ORDIN nr. M.52 din 28 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009
Pentru aplicarea prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Instrucţiunile privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 24 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale are dreptul la locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii.
(2) Personalul Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în următoarele condiţii:
a) dacă el, soţia/soţul sau ceilalţi membri de familie aflaţi în întreţinere nu deţin ori nu au deţinut o locuinţă proprietate personală în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea;
b) dacă el, soţia/soţul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuinţă din fondul locativ de stat în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea;
c) dacă el, soţia/soţul nu şi-a înstrăinat locuinţa, fostă de serviciu."
2.La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) În garnizoana Bucureşti, repartizarea locuinţelor de intervenţie dispuse într-un imobil cu indicativ de cazarmă în care nu există unităţi militare se face pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale care îşi desfăşoară activitatea în garnizoană.
(4) În cazul în care într-o garnizoană se realizează locuinţe de intervenţie din fondurile planificate de un director de program, acestea se repartizează personalului unităţilor militare din garnizoană subordonate directorului de program/categoriei de forte ale armatei prin care se derulează programul respectiv."
3.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comisiile analizează cererile primite şi hotărăsc repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie în funcţie de fondul locativ disponibil şi cu respectarea criteriilor şi a sistemului de punctaj privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2. Ţinând cont de activităţile şi de funcţiile ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţii militare în care îşi desfăşoară activitatea personalul armatei, comisiile pot repartiza locuinţele de intervenţie şi fără respectarea criteriilor şi a sistemului de punctaj privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 326 din data de 6 mai 2014