ORDIN nr. 772 din 30 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.867/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 695 pct. 17 şi art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 31 decembrie 2014 se suspendă temporar distribuirea în afara teritoriului României a medicamentelor din lista prevăzută la alin. (1)."
2.În anexă, după poziţia nr. 24 "Sunitinibum" se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 25, cu următorul cuprins:

"25.

Enoxaparinum"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 492 din data de 2 iulie 2014