HOTĂRÂRE nr. 3 din 15 ianuarie 2016 pentru modificarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015
Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:
Art. I
(1)Specialităţile aferente Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se modifică după cum urmează:
a)psihologie militară - securitate naţională;
b)psihologie aplicată în investigarea criminalităţii;
c)psihologie aplicată în domeniul securităţii publice*) şi private.
______
*) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
(2)Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România va elabora împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice proiectul de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, în vederea modificării specialităţilor aferente Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prevăzute la alin. (1).
(3)Până la data modificării specialităţilor aferente Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prevăzute la alin. (1) prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, pe atestatele de liberă practică vor fi înscrise atât specialităţile în vigoare, cât şi cele prevăzute la alin. (1), cu competenţele profesionale aferente.
Art. II
(1)Psihologii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi activează în sistemul de securitate naţională al României sunt atestaţi atât în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii publice*) şi private, cât şi în specialitatea psihologie militară - securitate naţională, pe aceleaşi niveluri de competenţă, putând exercita competenţele specifice în ambele specialităţi, după caz.
______
*) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
(2)Psihologii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, dar nu activează în sistemul de securitate naţională al României sunt atestaţi atât în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii publice*) şi private, cât şi în specialitatea psihologie militară - securitate naţională, pe aceleaşi niveluri de competenţă, neputând exercita competenţele specifice specialităţii psihologie militară - securitate naţională decât în condiţiile activării în sistemul de securitate naţională al României.
______
*) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
(3)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atestarea profesională în specialităţile psihologie militară - securitate naţională şi psihologie aplicată în domeniul securităţii publice*) şi private se realizează în mod distinct.
______
*) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
(4)Psihologii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin atestat de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf sunt atestaţi în specialitatea psihologie aplicată în investigarea criminalităţii, pe aceleaşi niveluri de competenţă.
(5)Modalităţile şi programele de formare profesională complementară şi formare profesională continuă se modifică şi se completează potrivit competenţelor aprobate prin prezenta hotărâre, fiind supuse unei proceduri de reavizare profesională începând cu anul de formare 2017-2018.
Art. III
- Titlul "Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" din Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 şi 514 bis din 10 iulie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Competenţe profesionale de specialitate în psihologie militară-securitate naţională1)
______
1)În atestatele de liberă practică, noua denumire a specialităţii se utilizează concomitent cu denumirea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, în condiţiile Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2016 pentru modificarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015.
Nivel I - psiholog practicant sub supervizare**)
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie militară, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie militară-securitate naţională:
- evaluarea psihologică a personalului militar şi civil din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale, în timp de pace, la mobilizare şi război;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional militar sau asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- evaluarea psihologică a personalului din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor, muniţiilor şi explozibililor*);
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu.
Nivel II - psiholog practicant autonom**)
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice***) - psihologie militară-securitate naţională:
______
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea psihologică a personalului militar şi civil din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale, în timp de pace, la mobilizare şi război;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional militar sau asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- evaluarea psihologică a personalului din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor, muniţiilor şi explozibililor*);
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru sistemul militar sau asimilat;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor militare şi asimilate, pentru managementul activităţilor militare sau asimilate, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional;
- asistenţa psihologică a personalului militar sau asimilat, pentru reducerea manifestărilor tulburărilor relaţionate cu stresul şi/sau cu evenimentele traumatice, inclusiv cele specifice tulburării de stres posttraumatic.
Nivel III - psiholog specialist**)
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie militară-securitate naţională:
- evaluarea psihologică a personalului militar şi civil din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale, în timp de pace, la mobilizare şi război;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional militar sau asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- evaluarea psihologică a personalului din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiei*);
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru sistemul armelor, muniţiilor şi explozibililor;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor militare şi asimilate, pentru managementul activităţilor militare sau asimilate, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional;
- asistenţa psihologică a personalului militar sau asimilat, pentru reducerea manifestărilor tulburărilor relaţionate cu stresul şi/sau cu evenimentele traumatice, inclusiv cele specifice tulburării de stres posttraumatic;
- evaluarea psihologică de tip expertiză în specialitate, pentru stabilirea situaţiilor medico-militare şi/sau a capacităţii de muncă în mediul militar sau asimilat, potrivit reglementărilor în vigoare.
Nivel IV - psiholog principal**)
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie militară-securitate naţională:
- evaluarea psihologică a personalului militar şi civil din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale, în timp de pace, la mobilizare şi război;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional militar sau asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- evaluarea psihologică a personalului din cadrul instituţiilor militare sau asimilate, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor, muniţiilor şi explozibililor*);
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru sistemul militar sau asimilat;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor militare şi asimilate, pentru managementul activităţilor militare sau asimilate, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional;
- asistenţa psihologică a personalului militar sau asimilat, pentru reducerea manifestărilor tulburărilor relaţionate cu stresul şi/sau cu evenimentele traumatice, inclusiv cele specifice tulburării de stres posttraumatic.
- evaluarea psihologică de tip expertiză în specialitate, pentru stabilirea situaţiilor medico-militare şi/sau a capacităţii de muncă în mediul militar sau asimilat, potrivit reglementărilor în vigoare;
- managementul profesional al activităţilor de asistenţă psihologică în sistemul militar sau asimilat;
- coordonarea profesională a proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniu.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologie aplicată în investigarea criminalităţii1)
1)În atestatele de liberă practică, noua denumire a specialităţii se utilizează concomitent cu denumirea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, în condiţiile Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2016.
Nivel I - psiholog practicant sub supervizare**)
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în investigarea criminalităţii, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
- evaluarea psihologică/psihodiagnoza comportamentului deviant/infracţional în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- asistenţa psihologică pentru evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorului, audierea martorului şi victimei, interogarea suspectului, explorarea mediului infracţional, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale***);
______
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat***), în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale.
______
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
Nivel II - psiholog practicant autonom****)
______
****) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice*****) - psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
______
*****) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizate de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea psihologică/psihodiagnoza comportamentului deviant/infracţional în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- asistenţa psihologică pentru evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorului, audierea martorului şi victimei, interogarea suspectului, explorarea mediului infracţional, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale******);
______
******) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat**), în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
______
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în investigarea criminalităţii, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
- educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii.
Nivel III - psiholog specialist****)
______
****) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
- evaluarea psihologică/psihodiagnoza comportamentului deviant/infracţional în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- asistenţa psihologică pentru evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorului, audierea martorului şi victimei, interogarea suspectului, explorarea mediului infracţional, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale*******);
______
*******) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat*******), în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
______
*******) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
- asistenţa psihologică a personalului de specialitate care efectuează investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
Nivel IV - psiholog principal****)
______
****) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
- evaluarea psihologică/psihodiagnoza comportamentului deviant/infracţional în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- asistenţa psihologică pentru evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorului, audierea martorului şi victimei, interogarea suspectului, explorarea mediului infracţional, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale*);
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat*), în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
______
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
- asistenţa psihologică a personalului de specialitate care efectuează investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
- fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică specifice, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologia aplicată în domeniul securităţii publice**) şi private1)
______
**) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
1)Denumirea se înscrie în atestatele de liberă practică emise de la data intrării în vigoare a Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2016, pentru psihologii care nu îşi desfăşoară activitatea în sistemul de securitate naţională a României, dar care la data intrării în vigoare a hotărârii de mai sus deţin atestat de liberă practică în domeniul securităţii naţionale.
Nivel I - psiholog practicant sub supervizare***)
______
***) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în serviciile publice şi private, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în securitate publică**) şi privată:
______
**) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- participarea la evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alte persoane private, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor neletale****).
______
****) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel II - psiholog practicant autonom*****)
______
*****) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice******) - psihologie aplicată în securitate publică**) şi privată:
_____
**) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
******) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alte persoane private, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor neletale****);
_____
****) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- participarea la evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau a altor persoane fizice, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor letale şi a explozibililor****);
_____
****) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale specifice, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru activităţile specifice;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau asimilat, pentru managementul activităţilor specifice, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional.
Nivel III - psiholog specialist******)
_____
******) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în securitate publică**) şi privată:
 
**) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau a altor persoane fizice, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor letale şi a explozibililor*);
_____
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale specifice, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru activităţile specifice;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau asimilat, pentru managementul activităţilor specifice, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu.
Nivel IV - psiholog principal**)
_____
**) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă, act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Competenţe profesionale specifice - psihologie aplicată în securitate publică***) şi privată:
_____
***) Altele decât cele din domeniul securităţii naţionale.
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- evaluarea caracteristicilor psihologice şi a factorilor de stres specifici pregătirii psihologice şi controlului stresului operaţional, a caracteristicilor mediului organizaţional din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau alt personal asimilat şi/sau a mediului de desfăşurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfăşurarea acţiunilor specifice;
- acordarea feedbackului psihologic;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau a altor persoane fizice, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor letale şi a explozibililor*);
_____
*) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
- educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea şi optimizarea personală, în vederea obţinerii performanţelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale specifice, precum şi a comportamentelor prosociale;
- evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru activităţile specifice;
- consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuţii de conducere/execuţie şi asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor din domeniul pazei şi protecţiei, poliţiei locale sau asimilat, pentru managementul activităţilor specifice, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depăşirii stadiului critic emoţional;
- participarea la fundamentarea ştiinţifică, construcţia, adaptarea, revizuirea, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- coordonarea activităţilor de fundamentare ştiinţifică, construcţie, adaptare, revizuire, etalonare şi validare a metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică, dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniu;
- coordonarea profesională a proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniu."
Art. IV
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)În atestatele de liberă practică se înscriu competenţele profesionale specifice aprobate prin Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Competenţele profesionale specifice a căror exercitare este condiţionată de formarea profesională continuă sau formarea profesională complementară suplimentară se atestă în cuprinsul diplomelor/certificatelor de absolvire, confirmate de către reprezentantul legal al Colegiului Psihologilor din România, în condiţiile Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cadrului normativ privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.
-****-

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 161 din data de 2 martie 2016