MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 25 noiembrie 2013 între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez
Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză (denumite în continuare părţi):
pentru implementarea propunerii premierului chinez Wen Jiabao, făcută la Varşovia, Polonia, în aprilie 2012, de a se promova companiile chineze în construcţia de parcuri economice şi tehnologice în parteneriate cu statele din Europa Centrală şi de Est, în următorii 5 ani, în funcţie de situaţia şi nevoile practice ale statelor respective, au convenit următoarele:
Art. 1
Părţile sunt de acord să realizeze un studiu de fezabilitate privind construirea unui parc tehnologic şi economic în România cu participarea companiilor chineze.
Art. 2
Părţile vor respecta următoarele principii de colaborare:
1.egalitate şi beneficii reciproce, coordonare guvernamentală, sistem decizional propriu, operare în condiţii de pe piaţă liberă;
2.în concordanţă cu acordurile bilaterale încheiate între cele două guverne şi acordurile internaţionale la care sunt parte.
Art. 3
Părţile convin crearea cât mai curând a unui grup de lucru (denumit în continuare grupul) constituit din reprezentanţi şi experţi ai ambelor părţi şi iniţierea activităţilor menţionate.
Art. 4
Principala sarcină a grupului este studierea fezabilităţii construcţiei unui parc economic şi tehnologic în România şi potenţialele sectoare de producţie aferente.
- Partea chineză va trimite grupuri de experţi în România pentru studii pe teren, studiul fezabilităţii construcţiei parcului economic şi tehnologic şi elaborarea de propuneri către partea română. Partea română va asigura informaţiile relevante, inclusiv idei privind construcţia parcului economic şi tehnologic, va asista, când va fi necesar, experţii părţii chineze care fac evaluările în România şi va explora potenţialele stimulente din partea Guvernului României privind construcţia parcului economic şi tehnologic.
Art. 5
Părţile vor stabili programul de lucru pentru etapa următoare în funcţie de studiul de fezabilitate pentru construcţia parcului economic şi tehnologic realizat de către grup.
Art. 6
Grupul, în urma consultărilor reciproce, va avea întâlniri alternative în România şi China, în funcţie de necesitate.
Costurile aferente organizării activităţilor grupului vor fi suportate corespunzător de către fiecare parte.
Art. 7
Părţile, în procesul construcţiei parcului economic şi tehnologic chinezo-român, pot explora utilizarea liniei de credit speciale în valoare de 10 miliarde USD acordată de Republica Populară Chineză ţărilor din Europa Centrală şi de Est, în funcţie de necesităţile proiectului.
Art. 8
Prezentul memorandum de înţelegere se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor ce derivă din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.
Prezentul memorandum de înţelegere nu poate fi interpretat sau invocat în niciun mod care ar putea afecta obligaţiile ce decurg din acordurile încheiate între Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Populară Chineză, pe de altă parte.
Prevederile prezentului memorandum de înţelegere nu pot afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce rezultă din alte acorduri internaţionale la care ele sunt părţi.
Art. 9
Orice divergenţe privind interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi rezolvate de către cele două părţi, prin consultări amiabile pe canale diplomatice sau în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică româno-chineză.
Art. 10
Prezentul memorandum intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.
Prezentul memorandum este încheiat pe durată nedeterminată şi poate fi denunţat de oricare dintre părţi printr-o notificare adresată celeilalte părţi cu cel puţin 3 luni înainte.
Prezentul memorandum se aplică provizoriu de la data semnării.
-****-
Semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013, în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, chineză şi engleză, toate cele 3 texte fiind egal autentice, în cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Pentru Ministerul Economiei din România,

Andrei Dominic Gerea,

ministru

Pentru Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză,

Gao Hucheng,

ministru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 21 martie 2014