HOTĂRÂRE nr. 976 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, în anul 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2012, denumită în continuare primă, în valoare unitară de 40,8 lei/cap ovine/caprine, în limita sumei de 350.880.000 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013.
Art. 2
Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 12 octombrie 2012