN

APL

MS

OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare

3.1.1. Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii, părinţi, profesionişti şi populaţia generală a tuturor formelor de violenţă.

3.1.1.1. Campanii de schimbare a percepţiei colective cu privire la violenţă, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului

Ponderea persoanelor care conştientizează efectele negative ale tuturor formelor de violenţă

NA

NA

70%

Fonduri europene

Cofinanţare minister

ANPDCA

3.1.1.2. Continuarea programelor de formare pentru personalul din educaţie în aria prevenirii şi combaterii violenţei în spaţiul şcolar

Ponderea personalului din şcoli participant la programele de prevenire şi combatere a violenţei în spaţiul şcolar

NA

20%

50%

Buget de stat

Buget local

MEN

APL

3.1.1.3. Implicarea copiilor, prin educaţia de la egal la egal,în activităţi derulate la nivelul şcolii de prevenire şi diminuare a violenţei asupra copiilor

Ponderea copiilor din şcoli participanţi în educaţie de la egal la egal în activităţi de prevenire şi diminuare a violenţei asupra copiilor

NA

15%

30%

Buget de stat

Buget local

MEN

APL

3.1.1.4. Implicarea părinţilor în activităţi derulate la nivelul şcolii de prevenire şi diminuare a violenţei asupra copiilor

Ponderea părinţilor cu copii înscrişi în şcoală, care participă la activităţi de prevenire şi diminuare a violenţei asupra copiilor

NA

10%

25%

Buget de stat

Buget local

MEN

APL

3.1.1.5. Realizarea unei baze de date cu bune practici în domeniu

Bază de date realizată şi actualizată periodic

NA

100%

NC

Buget de stat

ANPDCA

3.1.1.6. Întărirea capacităţii şi promovarea telefonului copilului de la nivelul DGASPC înfiinţat pentru semnalarea tuturor situaţiilor de violenţă asupra copilului şi intervenţie în urgenţă

Ponderea serviciilor telefonul copilului de la nivelul DGASPC organizate conform standardelor existente

NA

25%

50%

Fonduri europene

Cofinanţare minister

Buget de stat

Buget local

ANPDCA

APL

3.1.2. Scăderea expunerii copiilor la violenţă în mass-media şi mediul online

3.1.2.1. Revizuirea legislaţiei cu privire la protecţia copilului de formele de violenţă promovate în mass-media şi mediul online

Număr de acte normative modificate şi completate

NC

1) Identificarea lacunelor la nivelul legislaţiei privind violenţa asupra copilului promovată în mass media şi mediul online

2) Recomandări elaborate

Legislaţie completată şi modificată

Nu este cazul

ANPDCA

MAI

CNA

OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor

3.2.1. Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copilului

3.2.1.1. Revizuirea sistemului actual de monitorizare a situaţiilor de violenţă în spaţiul şcolar şi includerea cadrelor didactice la nivelul şcolii în procesul de monitorizare a situaţiilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului

Sistem de monitorizare a situaţiilor de violenţă în spaţiul şcolar revizuit

NA

NC

Sistem de monitorizare revizuit

Nu este cazul

MEN

3.2.1.2. Implementarea mecanismului de semnalare, intervenţie şi monitorizare a cazurilor de violenţă, indiferent de locul de producere (familie, şcoală, comunitate, instituţii)

Ponderea instituţiilor cu atribuţii în protecţia copilului care utilizează mecanismul de semnalare, intervenţie şi monitorizare a cazurilor de violenţă

21 EIL

60%

100%

Nu este cazul

ANPDCA

APL

3.2.1.3. Stabilirea unui sistem de indicatori de monitorizare şi evaluare a numărului de cazuri şi a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau oricărei forme de violenţă asupra copilului, în familie, instituţii şi comunitate

NC

NC

Sistem de monitorizare şi evaluare creat

NC

Nu este cazul

ANPDCA

MEN

MS

APL

OBIECTIV GENERAL 4 Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc

OBIECTIV SPECIFIC 4.1. Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor

4.1.1. Asigurarea accesului echitabil la informaţii adecvate pentru toţi copiii

4.1.1.1. Derularea unor campanii naţionale de informare în şcoli cu privire la formele şi activităţile concrete prin care copiii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc

Număr de campanii implementate

NA

2

6

Buget de stat

MEN

4.1.2. Susţinerea diversificării formelor de participare a copiilor

4.1.1.2. Evaluarea nevoilor de dezvoltare organizaţională a Consiliului Naţional al Elevilor la nivel naţional şi identificarea unor forme de suport pentru creşterea capacităţii acestora de participare activă

NC

Analiză de nevoi privind dezvoltare organizaţională a Consiliului Naţional al Elevilor la nivel naţional realizată

Program de susţinere a structurilor participative ale elevilor implementat

NC

Buget de stat

MEN

ANPDCA

4.1.1.3. Stimularea participării copiilor din mediul rural la structurile reprezentative ale elevilor

Pondere copii/adolescenţi din mediul rural care participă activ la structurile reprezentative ale elevilor

NA

10%

30%

Nu este cazul

MEN

ANPDCA

APL

4.1.1.4. Stimularea implicării organizaţiilor societăţii civile în programe şi proiecte pentru şi alături de structurile asociative ale elevilor

Număr de parteneriate

NA

20% faţă de prezent

40% faţă de prezent

Nu este cazul

MEN

4.1.1.5. Consultarea structurilor reprezentative ale copiilor în elaborarea strategiilor şi documentelor de politică publică

NC

NA

Strategii şi documente de politică publică realizate cu consultarea structurilor reprezentativ e ale copiilor

Strategii şi documente de politică publică realizate cu consultarea structurilor reprezentative ale copiilor

Nu este cazul

MEN

*NA - nu avem date, NC - nu e cazul
** prima instituţie menţionată este responsabilă
LISTĂ ABREVIERI

ANA

Agenţia Naţională Antidrog

ANITP

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

ANPDCA

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

APL

Autorităţile Publice Locale

ASF

Autorizaţie Sanitară de Funcţionare

CAS

Colegiul Asistenţilor Sociali

CES

Cerinţe Educative Speciale

CMD

Colegiul Medicilor Dentişti

CMI

Cabinet Medical Individual

CMR

Colegiul Medicilor din România

CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului

CNAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

EIL

Echipa intersectorială locală

FNUASS

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

ITS

Infecţii cu transmitere sexuală

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MDRAP

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

MEN

Ministerul Educaţiei Naţionale

MF

Medic de Familie

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

MJ

Ministerul Justiţiei

MMFPSPV

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

MS

Ministerul Sănătăţii

MTS

Ministerul Tineretului şi Sportului

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 33 bis din data de 15 ianuarie 2015