REGULAMENT din 6 august 2013 privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentul regulament reglementează procedura de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale.
(2)Pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial este necesară supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului pentru apostilarea acestora de către Camerele Notarilor Publici (Camere) în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia şi ale prezentului regulament aprobat de Consiliul Uniunii Notarilor Publici din România (Uniunea) prin hotărâre.
Art. 2
Actele notariale care pot fi supuse procedurii apostilării sau supralegalizării în condiţiile stabilite de prezentul regulament sunt actele oficiale îndeplinite de către notarul public, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 3
(1)Fac excepţie de la procedura aplicării apostilei sau supralegalizării actele notariale care urmează să fie folosite în state cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoaşterea reciprocă a acestor acte. În situaţia în care, deşi solicitantului actului i se aduce la cunoştinţă acest fapt, acesta stăruie să îi fie aplicată procedura solicitată, iar actele depuse îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, Camera va întocmi procedura solicitată pentru statul respectiv.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul în care se solicită aplicarea apostilei pe acte care urmează a fi folosite în state nemembre ale Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 şi denumită în continuare Convenţia de la Haga, sau în cazul în care se solicită aplicarea supralegalizării pe acte care urmează a fi folosite în state membre.
CAPITOLUL II: Organizarea birourilor apostilă şi supralegalizare
Art. 4
Activitatea de aplicare a apostilei sau a supralegalizării pe actele notariale se desfăşoară de către Camere, prin intermediul Biroului apostilă şi supralegalizare.
Art. 5
(1)Camerele vor înfiinţa la sediul principal şi la sediile secundare câte un birou, numit Biroul apostilă şi supralegalizare. În acest scop, Camera va înfiinţa în fiecare judeţ din raza teritorială, în municipiul reşedinţă de judeţ, un sediu secundar al Camerei. În cadrul fiecăruia dintre aceste birouri va funcţiona cel puţin o persoană cu studii superioare juridice, denumită în continuare persoana desemnată, căreia îi revine în competenţă aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale. Desemnarea în cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare şi delegarea de competenţă în vederea aplicării apostilei şi supralegalizării se face prin dispoziţie de către preşedintele Camerei. Colegiul director al Camerei va desemna unul dintre membri care să asigure coordonarea şi supravegherea Biroului apostilă şi supralegalizare.
(2)Înainte de începerea activităţii, persoana desemnată va depune specimenul de semnătură la Uniune, într-un registru unic de evidenţă a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate şi a specimenelor sigiliilor pentru apostilă şi supralegalizare ale Camerelor.
(3)Pentru fiecare procedură îndeplinită, Camera va folosi ştampile distincte.
(4)Camerele vor depune la Uniune specimenele ştampilelor pentru apostilă şi supralegalizare, înainte de folosirea acestora, pentru a fi înregistrate în registrul prevăzut la alin. (2).
Art. 6
(1)Competenţa apostilării sau supralegalizării actelor notariale revine oricăruia dintre birourile apostilă şi supralegalizare din cadrul Camerei în circumscripţia căreia s-a întocmit actul respectiv.
(2)Apostilarea sau supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitată de titularul actului sau de orice alt deţinător al acestuia.
(3)Tariful perceput pentru aplicarea procedurii pe fiecare exemplar al actului apostilat sau supralegalizat se stabileşte prin hotărâre de către Consiliul Uniunii.
Art. 7
Apostila sau supralegalizarea se aplică fie direct pe actul original sau pe copia legalizată a actului, fie pe o prelungire a acestora, care va face corp comun cu actul apostilat sau supralegalizat şi care va fi broşată cu acesta. Între actul apostilat sau supralegalizat şi prelungirea pe care se înscrie apostila sau supralegalizarea se vor aplica cel puţin două ştampile de legătură ale Biroului apostilă şi supralegalizare, precum şi semnătura persoanei desemnate pe fiecare dintre aceste ştampile.
Art. 8
(1)Se pot supralegaliza sau apostila şi traduceri legalizate de către notarul public. Pentru a fi supralegalizate sau apostilate, la traducerile legalizate se anexează copii ale actelor care au fost traduse, acestea făcând corp comun cu actul supralegalizat sau apostilat, iar dispoziţiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.
(2)Nu se pot supralegaliza sau apostila traducerile legalizate ale unor înscrisuri sub semnătură privată, cu excepţia celor care au fost supuse unei proceduri notariale cum sunt: dată certă, legalizare de semnătură, copie legalizată etc.
CAPITOLUL III: Procedura aplicării apostilei
Art. 9
(1)Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act. Apostila se aplică de către Camere numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, care urmează să fie folosite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia de la Haga, care au aderat la aceasta sau au ratificat-o.
(2)Modelul certificatului este aprobat prin Convenţia de la Haga şi este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 10
Ştampila pentru apostilă are diametrul de 35 mm şi cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum şi denumirea procedurii: "apostilă". În cazul sediului principal se va preciza denumirea localităţii în care funcţionează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea judeţului în care funcţionează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 11
(1)Apostila se aplică de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
(2)În cazul în care se solicită apostilarea unor traduceri legalizate de către notarul public, această operaţiune se poate realiza numai dacă actul tradus şi legalizat este un act emis, certificat ori confirmat de autorităţile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea, o copie a acestuia urmând a fi ataşată traducerii legalizate a cărei apostilare este solicitată.
(3)În cazul în care se solicită apostilarea unei copii legalizate de către notarul public, această operaţiune se poate realiza numai dacă actul de pe care a fost făcută copia legalizată este un act oficial emis, certificat ori confirmat de autorităţile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea.
Art. 12
În vederea aplicării apostilei pe un act notarial, solicitantul va completa cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, la care va anexa actul notarial care urmează a fi apostilat, în numărul de exemplare pentru care se doreşte aplicarea procedurii.
Art. 13
(1)Pentru îndeplinirea procedurii de apostilare, personalul Biroului apostilă şi supralegalizare parcurge următoarele etape:
a)verifică dacă s-a completat cererea prevăzută în anexa nr. 3;
b)verifică dacă apostilarea/supralegalizarea solicitată este de competenţa Camerei unde s-a depus cererea;
c)verifică dacă actele a căror apostilare/supralegalizare se solicită sunt acte notariale originale sau copii legalizate ale acestora;
d)verifică dacă actele notariale respectă cerinţele impuse de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia;
e)verifică dacă au fost achitate tarifele pentru îndeplinirea serviciului;
f)verifică dacă semnătura şi sigiliul de pe actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare se cere corespund cu semnătura şi sigiliul notarului instrumentator aflate în evidenţele Camerei;
g)înregistrează documentele prevăzute de prezentul regulament în vederea aplicării apostilei/supralegalizării într-un registru special (anexa nr. 4 şi, respectiv, anexa nr. 5);
h)aplică apostila/supralegalizarea pe actele notariale originale, pe copiile legalizate sau pe traducerile legalizate ale acestora;
i)ţine evidenţa pe suport hârtie a cererilor de aplicare a apostilei/supralegalizării şi a copiei sau variantei scanate de pe actele pentru care s-a solicitat apostila/supralegalizarea, anexată la cerere. Cererea, împreună cu anexele, va fi păstrată în arhiva Camerei, într-o mapă specială, potrivit nomenclatorului arhivistic, care va stabili şi termenul de păstrare a acestora.
(2)Verificarea prevăzută la alin. (1) lit. f) se face de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare, după cum urmează:
a)prin compararea vizuală a semnăturii şi sigiliului notarului public existente pe act cu specimenele de semnătură şi sigiliu aflate în arhiva Camerei;
b)prin compararea semnăturii şi sigiliului notarului de stat de pe actul prezentat cu cele existente pe actul din arhiva fostelor notariate de stat, preluată de Camere, în cazul actelor instrumentate de notariatul de stat;
c)prin alte metode permise de lege.
Art. 14
Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:
a)actul este destinat folosirii pe teritoriul statului care nu este parte la Convenţia de la Haga;
b)textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;
c)actul este completat sau semnat cu creion;
d)actul conţine completări sau corecturi neconfirmate oficial;
e)actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;
f)Camera nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituţiilor corespunzătoare;
g)actul nu a fost supus unei proceduri notariale.
Art. 15
(1)În cazul în care, în urma verificării actelor depuse de către solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, va proceda la aplicarea apostilei pe actele notariale depuse de acesta.
(2)În situaţia în care, în urma verificării actelor depuse de solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea apostilei, va refuza, printr-o adresă motivată, îndeplinirea procedurii solicitate.
(3)Împotriva refuzului de apostilare solicitantul se poate adresa cu plângere preşedintelui Colegiului director al Camerei. Dispoziţia preşedintelui Colegiului director al Camerei este obligatorie pentru persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare.
(4)Actele apostilate se eliberează conform programului stabilit de Camere.
(5)Refuzul îndeplinirii procedurii de apostilare, precum şi dispoziţia preşedintelui Colegiului director al Camerei se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Art. 16
(1)În cazul în care se solicită aplicarea apostilei pentru mai multe acte sau pentru acte care urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze o cerere, în care va preciza câte exemplare din fiecare act solicită a fi apostilate şi în ce stat vor fi utilizate, după modelul prevăzut în anexa nr. 3.
(2)Dacă se solicită apostilarea mai multor exemplare ale aceluiaşi act, se completează, după caz:
a)o singură cerere, dacă toate exemplarele vor fi utilizate în acelaşi stat, cu indicarea numărului de exemplare solicitate;
b)câte o cerere pentru fiecare exemplar al actului, dacă acestea urmează a fi folosite în state diferite.
Art. 17
(1)Actele pe care se solicită aplicarea apostilei se preiau, în numărul de exemplare cerute de solicitant, de personalul Biroului apostilă şi supralegalizare, care va face, în prezenţa solicitantului, verificarea întrunirii condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-e). Ulterior, solicitantul va completa cererea prin care solicită apostilarea, care se înregistrează în Registrul de evidenţă a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, prevăzut în anexa nr. 4, după care se va proceda la verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi, după caz, la aplicarea apostilei.
(2)În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. b)-e), solicitantul este informat de îndată şi i se restituie actele. Dacă acesta solicită în continuare aplicarea apostilei, va completa cererea prevăzută de prezentul regulament. În această situaţie, precum şi în cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f), persoana desemnată să aplice apostila va refuza aplicarea acesteia printr-o adresă motivată, care va primi acelaşi număr ca şi cererea.
(3)Apostila aplicată pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită acest serviciu va primi număr individual din registrul de evidenţă prevăzut în anexa nr. 4. Numărul şi data apostilei sunt cele din momentul aplicării ei pe actul notarial, care se eliberează, după apostilare, solicitantului. Numărul de înregistrare a cererii nu este şi numărul apostilei. Fiecare exemplar al aceluiaşi act care se solicită a fi apostilat va avea număr individual de apostilă.
(4)Pe fiecare act pe care se aplică apostila sau supralegalizarea se înscrie, sub încheierea care certifică aplicarea procedurii, următoarea menţiune, după caz: "Această apostilă/supralegalizare certifică veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat autoritatea care a îndeplinit procedura sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act. Această apostilă/supralegalizare nu certifică conţinutul documentului." Pentru fiecare procedură, Camerele vor realiza, prin intermediul Uniunii, parafe care vor avea înscrise textul sus-menţionat şi care vor fi aplicate pe fiecare document de către persoana desemnată, în funcţie de procedura solicitată. Modelul de parafă este prevăzut în anexa nr. 11.
Art. 18
(1)Rubricile apostilei prevăzute în anexa nr. 1 se completează în limba română.
(2)Sunt interzise corecturile sau ştersăturile la completarea apostilei.
CAPITOLUL IV: Procedura supralegalizării
Art. 19
(1)Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte la Convenţia de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act. Supralegalizarea de către Camere se aplică numai pe actele notariale prevăzute la art. 2.
(2)Modelul de încheiere de supralegalizare care se va aplica pe actul notarial este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 20
Ştampila pentru supralegalizare are diametrul de 35 mm şi cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum şi denumirea procedurii: "supralegalizare". În cazul sediului principal se va preciza denumirea localităţii în care funcţionează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea judeţului în care funcţionează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 21
Pentru îndeplinirea procedurii de supralegalizare, dispoziţiile art. 11-13 şi ale art. 15-18 se aplică în mod corespunzător.
Art. 22
Supralegalizarea actului notarial poate fi refuzată dacă:
a)actul este destinat folosirii pe teritoriul unui stat parte la Convenţia de la Haga;
b)textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;
c)actul este completat sau semnat cu creion;
d)actul conţine completări sau corecturi neconfirmate oficial;
e)actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;
f)Camera nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituţiilor corespunzătoare;
g)actul nu a fost supus unei proceduri notariale.
Art. 23
(1)Pentru ca actul supralegalizat de către Cameră să poată fi folosit în statul pentru care titularul a cerut supralegalizarea, procedura îndeplinită de către Cameră va fi urmată de supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi, ulterior, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit sau de acelea ale ţării noastre aflate pe teritoriul statului unde urmează a fi folosit actul.
(2)Persoana desemnată îi va pune în vedere solicitantului necesitatea îndeplinirii procedurilor menţionate la alin. (1).
(3)Dacă înscrisul emis de autorităţile străine a fost supralegalizat în statul de origine, documentul atestat de autorităţile statului emitent va fi atestat, în vederea folosirii în România, şi de misiunea diplomatică sau consulară română aflată pe teritoriul statului unde a fost emis documentul sau, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe.
CAPITOLUL V: Controlul activităţii de apostilare şi supralegalizare, arhivarea şi evidenţele Camerelor
Art. 24
Uniunea, prin compartimentele de specialitate, va exercita controlul profesional administrativ privind modul de organizare şi funcţionare a birourilor de apostilă şi supralegalizare.
Art. 25
Camerele au obligaţia de a comunica de îndată compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii următoarele:
a)deschiderea de noi sedii de birouri apostilă şi supralegalizare;
b)programul de funcţionare a birourilor apostilă şi supralegalizare;
c)numele şi prenumele persoanei desemnate să efectueze procedura de apostilare sau supralegalizare, precum şi orice modificare intervenită cu privire la aceasta;
d)situaţia statistică lunară cu privire la numărul cererilor soluţionate sau respinse pe fiecare registru şi pe fiecare birou apostilă şi supralegalizare în parte, potrivit anexei nr. 10.
Art. 26
(1)Biroul apostilă şi supralegalizare va avea registre de evidenţă şi arhivă proprii.
(2)Camerele vor înfiinţa câte un registru distinct, securizat, pentru evidenţa apostilelor şi a supralegalizărilor. La deschiderea fiecărui registru nou, acesta va fi vizat şi înregistrat într-un registru special ţinut de Uniune. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 8.
(3)Uniunea va înfiinţa pentru fiecare Cameră câte un registru unic de evidenţă în care se vor depune specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă şi supralegalizare din acea Cameră, precum şi specimenele de sigilii pentru apostilă şi supralegalizare deţinute de Camera respectivă. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 9.
(4)Depunerea specimenului de semnătură al persoanei desemnate şi a specimenului de sigiliu în registrul prevăzut la alin. (3) se va face în baza dispoziţiei preşedintelui Camerei.
Art. 27
(1)Arhivarea actelor apostilate sau supralegalizate se va face în mape distincte, pe proceduri, în conformitate cu prevederile nomenclatorului arhivistic aprobat de Uniune şi avizat de Arhivele Naţionale.
(2)Pentru arhivă, Biroul apostilă şi supralegalizare va scana sau va face câte o copie xerox de pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită aplicarea apostilei sau supralegalizarea.
(3)Cererile în original, împreună cu copiile şi documentele anexate, se vor păstra de către Camere în mape, potrivit alin. (1), precum şi în format electronic.
Art. 28
(1)Camerele vor asigura baza logistică necesară organizării şi funcţionării în bune condiţii a Biroului apostilă şi supralegalizare.
(2)Biroul apostilă şi supralegalizare nu poate funcţiona în sediile birourilor notariale.
Art. 29
În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) Camerele vor folosi specimenele de semnătură şi de sigilii din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici, care vor fi transmise electronic fiecărei Camere în parte.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 30
Camera va comunica de îndată Uniunii numele şi prenumele persoanei desemnate care va îndeplini procedura de supralegalizare sau apostilare, specimenul de semnătură al acesteia, specimenul sigiliului folosit pentru această activitate, precum şi orice modificări intervenite pe parcurs referitoare la aceste informaţii, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 31
Valoarea prestării serviciului de apostilă şi supralegalizare va fi stabilită de Consiliul Uniunii, prin hotărâre.
Art. 32
Uniunea şi Camerele vor publica pe paginile de internet proprii informaţii referitoare la sediile birourilor apostilă şi supralegalizare, programul de lucru cu publicul, precum şi informaţii utile privind desfăşurarea procedurilor de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale.
Art. 33
(1)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Camerele vor desemna persoanele cu studii superioare juridice cărora să le revină în competenţă aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1).
(2)Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activitatea de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale poate fi îndeplinită de orice persoană cu studii superioare desemnată prin dispoziţie a preşedintelui Camerei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2).
Art. 34
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 35
La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-
ANEXA nr. 1: Model de apostilă
(1)Apostila va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm şi se va aplica cu o parafă care va avea conţinutul de mai jos:
(2)Rubricile prevăzute în cuprinsul certificatului de apostilă se completează după cum urmează:
1.La rubrica nr. 1 "Ţara", se va completa "România".
2.La rubrica nr. 2 "a fost semnat", se va menţiona numele şi prenumele notarului public sau ale notarului de stat care a semnat actul.
3.La rubrica nr. 3 "în calitate de", se va preciza calitatea persoanei care a semnat actul oficial prezentat spre apostilare, de notar public sau, după caz, notar de stat.
4.La rubrica nr. 4 "poartă sigiliul/ştampila", se va preciza notar public sau notariat de stat.
5.La rubrica nr. 5 se va preciza denumirea localităţii în care s-a aplicat apostila (localitatea în care funcţionează sediul principal sau sediul judeţean al camerei notarilor publici).
6.La rubrica nr. 6 se va preciza data la care s-a aplicat apostila.
7.La rubrica nr. 7 "de către", se va preciza numele camerei notarilor publici care a aplicat apostila (de exemplu, Camera Notarilor Publici Bucureşti).
8.La rubrica nr. 8 se va preciza numărul apostilei din registrul de evidenţă a apostilelor.
9.La rubrica nr. 9 se va aplica sigiliul/ştampila camerei notarilor publici care a aplicat apostila.
10.La rubrica nr. 10 se va aplica semnătura persoanei desemnate din cadrul biroului apostilă şi supralegalizare care a dispus aplicarea apostilei.
ANEXA nr. 2: Model de încheiere de supralegalizare
(1)Încheierea de supralegalizare va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm şi se va aplica cu o parafă care va avea conţinutul de mai jos:
(2)Rubricile prevăzute în cuprinsul încheierii de supralegalizare se completează după cum urmează:
1.La pct. 1, "Camera Notarilor Publici", se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care îndeplineşte procedura supralegalizării (de exemplu, Camera Notarilor Publici Bucureşti).
2.La pct. 2, "Nr.", se completează numărul de înregistrare din registrul de evidenţă a supralegalizărilor.
3.La pct. 3, "Data", se completează data aplicării procedurii.
4.La pct. 4 se completează numele notarului public sau notarului de stat care a semnat actul.
5.La pct. 5 se completează numele notarului public sau notariatului de stat al cărui sigiliu este aplicat pe act.
6.Se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care aplică procedura (de exemplu, preşedintele Camerei Notarilor Publici Bucureşti).
7.Semnătura persoanei desemnate din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare.
8.Sigiliul Camerei Notarilor Publici.
ANEXA nr. 3: Model de cerere
Primit
Data ....................
Număr ................
Taxare ................
Către Camera Notarilor Publici Bucureşti
Biroul apostilă şi supralegalizare
A.Se completează de solicitant la depunerea actelor:
Subsemnatul(a), ............., domiciliat(ă) în localitatea ............., str. ............. nr. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., nr. telefon ......, posesor al actului de identitate seria ..... nr. ........, CNP ............., vă rog să aprobaţi apostilarea/supralegalizarea pe un nr. de ......... exemplare ale actului notarial reprezentând ............. .
Precizez că actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare o solicit aparţine lui ............. .
Menţionez că actul a cărui apostilare/supralegalizare o solicit urmează a fi folosit în statul ............. .
- Anexez la prezenta:
- un nr. de ........ exemplare ale actului notarial care urmează să fie apostilat/supralegalizat;
- ataşarea variantei în limba română a actului notarial a cărui apostilare/supralegalizare se solicită, atunci când este cazul;
- copia actului de identitate;
- chitanţa/bon fiscal nr. ......... din ............. prin care fac dovada plăţii tarifului.

Data depunerii ...................

Semnătura .............

(celui care completează cererea)

B.Se completează de solicitant la eliberarea actelor:
Am primit un număr de ......... exemplare pe care s-a aplicat apostila.
Data eliberării ................
Semnătura .................. (celui care primeşte actele notariale apostilate)
ANEXA nr. 4: Model de registru de evidenţă a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

Nr. înreg.

Data

Numele şi prenumele solicitantului

Descrierea actului notarial pentru care s-a solicitat apostilarea

Numărul de exemplare solicitat

Statul în care va fi folosit actul

Numele şi prenumele notarului public care a semnat actul

Tarif încasat cu (documentul de plată)

Nr. şi data apostilei

Data eliberării

Persoana căreia i s-au eliberat actele

Numele şi prenumele persoanei desemnate care a aplicat apostila

Observaţii şi menţiuni speciale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA nr. 5: Model de registru de evidenţă a supralegalizării aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale la regulament

Nr. de înregistrare

Data

Numele şi prenumele solicitantului

Descrierea actului notarial pentru care se solicită supralegalizare

Numărul de exemplare solicitat

Statul în care va fi folosit actul

Numele şi prenumele notarului public care a semnat actul

Tarif încasat cu (documentul de plată)

Nr. şi data supralegalizării

Data eliberării

Persoana căreia i s-au eliberat actele

Numele şi prenumele persoanei desemnate care a aplicat supralegalizarea

Observaţii şi menţiuni specia le

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA nr. 6:
Model de sigiliu pentru apostilă utilizat de sediul principal şi sediul judeţean
a)Sigiliul pentru apostilă utilizat de sediul principal al Camerei Notarilor Publici
b)Sigiliul pentru apostilă utilizat de sediul judeţean al Camerei Notarilor Publici
ANEXA nr. 7: Model de sigiliu pentru supralegalizare utilizat de sediul principal şi sediul judeţean
a)Sigiliul pentru supralegalizare utilizat de sediul principal al Camerei Notarilor Publici
b)Sigiliul pentru supralegalizare utilizat de sediul judeţean al Camerei Notarilor Publici
ANEXA nr. 8: Registrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de evidenţă a registrelor Camerelor Notarilor Publici

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Camera Notarilor Publici

Număr de registre

Data eliberării

Observaţii şi menţiuni speciale

           
           
ANEXA nr. 9: Modelul registrului unic de evidenţă a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă şi supralegalizare şi a specimenelor sigiliilor pentru apostilă şi supralegalizare ale Camerelor Notarilor Publici, ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Camera Notarilor Publici

Sediul Biroului apostilă şi supralegalizare

Specimenul sigiliului Apostilă/Supralegalizare

Numele şi prenumele persoanei desemnate

Procedura pentru care i s-a delegat competenţa

Specimenul de semnătură

Observaţii şi menţiuni specia le

                 
                 
ANEXA nr. 10: Model de raportare statistică privind procedura de apostilare şi supralegalizare
ROMÂNIA
Camera Notarilor Publici ..............
Adresa ......................
Tel./fax: ............
Situaţie statistică privind apostila şi supralegalizarea pe luna ........... anul .........

Judeţ

Număr apostile eliberate

Număr respingeri aplicare apostilă

Număr supralegalizări eliberate

Număr respingeri supralegalizări

0

1

2

3

4

         
         
         
         

Total Cameră

       
Preşedintele Colegiului director,
...........................
ANEXA nr. 11: Model de parafă aplicabilă alături de parafa pentru apostilă/supralegalizare
Fontul de completare al parafei este: tahoma de 10 şi spaţierea la un rând.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 august 2013