ORDIN nr. 63 din 7 martie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 76.647 din 22 februarie 2013 şi Nota Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 5.315 din 13 februarie 2013,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole,
luând în considerare dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (2) din Metodologia gestionării cotelor de lapte de vacă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, cu modificările ulterioare,
În temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 25 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa ii alimentelor în cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, a depozitare, răcire, transformare şi/sau transport;”
2.Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5
În cazul în care adresa sediului nu corespunde cu, amplasarea punctului de lucru sau cumpărătorul deţine mai i multe puncte de lucru, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 4 pentru fiecare punct de lucru.”
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 129 din data de 11 martie 2013